Большая коллекция рефератов

No Image
No Image

Реклама

Счетчики

Опросы

Оцените наш сайт?

No Image

Англійські пасивні конструкції та їх відтворення в українських перекладах

Англійські пасивні конструкції та їх відтворення в українських перекладах

Содержание


Вступ

I. Англійські пасивні конструкції та їх відтворення в українських перекладах

1.1 Поняття про пасивний стан дієслова в англійській мові

1.1.1 Важливість пасивного стану при перекладі на українську

1.1.2 Утворення часу пасивного стану (the passive voice)

1.1.3 Вживання часу пасивного стану дієслова (в англійській та українській мовах)

1.2 Особливості вживання речень у пасивному стані в англійській мові

1.3 Переклад речень на українську з дієсловом у пасивному стані

1.4 Порівняння пасивних конструкцій в англійській та українській мовах

1.5 Практичне опрацювання та аналіз тексту

Висновки

Список літературиВступ


Переклад з однієї мови на іншу - це ремесло, яке існувало зі споконвічних часів. Багато тисяч років тому племена, що говорили різними мовами, спілкувалися одне з одним, і вже тоді виникла потреба у перекладачах. Спочатку були перекладачі - аматори, потім з’явилися професіонали. Спочатку перекладали, довго не мудруючи, потім виникли теорії перекладу. З розквітом художньої літератури почали говорити про переклад як про мистецтво. Як перекладати? Дискусія на цю тему триває вже не перше тисячоліття. Одні вимагали дослівного перекладу тексту на шкоду мові, якою перекладали.

Інші намагалися донести до читача лише зміст тексту. А Дідро взагалі зневажив оригінал. Він прочитував книгу двічі, “проникався її духом”, потім закривав й починав перекладати. Сервантес не вірив у силу перекладу і вклав у слова Дон Кіхота скептичне порівняння його зі зворотною стороною килима. Французькі перекладачі ще у XVII столітті написали багато статей на захист буквального й вільного перекладу. Із властивою французам грайливістю один із них порівняв переклад з жінкою і говорив, що від перекладу, як і від жінки, неможливо вимагати, щоб він був одночасно і красивим і вірним.

Питання перекладу багато займали й царя Петра І, при якому видавалась велика кількість іноземних книг з військової справи, а також з науки та техніки. Він певно був противником буквалізму. Взагалі можна навести тисячі висловлювань про те, як потрібно перекладати.

Колись переклад вважали справою, яка потребує великих спеціальних знань, але мало поважною. Філософ Монтеск’є, наприклад, відмовився вважати переклад творчою роботою.

Зараз невичерпне старання перекладачів отримало загальне визнання. Переклад, і як мистецтво, як ремесло, надзвичайно удосконалився. І вже немає тієї галузі, в якій не потребувалися би послуги перекладачів.

У літературі існує багато висловлювань відомих людей про переклад та перекладачів, деякі з них нижчезгадані.

Цитати взяті з російськомовних джерел:

А.В. Федоров: "Перевод означает умение выразить верно и полно средствами одного языка то, что уже выражено ранее средствами другого языка". [10. стр.18]

І.В. Гёте: "Перевод должен не просто служить вместо оригинала, а полностью заменять его". [10. стр. 19]

Юліан Тувим: "Переведённое стихотворение должно показывать то же самое время, что и оригинал. Труд переводчика сродни труду часовщика". [10. Стр.31].

Переклад являє собою один з найважливіших видів мовної діяльності (МД), володіння яким необхідно для повноцінної роботи представників найрізноманітніших спеціальностей. Переклад сьогодні є найбільш перспективним засобом подолання існуючих мовних бар’єрів. Очевидна зростаюча роль перекладу в удосконалюванні міждержавної комунікації, в обміні різною інформацією, що представляється на різних мовах. Про це свідчить постійне розширення ринку перекладу, масштаби підготовки перекладачів у різних країнах, а також розробка і впровадження автоматичних перекладацьких систем, практичні потреби багато в чому сприяють розвитку науки про переклад.

Професор Бархударов Л.С. визначає переклад як “процес заміни мовленнєвого твору (тексту) на одній мові мовленнєвим твором (текстом) на іншій мові при збереженні незмінного плану змісту “. [9. стр.7] Це значить, що при перекладі відбувається заміна одиниць мови, але зберігаються незмінним план змісту, тобто передана текстом інформація. Звідси випливає, що найважливішою задачею, наявною перед перекладачем у процесі здійснення перекладу, є відшукання у вихідному тексті мінімальної мовної одиниці, що підлягає перекладу, тобто такої одиниці, якій повинна бути підібрана відповідність у мові, на яку перекладають (ПМ), але складові частини якої по окремості не передаються засобами ПМ.

Таку одиницю прийнято називати одиницею перекладу.

Отже, одиниця перекладу - це найменша одиниця вихідної мови (ВМ), що має відповідність у ПМ та складну будову, але частини її, по окремості узяті, “неперекладні “, тобто в тексті перекладу їм ніяких відповідностей установити неможливо.

Говорячи про науковий стиль, перш за все слід зауважити те, що сфера використання наукового стилю мови - наукова діяльність, науково-технічний прогрес суспільства, освіта.

Основне його призначення - повідомлення про результати дослідження, доведення теорій, обґрунтування гіпотез, класифікацій, роз’яснення явищ, систематизація знань.

Основні ознаки наукового стилю: понятійність і предметність, об’єктивність, логічна послідовність, узагальненість, однозначність, точність, лаконічність, переконливість, аналіз, синтез, аргументація, пояснення причинно-наслідкових відношень, висновки.

Основні мовні засоби: велика кількість термінів, схем, таблиць, графіків, абстрактних (часто іншомовних) слів, наукова фразеологія (стійкі термінологічні словосполучення), цитати, посилання; відсутність всього того, що вказувало б на особу автора, його уподобання: емоційно-експресивних синонімів, суфіксів, багатозначних слів, художніх троп, індивідуальних неологізмів.

Науковий стиль має такі підстилі: власне науковий (з жанрами текстів - монографія, стаття, наукова доповідь, повідомлення, тези);

науково-популярний (виклад наукових даних для нефахівців - книги, статті в неспеціальних журналах); науково-навчальний (підручники, лекції, бесіди тощо). Зберігаючи основні ознаки стилю, кожний з підстилів характеризується своїми особливостями використання мовних засобів. Скажімо, науково-популярний підсиль користується й елементами художнього мовлення (епітетами, порівняннями, метафорами).

