Большая коллекция рефератов

No Image
No Image

Реклама

Счетчики

Опросы

Оцените наш сайт?

No Image

Особливості перекладу англійських абсолютних дієприкметникових конструкцій (на матеріалах українського перекладу англомовної наукової прози)

Особливості перекладу англійських абсолютних дієприкметникових конструкцій (на матеріалах українського перекладу англомовної наукової прози)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ АБСОЛЮТНИХ ДІЄПРИКМЕТНИКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ (НА МАТЕРІАЛАХ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОЇ НАУКОВОЇ ПРОЗИ)

курсова робота

з дисципліни "Практика перекладу галузевої літератури"

 

ЗМІСТ


ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Конструкції та комплекси з дієприкметником, їх види та функції у реченні. Абсолютні дієприкметникові конструкції

1.1 Дієприкметник. Конструкції та комплекси з дієприкметником

1.2 Функції дієприкметника та конструкцій з ним в реченні

1.3 Абсолютні дієприкметникові конструкції та їх функції

РОЗДІЛ 2. Відтворення абсолютних дієприкметникових конструкцій в перекладознавстві

2.1 Переклад дієприкметників та дієприкметникових зворотів в англо-українському напрямку

2.2 Дослідження абсолютних дієприкметникових конструкцій, переклад, та їх роль в перекладознавстві

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Дана робота присвячена темі дієприкметникових конструкцій, а саме абсолютних дієприкметникових конструкцій, які є засобом вираження вторинної предикації в англійській мові і поширені більше у науковій літературі. Граматичні проблеми займають важливе місце у практиці перекладу. Граматичне оформлення англійського тексту саме по собі не є об’єктом перекладу. Перекладач намагається адекватно передати засобами української мови зміст англійського речення, а не окремі елементи його форми. Перш за все саме розуміння англійського тексту неможливе без урахування його граматичного оформлення. Граматичні форми та конструкції відображають певний граматичний зміст, який тісно співвідноситься з лексичним значенням слів і є невід’ємним компонентом загального змісту речення. Але у реченні багато граматичних явищ можуть мати як чисто формальні функції, які не є значущі для перекладу, так і важливі сенсові функції, які неодмінно мають бути переданими при перекладі.

Актуальність дослідження зумовлено постійним зростанням наукового інтересу до функціонування в перекладі різних граматичних конструкцій. Оскільки в порівнянні з лексичними, граматичні одиниці характеризуються вищим рівнем абстракції та регулярною реалізацією в мовленні, відповідно можна прогнозувати і регулярність співвідношення граматичних форм мови оригіналу та цільової мови при перекладі.

Мета дослідження – виявити закономірні трансформації абсолютних дієприкметникових конструкцій при перекладі з англійської на українську та встановити їхні чинники.

Для реалізації цієї мети було поставлено такі основні завдання:

- встановлення критеріїв відмежування абсолютних дієприкметникових конструкцій від інших типів дієприкметникових зворотів та абсолютних конструкцій;

- визначити основні прийоми, способи та методи перекладу англійських абсолютних дієприкметникових конструкцій;

- проаналізувати типові лексико-семантичні трансформації абсолютних дієприкметникових конструкцій при перекладі;

- навести ознаки англійських та українських абсолютних дієприкметникових комплексів;

- розглянути синтаксичні особливості перекладу абсолютних дієприкметникових конструкцій та синтаксичні трансформації;

- дослідити алгоритм перекладу абсолютних дієприкметникових комплексів;

Об’єктом дослідження є співвідношення граматичних станів в ТО та ТП.

Предметом дослідження є трансформації абсолютних дієприкметникових конструкцій як засіб досягнення еквівалентності й адекватності при перекладі та чинники, що їх зумовлюють.

