Большая коллекция рефератов

No Image
No Image

Реклама

Счетчики

Опросы

Оцените наш сайт?

No Image

Граматика англійської мови. Особливості перекладу

Граматика англійської мови. Особливості перекладу

Гуманітарний університет

“Запорізький інститут державного та муніципального управління”


КОНТРОЛЬНА рОбота


I. Замініть активний стан пасивним. Перекладіть речення


1.          The people are looking at the little boy with interest.

Люди дивляться на маленького хлопчика з інтересом.

The People look at small boy with interest.

Люди дивилися на маленького хлопчика з інтересом.

2. They were selling new children's books in that shop when I entered it yesterday.

Вони продавали нові книги для дітей у цьому магазині коли я зайшов учора.

In this shop yesterday when have mended were on sale the new books for children.

У цьому магазині вчора коли зайшли продавалися нові книги для дітей.

3.The students are translating this article now.

Студенти зараз переводять цю статтю.

The Students is now translated this article.

Студентами зараз переводиться ця стаття.

4.Thousands of people attended this meeting.

Тисячі людей відвідували ці збори.

Thousands of people was visitted this meeting

Тисячами людей відвідувалися ці збори

5.They often speak about him.

Вони часто говорять про нього.

About him is often spoken them.

Про нього часто говориться ними.

6.Everybody will laugh at his funny animal.

Кожний буде сміятися із цієї дивної тварини.

Each funny this strange animal.

Кожному смішна ця дивна тварина.

7.They are selling delicious fruit ice-cream there now.

Вони продають чудове фруктове морожене там тепер.

They are sold the exciting fruit tricked there now.

Ними продається чудове фруктове морожене там тепер.


II. Передайте речення непрямою мовою. Перекладіть їх на piдну мову


1. The teacher said to me: ” Hand this note to your parents, please”.

Учитель сказав мені: "Передайте цей лист вашим батькам, будь ласка".

The Teacher has said me that I sent this letter to my parents.

Учитель сказав мені щоб я передав цей лист моїм батькам.

2. Oleg said to his sister: "Put the letter into an envelope and give it to Kate".

Олег сказав своїй сестрі: "Поклади лист у конверт і віддай його Каті".

Oleg has said its sister that it place the letter in envelope and has returned its Kate.

Олег сказав своїй сестрі, щоб вона поклала лист у конверт і віддала його Каті.

3. "Please help me with this work. Henry" said Robert.

"Будь ласка допоможи мені із цією роботою. Генрі" сказав Роберт.

Роберт Has said Henry that it help him with this work

Роберт сказав Генрі, щоб він допоміг йому із цією роботою

4. I said to Nick: "Where are you going?"

Я сказав Ніку: "Куди Ви збираєтеся?"

I has asked Nick where it is going to.

Я запитав Ніка куди він збирається.

5. I said to him: "How long will it take you to get there?"

Я сказав йому: "Скільки Вам потрібно часу, щоб бути тут?"

I has asked its about that how much him necessary time to be here.

Я запитав його про те скільки йому потрібно часу, щоб бути тут.

6. Nick said to his friend : "Will you stay at the "Hilton?"

Ник сказав своєму другові : "Ви залишитеся в Хілтоні?"

Droop ask its friend about that will remain it in "Hilton?"

Ник запитав свого друга про те чи залишиться він у Хілтоні.

7. He said to me : "Do you often go to see your friends?"

Він сказав мені : "Ви часто ходите бачити своїх друзів?"

It has asked me on how to often I go see their own friends.

Він запитав мене про те як часто я ходжу бачити своїх друзів.

III. Вставте частку "to" перед інфінітивом, де необхідно. Перекладіть речения.

1. The equipment is sophisticated enough to be operated by an engineer.

Устаткування досить розумне для діючого інженера.

2. The government ought to take steps to reduce the unemployment rate.

Уряд повинен вживати заходів, щоб зменшити показник безробіття.

3. The rate of unemployment is too high and the government cannot to ignore it.

Показник безробіття занадто високий і уряд не може проігнорувати цього.

5. As a rule, resources in industrialized countries are used effectively enough to make a good base for economic growth.

Як правило, ресурси в індустріалізованих країнах використані досить ефективно, щоб зробити гарну базу для економічного росту.

6. It is common, in economics, to understand labour as an effort needed to satisfy human needs.

Основне в економіці, щоб зрозуміти працю як зусилля задоволення людських потреб.

7. To reduce his cash holdings to a minimum will to be only natural for a banker since they produce no income.

Зводити його грошові внески до мінімального повинне бути природним для банкіра оскільки вони не приносять ніякого доходу.