До науково-технічного перекладу відносяться тексти наукових статей, монографій, технічних описів, які мають свої особливості. Вони призначені дня фахівців у даній області знань.

Основні вимоги для перекладу науково-технічних текстів:

1. Точна передача тексту оригіналу

2. Сувора ясність викладання думки при максимально стислій і лаконічній формі, що є лише в нашій мові.

3. Переклад повинен цілком задовольняти загальноприйнятим нормам літературної мови.

Лексика загальнонаукового опису має наступні особливості:

1. Вона позбавлена емоційного забарвлення;

2. Її можна віднести до нейтрального варіанта сучасної письмової літературної норми;

3. В ній широко розвинена синонімія ("відіграє важливу роль" = "має важливе значення");

4. Наявність скорочень.

Комунікативне завдання наукового тексту - повідомлення нових зведень у даній області знань. Науковий текст недоступний непосвяченим. Отже, перекладачу необхідно "входження в тему", підвищення свого рівня компетентності. Переклад здійснюється на рівні слова, а в деяких складних словах - морфем.

Основна мета і задача курсової роботи, розглядаючи утворення пасивного стану дієслова в англійській мові і його відтворення в перекладах на українську, є перш за все навчитися розуміти зміст речень у пасивному стані, та основні правила передачі цього змісту на іншу мову. Оскільки правила використання, утворення, та частота їх застосування і різних мовах суттєво відрізняються.

англійське дієслово пасивний український


I. Англійські пасивні конструкції та їх відтворення в українських перекладах


1.1 Поняття про пасивний стан дієслова в англійській мові


В англійській мові, як і в українській дієслово може знаходиться в активному (the Active Voice) та пасивному стані (the Passive Voice) [12. стр.128].

Речення із присудком, що виражено дієсловом в активному стані, називається активним станом дієслова, а речення із присудком, вираженим дієсловом у пасивному стані, називається: пасивним станом дієслова.

Автор Рецкер Я.И. виділяє, що в англійській мові речення у пасивному стані вживаються значно частіше, ніж в українській, оскільки в англійській мові в пасивному стані вживаються не лише перехідні, а й багато неперехідних дієслів. Підметом речення пасивного стану в англійській мові може бути прямий, непрямий, а також прийменниковий додаток речення активного стану. [17. стр.92]

Реченню з дієсловом в активному стані, наприклад таке як:

He gave me the wrench - Він подав мені гайковий ключ,

де the wrench -  прямий додаток, а mе - непрямий додаток, відповідають два речення пасивного стану The wrench was given to me, та I was given the wrench (Мені подали гайковий ключ). У першому з них підмет відповідає прямому додатку речення активно стану, а в другому - непрямому.

Особа або предмет, що виконує дію, називається суб’єктом дії. Особа або предмет, на які спрямовано дію, називається об'єктом дії, підмет речення може бути як суб'єктом, так і об'єктом дії.

Отже, в англійській мові дієслова вживаються в активному стані (the Active Voice) і пасивному (the Passive Voice). Якщо підметом речення є суб'єкт дії, то дієслово-присудок вживається в активному стані, а якщо підметом речення є об'єкт дії, то дієслово-присудок вживається в пасивному стані.

Пасивний стан вживається тоді, коли в центрі уваги співрозмовників є особа або предмет, на які спрямована дія (об'єкт дії). Суб'єкт дії при цьому здебільшого не вказується.

Але буває таке, що часто без потреби використовується пасивний стан дієслова, замість активного. Варто мати на увазі, що пасивний стан дієслова механічно вжитий замість активного звучить, як і відповідний йому пасивний стан в українській мові, неприродно.

Так, наприклад, неприродно вжити пасивний стан:

An interesting idea was advanced by mechanical engineer yesterday - Оригінальна ідея була висунута інженером - механіком учора;

Technical books are taken by my son from the library -

Технічні книги беруться моїм сином у бібліотеці

замість активних станів:

Mechanical engineer advanced an interesting idea yesterday -

Інженер механік висунув інтересну ідею учора.

My son takes technical books from the library -

Мій син бере технічні книги в бібліотеці.

Як і в українській мові, пасивні стани дієслова вживаються в тих випадках, коли особа, що виконує дію невідома або коли вважають непотрібним її згадувати. Думка, виражена таким пасивним станом не може бути виражена активним станом дієслова, оскільки не зазначена особа, що виконує дію, що могло б служити підметом у активному стані. Пасивні стани такого типу зустрічаються значно частіше, ніж пасивні стани із вказаною особою, що виконує дію, тобто звороти з доповненням із прийменником by.

Наприклад:

About 90 million details are manufactured at this plant annually -

Приблизно 90 мільйонів деталей виробляється щорічно на цьому заводі;

Business letters are usually written on special forms -

Ділові листи зазвичай пишуться на спеціальних бланках.

Також існує дуже багато різних труднощів та нюансів при перекладі пасивних конструкцій з англійської на українську мову, та навпаки. Саме порівняння пасивного залогу, його використання, та формування в різних мовах надає можливість уникати цих труднощів та помилок.

 

1.1.1 Важливість пасивного стану при перекладі на українську

Як вже було зазначено: речення із присудком, вираженим дієсловом у пасивному стані, називається: пасивним станом дієслова. Порівняємо ці конструкції:

Активний стан:

Popov invented the radio in 1895 -

Попов винайшов радіо у 1895 році;

Пасивний стан:

The radio was invented by Popov in 1895 -

Радіо було винайдено Поповим в 1895 році.

1. Зіставлення активного стану з паралельним йому пасивним станом показує наступне:

а) доповнення, яке мало б місце у активного стану (the radio) стає підметом у пасивному стані.

б) дієслову в активному стані (invented) відповідає дієслово в пасивному стані (was invented);

в) підмет активного стану (Popov) стає в пасивному стані доповненням із прийменником by, що відповідає в українській мові доповненню в орудному відмінку без прийменника (що відповідає на питання ким? чим?).

Доповнення із прийменником by дуже часто відсутній у пасивному стані, наприклад:

This bridge was built in 1956 - Цей міст було збудовано в 1956 р.

2. Після дієслова в пасивному стані вживається також доповнення з прийменником with для вираження знаряддя, за допомогою якого здійснюється дія:

The paper was cut with a knife. - Папір був розрізаний ножем.

1.                Присудку дійсного звороту, вираженому сполученням одного з модальних дієслів must, can (could), may (might), should, ought, to have, to be з інфінітивом дійсного стану, відповідає у пасивному стані дієслова сполучення того ж модального дієслова з інфінітивом пасивного стану.