Методи дослідження. Відповідно до мети й завдань роботи використано метод зіставлення тексту перекладу з текстом оригіналу. Оскільки дослідження проведене в рамках лінгвістичної теорії перекладу, широко застосовувалися методи мовознавства: метод суцільної вибірки (для створення корпусу фактичного матеріалу); елементи кількісного аналізу (для встановлення частотності певних структур у ТО та ТП), контрастивний метод (для встановлення відмінних та спільних рис в системі, нормі та узусі одиниць англійської та української мов), метод підстановки.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що уперше на матеріалі англійської та української мов системно досліджено трансформації абсолютних дієприкметникових конструкцій, визначено формальні та семантичні чинники, що їх зумовлюють, проаналізовано трансформацію як засіб уникнення граматичних буквалізмів, подолання міжмовної асиметрії та відтворення безеквівалентних структур, що становлять складність для перекладу.

Теоретичне значення роботи. У роботі пропонується аналіз абсолютних дієприкметникових конструкцій в двох досліджуваних мовах за допомогою контрастивного методу та методу функціонально-семантичного поля задля встановлення можливих чинників трансформації. Цей підхід зможе знайти застосування при дослідженні особливостей функціонування інших граматичних або поняттєвих категорій при перекладі в різних мовних парах. Нагромадження даних стосовно перекладацьких трансформацій у різних часткових теоріях перекладу, в тому числі, в англійсько -українській, стане матеріалом для узагальнень в рамках загальної теорії перекладу.

Практична цінність виконаного дослідження полягає в тому, що його висновки можна використати з дидактичною та прескриптивною метою для написання навчальних і методичних посібників з перекладу з англійської мови на українську, у курсах з теорії і практики перекладу та порівняльної граматики англійської та української мов, а також у науково-пошуковій роботі. Матеріалом дослідження можна скористатися в лексикографічній практиці, зокрема для укладання перекладацьких двомовних словників. У перспективі, з розвитком комп’ютерної лінгвістики, описові та кількісні дані трансформації можуть бути застосовані у програмах машинного перекладу.


РОЗДІЛ 1. Конструкції та комплекси з дієприкметником, їх види та функції у реченні. Абсолютні дієприкметникові конструкції

1.1 Дієприкметник. Конструкції та комплекси з дієприкметником


В англійській мові дієприкметник (the Participle) представляє неособову форму дієслова, яка має властивості прикметника та дієслова та у реченні виконує функції означення та обставини способу дії.

A broken cup lay on the floor. – Розбита чашка лежала на підлозі.

He sat at the table thinking. – Він сидів за столом замислившись.

The Participle має форми активного та пасивного стану та відповідні часові форми. Вибір часової форми the Participle обумовлений співвідношенням у часі дії, що позначається особовою формою дієслова, та дії, що позначається неособовою формою the Participle. Виокремлюють три часові форми англійського дієприкметника the Participle: Present Participle, Past Participle, Perfect Participle. Present Participle визначає дію, що виконується одночасно з дією, що позначається особовою формою дієслова.

She is looking at the woman sitting at the window. – Вона дивиться на жінку, що сидить біля вікна.

Залежно від стану розрізняють пасивну та активну форми – Participle Passive та Participle Active. Present Participle Active утворюється шляхом додавання закінчення – ing до основи дієслова – V+ing. Present Participle Passive утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у формі being та третьої форми смислового дієслова, тобто V+ed для правильних дієслів або V3 для неправильних дієслів.

Конструкція з Present Participle Active перекладається українською мовою означальним підрядним реченням або підрядним реченням обставини причини.

He picked up the letter lying on the floor. – Він підібрав листа, що лежав на підлозі.

Knowing the English language well, he can translate newspaper article without a dictionary. – Оскільки він знає англійську мову, він здатний перекладати газетні статті без словника.

Конструкція з Present Participle Passive перекладається українською мовою підрядним реченням обставини причини.

Being asked about it, he answered he couldn’t be of any help. – Коли його спитали про це, він відповів, що не здатний допомогти.