IV. Перекладіть на англійську мову речення. Визначте неособові форми дієслова: інфінітив i герундій


1. Я не міг підготувати доповідь, не прочитавши цих статей.

I could not prepare the report, not having read these article. (having – герундій)

2. У неї не було надії купити квиток на цю виставу.

Beside it not there was hopes to buy the ticket on this show. (to buy – інфінітив)

3. Вона з нетерпінням чекає , коли піде на вечірку.

It anxiously waits, when will go to evening party. (will go – інфінітив)

4. Щоб вивчити мову, ви повинні якомога більше читати.

To learn language, you should as large as possible read. (To learn– інфінітив)

5.Завдання було надто складним, щоб зробити його за годину.

Problem highly complex to do it for hour. (to do it – інфінітив)

6. Мені незручно, що я турбую вас.

I uncomfortably that I warning you. (warning – герундій)

7.Вона наполягала на тому, щоб піти до лікаря.

Shi persist on that to go to physician. (to go to – інфінітив)


V. Перекладіть речення на рідну мову, звертаючи увагу на дієприкметник. Визначте форму дієприкметника


1. Banks having modern telecommunications may do lending business with domestic firms through foreign markets in Zurich. Frankfurt, or New York.

Банки, що мають сучасну мережу зв'язку може робити кредитування справи із внутрішніми фірмами через зовнішні ринки в Цюрихе, Франкфурте, або Нью-Йорке.

2. Reducing our imports, we decrease the exports of others.

Зменшуючи наш імпорт, ми зменшуємо експорт інших.

3. Active money is money going from man to man and used by the people in buying and selling goods and services.

Активні фінансові гроші збираються від людини до людини й використання людьми при покупці й продажі товарів і послуг.

4. Consumers typically buy a smaller quantity of the good sold at a higher price.

Споживачі звичайно купують меншу кількість добре продаваного по більше високій ціні.

5. Supply restrictions imposed by cartels arc as characteristic of industrialized economies as of developing economies.

Обмеження поставок нав'язали колом картелів як характеристика індустріалізованих економік по даним розробки економіки.

6. Having made a diagnosis of the fiscal situation in the country, the economist run now offer ways of altering it.

Зробивши діагноз фінансової ситуації в країні, економіст пропонує шляхи зміни цього.

7. A firm has a balance sheet reporting assets ofthe firm at a specified time.

Фірма має балансовий звіт, що висвітлює фонди фірми в певному часі.

 

VI. Виберіть з дужок необхідну форму дієприкметника. Перекладіть речення


1. Said that the interest rate is the opportunity cost of holding money, we are saying that people who don't hold money will hold bonds instead.

Говорять, що показник інтересу є вартістю можливості зберігання грошей, ми говоримо, що люди, які не тримають гроші повинні тримати зобов'язання замість.

2. Every day in thousands of markets, consumers show which goods they prefer made practical choices and spent money on some particular goods rather than others.

Щодня на тисячах ринків, споживачеві показують, які він товари воліє практично вибрати й затратити гроші на деякі конкретні товари, а не інші.

3. At constant prices, an increase in income leads to an increased budget.

За постійними цінами, збільшення в доході веде до підвищення бюджету.

4. Here is the letter received by me yesterday.

От лист отриманий мною вчора.

5 A country wished to limit its population may discourage immigration and encourage emigration.

Країна що захотіла обмежити своє населення може послабляти імміграцію й сприяти еміграції.

6. His hat blown off by the wind was lying in the middle of the street.

Його капелюх здутий вітром лежав по середині вулиці.

7.          "How do you like the film?" he asked, turned towards roe.

"Який Ви любите фільм?" запитав він, повертаючись до мене.


VII. Прочитайте i письмово перекладіть текст


CYBERNETICS

The word "cybernetics" originated from the Greek "kybernetike", die Latin "gubernator" and the English "governor" - all meaning, in one sense or another, "control", "management" and "supervision". Recently Norbert Wiener has used the word to name hi1; book, which deals with the activity of a group of scientists engaged in the solution of a wartime problem and some of the mathematical concepts involved. Nowadays the word has become associated with the solution of problems dealing with activities for computers. As such, the discipline must rely-on the exact sciences as well as sciences such as biology, psychology, biochemistry and biophysics, neurophysiology and anatomy.

It is difficult to say what the future holds in store for Cybernetics. Every day we leam more and more about the penetration of Cybernetics into the most widely differing spheres of human activity. The launching of sputniks and the deliver)- of our space rockets to their orbits with such high accuracy could have been hardly possible without computers. This, however, does not mean, that a machine can ever become "cleverer" than its creator. The point is that the machine does not replace man, it only increases his work output and multiplies his power over the forces of nature. It should be always remembered that the machine serves man, and not the other way round. Without man, even the most perfect machine would be only a useless heap of metal.