Наприклад:

Активний стан

We must finish our work as soon as possible -

Ми повинні закінчити нашу роботу якомога швидше.

Пасивний стан

Our work must be finished as soon as possible -

Наша робота повинна бути закінчена якомога швидше.

 

1.1.2 Утворення часу пасивного стану (the passive voice)

Час пасивного стану утворяться за допомогою допоміжного дієслова to be у відповідному часі й форми дієприкметника минулого часу (Past Participle) значеннєвого дієслова. Таким чином, при дієвідміні дієслова в пасивному стані змінюється тільки дієслово to be, значеннєве ж дієслово має у всіх часах ту саму форму - Past Participle. Отже, час, у якому вживається дієслово в пасивному стані, визначається формою, у якій стоїть допоміжне дієслово to be.

У пасивному стані є лише дві групи Continuous: Present Continuous і Past Continuous; форма Future Continuous відсутня. У пасивному стані відсутні також часи групи Perfect Continuous.

Усі часові форми дієслова є формами активного стану.

Усі часові форми пасивного стану в англійській мові утворюються з відповідних часів допоміжного дієслова to be та дієприкметника минулого часу основного дієслова.

a) Present (Past, Future) Indefinite Passive утворюється з допоміжного дієслова to be в Present (Past, Future) Indefinite та дієприкметника минулого часу (Past Participle) основного дієслова.

Present Indefinite Passive:

I am examined. He (she, it) is examined.

We (you, they) are examined.

Past Indefinite Passive:

I (he, she, it) was examined.

We (you, they) were examined.

Future Indefinite Passive:

I (we) shall be examined.

He (she, it, you, they) will be examined.

б) Present (Past) Continuous Passive утворюється з допоміжного дієслова to be в Present (Past) Continuous та дієприкметника минулого часу основного дієслова.

Future Continuous в пасивному стані не вживається.

Present Continuous Passive:

I am being examined,

He (she, it) is being examined.

We (you, they) are being examined.

Past Continuous Passive:

I (he, she, it) was being examined.

We (you, they) were being examined.

в) Present (Past, Future) Perfect Passive утворюється з допоміжного дієслова to be в Present (Past, Future) Perfect та дієприкметника минулого часу основного дієслова:

Present Perfect Passive:

I (we, you, they) have been examined.

He (she, it) has been examined.

Past Perfect Passive:

I (he, she, it, we, you, they) had been examined.

Future Perfect Passive:

I (we) shall have been examined.

He (she, it, you, they) will have been examined.

г) Future Indefinite-in-the-Past Passive і Future Perfect-in-the-Past Passive утворюються так само, як і Future Indefinite Passive та Future Perfect Passive, але замість допоміжних дієслів shall/will вживаються відповідно should/would:

Future Indefinite-in-the-Past Passive:

I (we) should be examined.

He (she, it, you, they) would be examined.

Future Perfect-in-the-Past Passive:

I (we) should have been examined.

He (she, it, you, they) would have been examined.

Часові форми групи Perfect Continuous у пасивному стані не вживаються.

Отже, в пасивному стані вживаються чотири часові форми групи Indefinite, дві часові форми групи Continuous та чотири часові форми групи Perfect, які можна подати у вигляді таблиці (наводиться лише третя особа однини з займенником It).Present

Past

Future

Future in-the-Past

Indefinite

It is build

It was build

It will be build

It would be built

Continuous

It is being build

It was

being built

-

-

Perfect

It has been built

It had been built

It will have been built

It would have been built


У питальній формі допоміжне дієслово ставиться перед підметом.

Наприклад:

Where was the automatic insertion equipment delivered? -

Куди поставляли обладнання автоматичної збірки?

При складеній формі допоміжного дієслова перед підметом ставиться перше допоміжне дієслово.

Наприклад:

Has the house been built? - Будинок збудовано?

When will the equipment be sent? - Коли буде відправлене обладнання?

У заперечній формі частка not ставиться після допоміжного дієслова:

Equipment was not sent there. - Обладнання туди не посилали.

При складеній формі допоміжного дієслова заперечна частка not ставиться після першого допоміжного дієслова.

Наприклад:

The bridge has not yet been built. - Міст ще не збудовано.

У питально-заперечній формі допоміжне дієслово (або перше допоміжне дієслово в складеній формі) ставиться перед підметом, а частка not - після підмета.

Наприклад:

Is the letter not written? - Листа не написано?

Has the telegram not been sent? - Телеграму не відіслано?

В усному мовленні вживаються ті самі скорочення, що у часових формах пасивного стану.

Наприклад:

Не will be asked = He'll be asked. Його запитають.

I've been examined. Мене проекзаменували.

She won't be sent there. Її туди не пошлють.

Часові форми пасивного стану вживаються за тими самими правилами, що й відповідні часи активного стану.

Так, часи групи Indefinite пасивного стану, як і активного, виражають одноразову, повторювану або постійну дію в теперішньому, минулому або майбутньому часі і вживаються для вираження майбутньої дії в підрядних реченнях часу та умови.

Наприклад:

Today English is written, spoken, broadcast and understood on every continent. -

Сьогодні англійською мовою пишуть, розмовляють, ведуть радіопередачі, її розуміють на всіх континентах.

Часи групи Continuous пасивного стану, як і активного, виражають тривалу дію, що відбувається в якийсь момент або період часу в теперішньому чи минулому.

Наприклад:

A multistoried house is being built near our school. -

Біля нашої школи будується багатоповерховий будинок.

Часи групи Perfect пасивного стану, як і активного, виражають дію, що передує іншій дії або якомусь моменту в теперішньому, минулому або майбутньому часі. Крім цього, перфектні часи, особливо Present Perfect Passive, вживаються для підкреслення результату дії, що відбулася.

Наприклад:

The windows have still not been repaired. -

Вікна ще не відремонтовані.

Замість Present Perfect Continuous та Past Perfect Continuous, які не мають форм пасивного стану, відповідно вживаються Present Perfect і Past Perfect Passive.

Наприклад:

The plan has been discussed for two hours. -

План обговорюється уже дві години.

I knew that the plant had been built for two years. -

Я знав, що завод будується вже два роки.

Пасивний стан вживається тоді, коли в центрі уваги співрозмовників є особа або предмет, на які спрямована дія (об'єкт дії). Суб'єкт дії при цьому здебільшого не вказується.