Дуже поширена у науковій літературі форма дієприкметника минулого часу – Past Participle. Ця форма використовується для передачі дії, що за своїм характером не потребує визначення суб’єкту та зв’язку у часі з дією, що позначається особовою формою дієслова. Українською мовою ця форма дієприкметника перекладається як означальне підрядне речення причини залежно від того, яку синтаксичну функцію виконує дієприкметник у реченні.

A thermometer is an instrument used for measuring temperature.- Термометр - це прилад, що використовується для вимірювання температури.

Вeing packed in strong cases, the goods arrived in good condition. – Оскільки товари були запаковані у міцні ящики, вони прибули непошкодженими [1, с.14].

У науковій літературі розповсюджені також перфектні форми дієприкметника активного (Perfect Participle Active) та пасивного (Perfect Participle Passive) стану. Форма активного стану Perfect Participle Active використовується для передачі дії, що передує дії, яка позначається особовою формою дієслова. Утворюється за допомогою дієслова to have у формі having та третьої форми дієслова - having+V3. Українською мовою ця форма дієприкметника перекладається як підрядне речення часу або причини.

Having collected all the data, he was able to write a full report. - Після того, як він зібрав усі дані, він був здатний написати детальний звіт.

Having worked in this field for many years, he knew this business well. - Оскільки він працював у цій галузі багато років, він добре знав цей бізнес.

Форма пасивного стану Perfect Participle Passive вживається у функції обставини у дієприкметниковому звороті для передачі дії, що передує дії, яка позначається особовою формою дієслова. Утворюється за допомогою дієслів to have у формі having та to be у формі been з додаванням третьої форми смислового дієслова – having been+V3. Українською мовою ця форма дієприкметника перекладається як підрядне речення часу або причини.

Having been sent to the wrong address, the letter did not reach him. – Оскільки лист був надісланий за невірною адресою, він його не отримав.

Далі наведено оглядову таблию форм дієприкметника


Часова форма

Форми, що утворені від перехідного дієслова

Форми, що утворені від неперехідного дієслова


Активний стан

Active Voice

Пасивний стан

Passive Voice

Активний стан

Active Voice

Пасивний стан

Passive Voice

Present Participle

asking

being asked

running

------------

Past Participle

------------

asked

------------

------------

Perfect Participle

having asked

having been asked

having run

------------


Отже, можна зробити висновок, що досліджувана конструкція включає обставини місця, часу, способу дії, а в процесі подальшого ускладнення структура дієприкметникової конструкції могла поширюватися за рахунок інших частин речення, підрядних речень і навіть інших абсолютних конструкцій. Це свідчить про предикативний тип зв'язку між іменною та дієслівною фразами конструкції.

Дієприкметник у сполученні з іменником або займенником може утворювати синтаксичні комплекси, які виконують функції складних членів речення і за своїм значенням еквівалентні підрядним реченням.

Уживані такі комплекси з дієприкметником:

Комплекс "Об'єктний відмінок з дієприкметником теперішнього часу"

Перша частина комплексу — особовий займенник в об'єктному відмінку або іменник у загальному відмінку, друга частина — Present Participle.

Цей комплекс виконує функцію складного додатка після дієслів to feel, to hear, to listen, to notice, to observe, to see, to watch, to look (at), to keep (з дієприкметником waiting), to find:

I'm sorry to have kept you waiting. – Пробачте, що я примусив вас чекати.

Let's listen to John playing the piano.

Just look at the rain coming down!

I found him working at his model.

Багато з перелічених дієслів можуть також мати складний додаток з інфінітивом. Відмінність полягає в тому, що додаток з дієприкметником підкреслює процес перебігу дії:

I saw you pass our house. – Я бачив, що ти проходив повз наш будинок.

I saw you passing our house. – Я бачив, як ти проходив повз наш будинок.

Комплекс "Об'єктний відмінок з дієприкметником минулого часу"

Перша частина комплексу — особовий займенник в об'єктному відмінку або іменник у загальному відмінку, друга частина — Past Participle.