The contributions of the scientists to the progress of Cybernetics consists of the evaluation, measurement and description of the capabilities and of structural and functional attributes of living organisms. Such studies involve the methods of communication, feedback and control in the living entity. Hence an important aspect of the work in Cybernetics for mathematicians deals with the mathematical theory of communication.

Слово "кібернетика" зародилося із грецького "kybernetike", латинського "gubernator" і англійського "керуючий" - всі значення, в одному значенні або інше, "керування" і "контроль". Недавно Норберт Вайнер використав це слово, щоб назвати свою книгу, про діяльності групи вчених зайнятих рішенням проблеми воєнного часу й деякі залучені математичні поняття. У цей час слово стало пов'язане з рішенням проблем маючих справу з діяльністю комп'ютерів. Дисципліна повинна ставитися до точних наук, а також пов'язана з таким науками як наприклад, біологія, психологія, біохімія й біофізика й анатомія.

Важко говорити, що майбутнє підготувало кібернетиці. Щодня ми знаємо усе більше й більше про проникнення Кібернетики в найбільше широчіні сфери людської діяльності. Запуск супутників і доставка наших космічних ракет на їхні орбіти з такою високою точністю яка ледь можлива без комп'ютерів. Це, проте, не означає, що машина може коли-небудь, стати "розумніше" чим свій творець. Справа в тому, що машина не заміняє людину, вона тільки збільшує робочі можливості й збільшити владу над силами природи. Це треба завжди пам'ятати, що машина обслуговує людину, і не навпаки. Без людини, навіть самі потужні машини всього лише марна купа металу.

Внески вчених у прогрес Кібернетики складається в оцінці, вимірі й опису можливостей і структурних і функціональних можливостей організмів до існування. Такі дослідження включають методи зв'язку, зворотного зв'язку й керування. Отже важливий аспект роботи в Кібернетику для математиків має справа з математичною теорією зв'язку.


VІІІ. Перепишіть запитання до тексту, дайте на них письмові відповіді


1. What is the origin of the word "cybernetics"?

Слово "кібернетика" зародилося із грецького "kybernetike", латинського "gubernator" і англійського "керуючий" - всі значення, в одному значенні або інше, "керування" і "контроль".

2. With what problems has the word become associated nowadays?

У цей час слово стало пов'язане з рішенням проблем маючих справу з діяльністю комп'ютерів.

3. Why cannot the machine replace a man?

Без людини, навіть самі потужні машини всього лише марна купа металу

4. Where does Cybernetics penetrate?

Щодня ми знаємо усе більше й більше про проникнення кібернетики в найбільше широчіні сфери людської діяльності, запуск супутників і доставка наших космічних ракет на їхні орбіти з такою високою точністю яка ледь можлива без комп'ютерів.

5. What is the contributions of the scientists to the progress of Cybernetics?

Внески вчених у прогрес Кібернетики складається в оцінці, вимірі й опису можливостей і структурних і функціональних можливостей організмів до існування, дослідження включають методи зв'язку, зворотного зв'язку й керування, отже важливий аспект роботи в кібернетику для математиків має справа з математичною теорією зв'язку.


ІХ. Перепишіть словосполучення, знайдіть їх еквіваленти в тексті i запишіть їх переклад англійською


1) в наш час слово стало асоціюватися

Nowadays the word has become associated with the solution of problems dealing with activities for computers.

2) діяльність групи вчених

Recently Norbert Wiener has used the word to name hi1; book, which deals with the activity of a group of scientists engaged in the solution of a wartime problem and some of the mathematical concepts involved.

3) ця дисципліна повинна спиратися на точні науки

As such, the discipline must rely-on the exact sciences as well as sciences such as biology, psychology, biochemistry and biophysics, neurophysiology and anatomy.

4) що майбутнє підготувало кібернетиці

It is difficult to say what the future holds in store for Cybernetics.

5) вносити істотний вклад в......

The contributions of the scientists to the progress of Cybernetics consists of the evaluation, measurement and description of the capabilities and of structural and functional attributes of living organisms.

6) збільшити владу над силами природи

The point is that the machine does not replace man, it only increases his work output and multiplies his power over the forces of nature.

Література


1.                                   Бонк Н.А., Котий Г.А., Лук’янова Н.А. Учебник английского языка. – М., 1992.

2.                                   Бродский Р.Д. Англо-русский, русско-английский словарь. – М., 1998.No Image
No Image No Image No Image


No Image
Все права защищены © 2010
No Image