Наприклад:

Our institute was founded 50 years ago. -

Наш інститут був заснований 50 років тому.

У цьому реченні institute є об'єктом дії, вираженої присудком (його заснували); саме про нього, а не про діючу особу йде мова.

При потребі суб'єкт дії може бути виражений за допомогою додатка з прийменником by або with.

Зіставляючи речення з додатком або прийменником by або with можна відзначити, що підмету речення в активному стані відповідає додаток з прийменником by речення в пасивному стані, а додаток до дієслова-присудка речення в активному стані є підметом речення в пасивному стані.

В англійській мові дієслова, які виражають дію, спрямовану на якусь особу або предмет, і можуть приймати прямий, непрямий і безприйменниковий додаток, називаються перехідними (transitive): to read (a book), to take (a pen), to wait (for somebody), to listen (to music).

Дієслова, які не приймають додатка і виражають дію, що характеризує підмет, але не спрямована на якийсь об'єкт, називаються неперехідними (intransitive): to live, to run.

 

1.1.3 Вживання часу пасивного стану дієслова (в англійській та українській мовах)

Часи пасивного стану вживаються згідно тим же правилам, що й відповідні їм форми активного стану.

Наприклад:

Cranes are used for lifting heavy weights -

Крани застосовуються для підйому важких вантажів;

Our machine tool was repaired by the automation engineer yesterday. -

Наш станок учора було відремонтовано інженером з автоматизації;

The bridge will be built next year. -

Міст буде побудований наступного року.

Замість форми Future Continuous, що відсутня у пасивному стані, уживається Future Indefinite.

Замість Present Perfect Continuous і Past Perfect Continuous, які також відсутні в пасивному стані, вживаються відповідно Present Perfect і Past Perfect, у цих випадках, однак, замість пасивного стану з дієсловом в Future Indefinite, Present Perfect і Past Perfect звичайно вживається активний стан з дієсловом в Future Continuous, Present Perfect Continuous і Past Perfect Continuous або речення перифразується.

Варто також мати на увазі, що й замість присудка, вираженого Present Continuous і Past Continuous Passive, часто вживається присудок, що виражен сполученнями типу to be under discussion обговорюватися, to be under consideration розглядатися, to be under repair ремонтуватися, to be under control контролюватися й т.п.

Так, замість The ship is being repaired говорять: The ship is under repair. Замість The question was being discussed when they came говорять: The question was under discussion when they came і т.д.

Як і в активному стані, в обставинних підрядних реченнях часу й умови для вираження майбутньої дії замість форм майбутнього часу вживаються форми теперішнього часу.

Наприклад:

After the goods have been examined we shall take them to the warehouse. Після того як товари буде оглянуто, ми відвеземо їх на склад.

Як і в активному стані, вживання часу у підрядному реченні, що залежить від головного речення з дієсловом-присудком у минулому часі, підкоряється правилу послідовності часів.


1.2 Особливості вживання речень у пасивному стані в англійській мові


У своїй книжці автори Венкель Т.В., Валь О.Д. пишуть: "В англійській мові речення у пасивному стані вживаються значно частіше, ніж в українській, оскільки в англійській мові в пасивному стані вживаються не лише перехідні, а й багато неперехідних дієслів. Підметом речення пасивного стану в англійській мові може бути прямий, непрямий, а також прийменниковий додаток речення активного стану" [1 стр.46].

Реченню з дієсловом в активному стані They showed me the instrument (Вони показали мені інструмент), де the instrument -  прямий додаток, а mе - непрямий додаток, відповідають два речення пасивного стану:

The instrument was shown to me - Мені показали інструмент.

I was shown the instrument - Мені показали інструмент.

У першому з них підмет відповідає прямому додатку речення активно стану, а в другому - непрямому.


1.3 Переклад речень на українську з дієсловом у пасивному стані


На українську мову дієслова в пасивному стані перекладаються:

а) дієсловом з часткою - ся (-сь).

Наприклад:

His voice was heard at the door. - Біля дверей почувся його голос.

б) сполученням дієслова бути з дієслівними формами -но, - то в безособових реченнях.

Наприклад:

That house was built last year. - Той будинок було збудовано торік.

в) сполученням дієслова бути з дієприкметником пасивного стану минулого часу.

Наприклад:

Where did you get the pies which were found in your room? - Де ви дістали ті примірники, які були знайдені у вашій кімнаті?

г) дієсловом в активному стані в неозначено-особових реченнях.

Наприклад:

This invention is very much spoken about.

Про цей винахід багато говорять.

д) якщо в реченні з дієсловом у пасивному стані вказано суб'єкт дії, його можна перекласти українською мовою особовим реченням з дієсловом в активному стані.


1.4 Порівняння пасивних конструкцій в англійській та українській мовах


Те що в англійській мові пасивні конструкції зустрічаються набагато частіше, ніж в українській пов'язано із рядом особливостей, головною з яких є те, що в англійській мові можна перетворити в пасивну конструкцію речення з дієсловом в активному стані з прямим (прямий додаток означає об'єкт, на який безпосередньо переходить дія, або предмет, який виникає як наслідок відповідної дії чи конкретизує значення пояснюваного дієслова і виражається знахідним відмінком без прийменника, а також родовим при перехідних дієсловах із запереченням) [20. стр.70] або прийменниковим додатком (виражений іменником з прийменником) [20. стр.70], що в українській мові неможливе. Пасивні конструкції в реченнях типу:

He was told the news;

This state of things cannot be put up with.

при перекладі замінюються активними:

Йому повідомили новину.

Не можна миритися з таким станом речей.

При таких перетвореннях можуть зустрічатися такі типові випадки:

Англійському дієслову, що вимагає непрямого або прийменникового додатка, відповідає в українській мові перехідне дієслово. У таких випадках пасивна конструкція і у перекладі може залишатися пасивною:

The Sherman Anti-Trust Law is being interefered with. -

Закон Шермана, спрямований проти монополій, постійно порушується.

Англійському дієслову, що вимагає непрямого або прийменникового додатка, в українській мові відповідає неперехідне дієслово. У таких випадках доводиться заміняти пасивну конструкцію активною.

Форми дієслова у двох мовах ніби співпадають, але стилістичний фактор не дозволяє залишити у перекладі пасивну конструкцію:

He was the sort of person more at ease being asked than asking.

Форми being asked - бути запитуваним чи бути запитаним, які існують в українській мові, мають книжний характер. Тому конструкцію краще при перекладі замінити:

Він належав до тих людей, які з більшою охотою відповідають на питання, ніж ставлять їх іншим.

У багатьох випадках англійські пасивні конструкції передаються у перекладі українськими дієсловами з суфіксом - ся:

This method is considered the best. -

Цей метод вважається найкращим.

Якщо підмет означає особу або предмет, що виконує дію, то дієслово-присудок вживається у формі дійсного стану.

Наприклад:

The sun attracts the planets. -

Сонце притягає планети.

Якщо ж підмет означає особу або предмет, що піддається дії з боку іншої особи або предмета, то дієслово-присудок уживається у формі пасивного стану.

Наприклад:

The planets are attracted by the sun. -

Планети притягуються сонцем.

Як в англійській мові, так і в українській перехідні дієслова вживаються в дійсному й пасивному стані. Неперехідні дієслова вживаються тільки в дійсному стані. Однак в англійській мові, на відміну від української, багато неперехідних дієслів, що вимагають доповнення, вживаються також в пасивному стані.

В англійській мові речення у пасивному стані вживаються значно частіше, ніж в українській, оскільки в англійській мові в пасивному стані вживаються не лише перехідні, а й багато неперехідних дієслів. Підметом речення пасивного стану в англійській мові може бути прямий, непрямий, а також прийменниковий додаток речення активного стану.

Але, пасивний стан вживається лише тоді, коли в центрі уваги співрозмовників є особа або предмет, на які спрямована дія. Суб'єкт дії при цьому здебільшого не вказується. Саме тому, така помилка як: механічне вживання пасивного стану замість активного є неприпустимою, тому що в такому випадку речення з дієсловом у пасивному стані звучить, як і відповідне йому речення в українській мові, неприродно.

Важливо пам’ятати, що при перекладі українською мовою можна або зберегти пасивну форму, або замінити її активною, важливо знати, чим саме обумовлене вживання пасивної форми в англійському оригіналі. Аналіз великої кількості прикладів показує, що пасивній конструкції в англійській мові надається перевага головним чином в наступних випадках:

1.                Коли неможливо або небажано вказувати виконавця дії.

Наприклад:

"He will be well taken care of", said Loomis. -

"Про Торпа потурбуються", сказав Луміс.

2.                Коли потрібно поставити логічний наголос на об'єкті, а не на суб'єкті дії.

Наприклад:

The problem has been studied by many English scientists. -

Проблема вивчалася багатьма англійським вченими;

The amendment was rejected by the majority of the Security Council. -

Поправка була відхилена більшістю голосів членів Ради безпеки.

Деколи пасивні конструкції служать одночасно двом вказаним цілям: і щоб поставити у центрі висловлювання об'єкт дії, і щоб можна було не вказувати суб'єкта дії.

3.                Коли потрібно зберегти цілісність підмета в реченні.

Наприклад:

He rose to speak and was warmly greeted by the audience. -

Він встав, щоб взяти слово, і присутні тепло привітали його.

При перекладі українською мовою немає ні можливості, ні необхідності намагатися зберігати єдиний підмет у цьому прикладі подвійного керування. Слід зазначити, що використання пасиву при подвійному керуванні є дуже характерним і поширеним явищем в англійській мові. В українській мові таке не допускається.

Наприклад:

This conspiracy against peace was hatched in and directed from London and Washington. -

Ця змова проти миру, виношена в Лондоні та Вашингтоні, здійснювалася під їх керівництвом

4.                У фразеологічних зворотах, тобто зв'язаних словосполученнях, і у стійких вільних словосполученнях. В англійській мові є цілий ряд фразеологічних зворотів з дієсловами у пасивному стані.

Термінативні дієслова (що позначають дію, яка передбачає певну границю, спрямоване на досягнення певного результату) [22. стр.474] у пасивному стані часто перекладаються на українську мову дієсловом доконаного виду, але видова диференціація в багатьох випадках можлива лише з врахуванням широкого контексту.


1.5 Практичне опрацювання та аналіз тексту


Джерелом наукового тексту, що аналізується, є інтернет сайт www.tech-biblio.ru. Текст містить інформацію про сучасні вироби з обрізного вуглецевого прокату, його тестування, обробку та застосування у машинобудівництві. У тексті зазначається, що технологія, яка застосовується у виробництві є інноваційною, та забезпечує низькі капітальні витрати, гнучкий процес виробництва і низькі експлуатаційні витрати.

У тексті особлива у вага приділяється описанню принципів роботи двигуна автомобіля, саме тому що вироби з обрізного вуглецевого прокату широко застосовуються у машинобудівництві необхідно знати і розуміти процеси які відбуваються у двигуні внутрішнього згорання.

Конкретний матеріал, що аналізується, є дійсно текстом, це можна довести посилаючись на те, що всі мовленнєві елементи, а саме: слова, фрази, речення та абзаци пов’язані між собою. В тексті присутня смислова єдність. Текст має логічну послідовність та завершеність подій. При всьому, явно відчувається комунікативна спрямованість викладеного матеріалу.

Приведений текст належить до наукового стилю. Його автор доповідає про: основні принципи гарячої й холодної обробки металевої поверхні, передові досягнення, та застосування сучасних технологій у використанні і тестуванні готових виробів.

Як відомо, науковий стиль має такі підстилі:

1)                Власно науковий, до нього належать: повідомлення, тези, наукова стаття, наукова доповідь, дисертація, монографія, звіт;

2)                Науково-популярний стиль, що являє собою виклад популярних наукових даних адаптованих для нефахівців у статтях, книгах, журналах неспеціального характеру, тощо.

3)                Науково-популярний - використовується в наукових, галузевих підручниках, лекціях.

Як можна побачити, стиль, що використовується в аналізуємому тексті, є власно науковим, точніше сказати: текст є науковою статтею.

Найхарактернішою рисою наукового стилю можна вважати використання термінів, що відносяться до певної технічної сфери, а також: вживання складних синтаксичних структур, специфічних зворотів, предметність, об’єктивність та точність, наявність висновків, досить часте вживання дієслів у пасивному стані, аналіз та аргументацію.

Всі факти, що викладені в тексті, базуються вже на відомому досвіді.

Наука про автоматизацію виробничих процесів давно існує в нашій державі та постійно удосконалюється. Прикладом такого удосконалення є запровадження сучасних засобів контролю за процесом автоматизації і системами управління, що покривають широкий спектр технології такою фірми, як наприклад Danieli.

В тексті також зустрічаються фрази та терміни, які взяті в лапки. Це також є характерною ознакою науково-технічного стилю. В даному випадку фрази в лапках є ніщо інше, як посилання на впровадженні в дію новітні технології обробки.

Наприклад:

Products which have been "worked after rolling" - for example, products which have been bevelled or rounded at the edges. -

Продукція, яка "обробляється після прокату" - наприклад вироби які загострюють або закругляють з країв.

Наукова проза характеризується безособовістю. Проте в ній широко вживаються пасивні конструкції. Зазвичай їх можна з устріти з такими дієсловами: assume, point out, presume, take into account.

Необхідно зауважити, що неможна категорично виключати наявність емоційного забарвлення в науковій літературі.

Ще однією найпоширенішою характеристикою загально-технічних термінів є наявність складних прийменників (as far as, as well as, because of).

Наприклад:

…Quality Control Systems, as well as Production Control Systems.

Під час аналізу науково-технічного тексту неможливо не звернути увагу численні скорочення та абревіатури. В англомовній науковій літературі скорочуються як окремі слова, так і словосполучення, та особливо широко використовуються абревіатури.

Наприклад:

T. D. C. розшифровується як: top dead center, а перекладається:

ВМТ - верхня мертва точка (це верхня межа руху поршня у двигунах внутрішнього згорання);

BDC - bottom dead centre -

НМТ - нижня мертва точка (це нижня межа руху поршня у двигунах внутрішнього згорання);

r. p. m. - revolutions per minute -

r. p. m. - еквівалентів в українській мові не має і це скорочення перекладається як: оберти за хвилину.

Терміни технічного тексту треба розуміти однозначно, що особливо важко. Якщо у термінології рідної мови немає певного поняття, перекладач повинен створити його, застосовуючи описовий вид перекладу, тобто описати поняття чи явище.

Іноді один термін має декілька значень в одній технічній галузі.

Наприклад:

Level - рівень, проектна оцінка.

Трудність полягає у тому, що необхідно вибрати правильний варіант перекладу полісемантичного іншомовного терміну. Аби уникнути помилок, треба бути обізнаним з загальним змістом матеріалу, що перекладається, визначити ту наукову галузь, до якої він належить та користуватися вузько технічним словником і спеціальною довідковою літературою.

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що існує багато труднощів перекладу термінів, але найголовнішим серед них є багатозначність англійських термінів, яка утворює неясність та підміну одного терміна іншим, та багаточленні атрибутивні конструкції, що дуже часто плутають перекладача. Дуже важливу роль для визначення вірного перекладу термінів грає контекст.

Необхідно також знати морфологічну будову термінів, семантичні особливості, що відрізняють їх від загальновживаних слів, основні типи термінів-словосполучень, їх структурні особливості та специфіку вживання. Це загальна інформація, якою повинен володіти перекладач.

Серед граматичних особливостей тексту, що аналізується, необхідно визначити широке застосування об’єктивних та суб’єктивних інфінітивних комплексів, багаточленних атрибутивних словосполучень, пасивних та еліптичних конструкцій.

Ще однією характерною ознакою даної статті є широке застосування пасивних конструкцій. Слід зазначити, що частотність використання активних та пасивних конструкцій в художній літературі значно менша ніж в технічній, і становить приблизно 98% активних, та 2% пасивних, тоді як для технічної літератури є властивим співвідношення застосування цих конструкцій на 29% пасивних, та 71% активних, відповідно. Таким чином, в технічній літературі, в даному випадку, Passive Voice вживається у майже 15 разів частіше, ніж у художній. Але при перекладі на іншу мову слід пам’ятати, що це відсоткове співвідношення не зберігається, і саме в українському варіанті є значно меншим.

В цьому тексті, в основному, можна зустріти речення з Present Indefinite Passive Voice. Необхідно відзначити, що пасивних зворотів з формальним підметом it, наприклад: it is sad, it is reported, в тексті немає.

Декілька речень з пасивним станом, та засоби їх перекладу:

1) The products covered by this agreement include…-

Продукція охоплена в цьому договорі містить інформацію про…

2) From each test sample specimens are to be prepared for the testings quoted below -

Кожний зразок повинен бути підготовлен до тестування згідно вказаних нижче умов;

3) On the intake stroke the intake valve is opened -

При впускному такті, впускний клапан відкривається.

У перших двох реченнях пасивна конструкція передається українську не особовою формою дієслова. Отже пасивний стан в українському варіанті не застосовується.

А в третьому реченні присудок в пасивному стані перекладається формою дієслова на - ся.

Існує одна особливість перекладу пасивних конструкцій з прийменниковим додатком. Вона полягає в тому, що прийменник, який стоїть після дієслова і не має відношення до інших слів, при перекладі на рідну мову ставиться перед тим словом, яке є підметом англійського речення.

Все ж найбільш між англійськими та українськими науково-технічними текстами граматичних розбіжностей інвентарного характеру, зумовлених особливостями побудови цих мов.

Так, в українській мові відсутні неозначений та означений артиклі, що вживаються в англійській мові не тільки як певні означення, а й сигналізують про особливості розподілу інформації у англійському реченні.

Обов’язковою умовою адекватного перекладу є вміння правильно аналізувати граматичну будову іншомовних речень, правильно визначати граматичні труднощі перекладу й конструювати речення відповідно до норм мови і жанру перекладу. Зрозуміло, що перекладач повинен бути добре обізнаним з граматичними особливостями вихідної та цільової мов, основами теорії перекладу взагалі та науково-технічного перекладу зокрема, а також із перекладними відповідниками у галузі граматики та лексики, перекладацькими трансформаціями, способами перекладу різних мовних та мовленнєвих явищ.

Для перекладача науково-технічної літератури особливо важливе знання предмета перекладу - він повинен орієнтуватися у тій предметній галузі, до якої належить призначений для перекладу текст. Все це становить частину загальної компетенції перекладача.
Висновки


Особа або предмет, що виконує дію, називається суб’єктом дії. Особа або предмет, на які спрямовано дію, називаються об’єктом дії. Так, у реченні The girls are planting flowers (Дівчата садять квіти) the girls означає суб’єкт дії, а flowers - її об’єкт.

Часи пасивного стану утворюються за допомогою допоміжного дієслова to be у відповідному часі та відповідній формі дієприкметника минулого часу (past Participle) головного дієслова. Таким чином, під час відмінювання у пасивному стані змінюється лише дієслово to be, а смислове дієслово має у всіх часах одну і ту ж форму - Past Participle. Отож, Час у якому знаходиться дієслово у пасивному стані, визначається формою, у котрій знаходиться допоміжне дієслово to be.

Отже в пасвному стані вживаються чотири часові форми групи Indefinite, дві часові форми групи Continuous та чотири часові групи Perfect.

У питальній формі допоміжне дієслово ставиться перед підметом.

Наприклад:

Where was this book Published? Де була видана ця книжка?

При складеній формі допоміжного діжслова перд підметом ставиться перше допоміжне дієслово.

Наприклад:

Has the house been buit? Будинок збудовано?

У заперечній формі частка not ставиться після допоміжного дієслова. При складеній формі допоміжного дієслова заперечна частка not ставиться після першого допоміжного дієслова.

Наприклад:

The bridge has not yet been built Міст ще не збудовано.

У питально-заперечній формі допоміжне дієслово (або перше допоміжне дієслово в складеній формі) ставиться перед підметом, а частка not - після підмета.

В усному мовленні вживаються ті самі скорочення, що й у часових формах активного стану.

Часові форми пасивного стану вживаються за тими самими правилами, що й відповідні часи активного стану. Так часи групи Indefinite пасивного стану, як і активного, виражають одноразову, повторювану або постійну дію в теперішньому, минулому, або майбутньому часі і вживаються для вираження майбутньої дії в підрядних реченнях часу та умови.

Часи пасивних зворотів використовуються згідно з тими ж правилами, що і відповіжні їм форми активного звороту.

Проаналізував утворення пасивних конструкцій в англійській та українській мовах можна зробити висновок, що в англійській мові речення у пасивному стані вживаються значно частіше, ніж в українській, оскільки в англійській мові в пасивному стані вживаються не лише перехідні, а й багато неперехідних дієслів. Підметом речення пвсивного стану в англійській мові може бути прямий, непрямий, а також прийменниковий додаток речення активного стану.

Реченню з дієсловом в активному стані They showed me the room (Вони показали мені кімнату), де the room - прямий додаток, а me - непрямий додаток, відповідають два речення пасивного стану The room was shown to me i was shown the room (Мені показали кімнату). У першому з них підмет відповідає прямому додатку речення активного ствну, а в другому - непрямому.

Англійському дієслову, що вимагає непрямого або прийменникового додатка, в українській мові відповідає неперехідне дієслово. У таких випадках доводиться заміняти пасивну конструкцію активною.

Форми дієслова у двох мовах ніби співпадають, але стилістичний фактор не дозволяє залишити у перекладі пасивну конструкцію.

У багатьох випадках англійські пасивні конструкції передаються у перекладі українськими дієсловами з суфіксом - ся.

Якщо підмет означає особу або предмет, що виконує дію, то дієслово-присудок вживається у формі дійсного стану.

Якщо ж підмет означає особу або предмет, що піддається дії з боку іншої особи або предмета, то дієслово-присудок уживається у формі пасивного стану.

Також варто пам’ятати, що пасивний стан вживається лише тоді, коли в центрі уваги співрозмовників є особа або предмет, на які спрямована дія. Суб'єкт дії при цьому здебільшого не вказується. Саме тому, така помилка як: механічне вживання пасивного стану замість активного є неприпустимою, тому що в такому випадку речення з дієсловом у пасивному стані звучить, як і відповідне йому речення в українській мові, неприродно.


Resume


Language belongs to each of us. Everyone uses words. What is it about language that makes people so cerious? The answer is that ther is almost nothing ib our lives that is not touched by language. We live in and by language. We all speak

and we all listen: so we are all interested in the origin of words, in how they appear and die.

The rise of English is a story of wonderful success. When Julius Caesar landed in Britain nearly two thousand years ago, English did not exist. Five hundred years later, in the 5th century, English was already spoken by the people who inhanited Great Britain but they were not many, and their English was not the language we know today. Nearly a thousand years later, at the end of the 16th century, when William Shakespeare created his works, English was the native language of about 6 million Englishmen. At that time English was not used anywhere else except Great Britain.

Nowadays, four hundred years later, 750 million people all over the world use English, and half of those speak it is a mother tongue. ’ Of all the 2700 world languages English is one of the richest. Foor example, compare English, German and French: English has a vocabulary of about 500 000 words, German - 185 000, and French-fewer than 100 000. At the end of the 20th century English is more widely spoken and written, than any other language has ever been. It has become the language of the planet, the first truly global language. Three quarters of the world’s mail and its telexes amd telegrams are in English. More than half of the world’s scientific periodicals and eighty per cent of the information in the world’s computers are also in English. English is the main language of business. It is the language of sports: the official language of the Olympics.

The English language surrounds us like a sea, and like the waters of a deep sea it is full of mysteiies. English is and has always been constantly changing. Some words die, some change their meanings and all the time new words appear in the language.

There are several ways to add new words to the language. One of them is by borrowing words from other languages. At the end of te 20th century in English there are many words that were borrowed from Latin, French, Spanish, Italian, Dutch and other languages. When Columbus came back from South America he brought home to Spain new plants - potatoes, tomatoes, tobacco. With the plants he brought their names. This is how words appeared in Spanish and later were borrowed from it by the English language.

Voice is the form of the verb which shows the relation between the action and its subject, indicating whether the action is performed by the subject or passes on to it. Accordingly there are 2 voices in English: the active and passive. The active voice shows that the action is performed by its subject, that the subject is doer of the action. The passive voice shows that the subject is acted upon, that it is the recipient of the action.

So, in the sentences with passive voice the object of the active voice because the subject of the passive voice.

The Passive Voice is formed by means of the auxiliary verb “to be” in the required form and Participle II of the notional verb.

a). The Present Past, Future Indefinite are formed by means of the auxiliary verb “to be” and Prticiple II of the notional verb.

b). The Present. Past, Future, Perfect Passive are formed by means of the Present, Past, Future Perfect of the oxilart verb “to be” and Participle II of the notional.

c). The Present Continuous and the Past Continuous Passive are formed by means of the Present Continuous and the Past Continuous of the oxiliary verb “to be” and Participle II of the notional verb.

The Future Cont., the Past Perfect Cont., Future Perf., Continuous are not found in the Passive Voice forms.

It is very important to remember, that only transitive verbs can be used in the Passive Voice.

Verbs are also to be either active (The executive committee approved the new policy) or passive (The new policy was approved by the executive committee) in voice. In the active voice, subject and verb relationship is straightforward: the subject is a be-er or a do-er and the verb moves the sentence along. In the passive voice. The subject of the sentence is neither a do-er or a be-er, but it acted upon by some pther agent or by something unnamed (The new policy was approved).

Computerized grammar checkers can pick out a passive voice construction from miles away and ask you to revise it to a more active construction. There is nothing inherently wrong with the passive voice, but if you can say the same thing in the active mode, do so (see exceptions below). Your text will have more pizzazz as the result, since passive verb constructions teld to lie about in their pajamas and avoid actual work.

We find overabundance of the passive voice in sentence created by self-projective business interest, magniloquent educators,and bombastic military writers (who must get weary of this accusation), who use the passive voice to avoid responsibility for actions taken. Thus “ Cigarette ads were designed to appeal especially to chidren" places the burden on the ads - as opposed to “ We designed the cigarette ads to appeal especially to children, in which “we" accepts responsibility. At a White House press briefing we might hear that “ The President was advised that certain members of Congress were being audited “rather than” The Head of the Internal Revenue service advised the President that her agency was auditing certain members of Congress “because the passive construction avoids responsibility for advising and for auditing. One further caution about the passive voice: we should not mix active and passive constructions in the same sentence: “ The executive commitee approved the new policy, and the calendar for next year’s meetings was revised “ should be recast as “ The executive committee approved the new policy and revised the calendar for the next year’a meeting. ”

The passive voice exist for a reason, however, and its presence is not always to be despised. The passive is particularly useful (even recommended) in two situations:

1.                When it is more important to draw our attention to the person or thing acted upon:

2.                When the actor in the situation is not important: The aurora borealis can be observed in the early morning hours.

The passive voice is especially helpful (and even regarded as mandotory) in scientific or technical writing or lag reports, where the actor is not really important but the process or principle being described is of ultimate importance. Instead of writing “I poured 20 cc of acid into the beaker," we would write “ Twenty cc of acid is/was poured into the beaker." The passive voice is also useful when describing, say,a mechanical process in which the details of process are much more important than anyone’s taking responsibility for the action: “ The first coat of primer paint is applied immediately after the acid rinse. ”

We use the passive voice to good effect in a paragraph in which we wish to shift emphasis from what was the object in a first sentences to what becomes the subject in subsequent sentences.

The executive committee approved an entirely new policy for dealing with academic suspension and withdrawal. The policy had been written by a subcommittee on student behavior. If students withdraw from course work before suspension can take effect, the policy ststes, a mark of “ IW”..

The paragraph is clearly about this new policy so it is appropriate that policy move from being the object in the first sentence to being the subject of the second sentence. The passive voice allows for this transition.

The use of the Passive voice pequliar to the English language. There are cases when the use of the Passive voice in English langusge seems to Ukrainian stidents very pequliar because we couldn’t find the analogue construction in Ukrainian language. These cases as follows:

1). The verbs to accord, to advise, to allow, to avoid, to forgive, to give, to grant, to offer, to order, to pay, to tell, to teach are used in the Passive voice.

These verbs always take object, expressed by a Noun or an Indefinite. Thre action expressed by the Passive passes on the subject corresponds to the Ukrainian indirect object.

2). The Passive voice can be ised with intransive verbs used with the preposition, but in Ukrainian language we can’t find passive construction with intransive verbs.

To express the action going on at a definite moment in the future, only future cont., active is possible. Thus the fussion sentence. Коли ви прийдете до лабораторії, дослід вже буде проводитися. Must be translated in the following way: When you come to the laboratory we shall already be making the experiment.

To denote an action, which began before a definite moment at a present, past, future and continued up to the moment the present, past and future, perfect cont.,are generally used.


Список літератури


Українська література:

1.                Венкель Т.В., Валь О.Д. Вдосконалюйте вашу розмовну англійську. - Чернівці, "Рута" 2003.

2.                Верба Г.В., Верба Л.Г. Довілник з граматики англійської мови: - К.: Освіта, 2000.

3.                Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. - Київ: Вища школа, Вид-во при Київському університеті, 2001.

4.                Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) Підручник. - Вінниця. "Нова Книга", 2003 р.

5.                Посібник з граматики: лексики англійської мови. Частина І / Укл.: Венкель Т.В., Павлюк О.О. - Чернівці, 2006.

6.                Тези лекцій та практичних завдань з дисципліни "Практика перекладу з англійської мови" для спеціальності "Преклад." / Укладач: К.С. Семикіна. - Алчевськ: ДГМІ, 2001 р.

7.                Теорія і практика перекладу. Корунець І.В. - К,: Вища школа, 1999.

8.                Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. Зорівчак Л.П. - Львів: Вища школа. Видавництво при Львівському університеті, 1997.

Російська література:

9.                Бархударов Л.С. Язык и перевод. - М.: Международные отношения, 1995.

10.           История перевода. Семец О.К. - К,: Либідь, 1998 г.

11.           Казакова Т.А. Практические основы перевода. Учебное пособие. - СПб.: Издательство "Союз", 2004 г.

12.           Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка. В 2-х т. Т1, К.: Методика, 2003 г.

13.           Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка. В 2-х т. Т2, К.: Методика, 2004 г.

14.           Комиссаров В.К. Теория перевода. - М.: Высш. шк., 2000.

15.           Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. - М., 2002.

16.           Латышев Л.К. Курс перевода. Эквивалентность перевода и способы её достижения. - М.: Межд. отн., 1998 г.

17.           Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. - М.: Международные отношения, 2001.

18.           Швейцер А.Д. К проблеме лингвистического изучения процесса перевода. // Вопросы языкознания. - 1987 г.

English literature:

19.           R. Murphy. English Grammar in use. - Cambridge University Press, 1995

Словники:

Українські:

20.           Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. - К.: Вища школа, 1985.

21.           Зубков М., Мюллер В. Сучасний англо-український та україно-англійський словник. - Х. Ж ВД. "Школа", 2005.

Російські:

22.           Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов.М., изд-во "Советская энциклопедия", 1996 г.

23.           Мюллер В.К. Новый англо-русский словарь: Ок. 200 000 слов и словосочетаний / В.К. Мюллер. - 12-е узд., стереотип. - М.: Рус. Яз. - Медиа, 2005 г.

24.           Современный англо-русский словарь с грамматическим справочником: 30 000 слов / Составитель Романов Д.А. / Донецк: ООО ПКФ "БАО", 2003 г.

English:

25.           Webster’s New Dictionary of American English. N. Y. 1978

26.           Електронний словник ABBYY Lingvo 12.

 ANo Image
No Image No Image No Image


No Image
Все права защищены © 2010
No Image