Цей комплекс виконує функцію складного додатка після дієслів to have, to get, to want, to wish, найчастіше — після складного модального присудка must have (або must get).

Значення комплексу своєрідне — він означає дію, виконану якоюсь особою для іншої особи, яка виступає в ролі підмета.

I must have my TV set repaired. – Я повинен полагодити мій телевізор (в значенні "віддати в ремонт").

Типовими є такі звороти:

I must have (get), I had my hair cut (trimmed), my hair done(set), my shoes mended, my watch cleaned, my photo taken, my clothes washed, etc.

Абсолютний дієприкметниковий комплекс

Перша частина комплексу — іменник у загальному відмінку, друга частина — дієприкметник (Present Participle, Perfect Participle або Past Participle).

Комплекс виступає в реченні в ролі обставини і звичайно відокремлюється від іншої частини речення комою.

The morning being cold, Nick put on his overcoat (обставина причини). –Оскільки ранок був холодним, Коля одягнув пальто.

The rain having stopped, they went on with their work (обставина часу). -Коли дощ ущух, вони продовжили роботу.

Time permitting, I'll come next week (обставина умови). – Якщо час дозволить, я приїду наступного тижня.

Відокремлені дієприкметникові конструкції звичайно перекладають на українську мову підрядними реченнями.


1.2 Функції дієприкметника та конструкцій з ним в реченні

Дієприкметник у реченні може виконувати ті самі функції, що й прикметники і прислівники.

Present and Past Participle виконують в реченні такі функції:

означення: There's a broken desk in our classroom. Let's repair it. The sleeping children didn't hear when their father came home. Lost time is never found again.

Дієприкметник також входить до складу означального дієприкметникового звороту, який завжди йде за означуваним словом: Here's a place set for you.

предикатива: I'm very much obliged to you. Is the door locked? A page is missing from the book.

Від цієї функції слід відрізняти ті випадки, коли дієприкметник, сполучаючись з допоміжним дієсловом, утворює складні форми часу і стану: What are you doing? Many new houses have been built in our town.

обставини (звичайно у формі дієприкметникового звороту):

а) обставини часу: Coming to the stadium they found the game in full swing. Be careful while crossing the street.

б) обставини способу дії або порівняння: "No," he answered shaking his head. Talking and laughing the pupils ran out of the classroom.

в) обставини причини: Not knowing what to say he kept silent. Being well-prepared he answered readily. Having plenty of time I didn't hurry.

Дієприкметник у функції обставини звичайно відповідає в українській мові дієприслівнику або дієприслівниковому звороту.

Entering the room he... — Увійшовши (заходячи) до кімнати, він...

Being ill she... — Будучи хворою (оскільки вона була хвора)...

Having written the letter he... — Написавши листа, він...

1.3 Абсолютні дієприкметникові конструкції та їх функції

Незалежні дієприкметникові комплекси (Absolute Participial Constructions)

1. До незалежних дієприкметникових комплексів належать: незалежний дієприкметниковий комплекс без прийменника – The Nominative Absolute Participial Construction; незалежний дієприкметниковий комплекс з прийменником – The Prepositional Absolute Participial Construction.

2. Незалежний дієприкметниковий комплекс без прийменника становить автономну одиницю речення, що складається з іменника у загальному відмінку або займенника у називному відмінку плюс Present або Past Participle, що виражає дію, яку виконує або якої зазнає особа чи предмет, позначений цим іменником або займенником. Незалежний дієприкметниковий комплекс без прийменника як автономна одиниця речення відокремлюється комою або крапкою з комою; іменник у загальному відмінку або займенник у називному відмінку не є підметом речення:

The work completed, he had three months’ leave. – Коли робота була завершена, він одержав тримісячну відпустку.

The work completedце незалежний дієприкметниковий комплекс без прийменника. Він складається з іменника у загальному відмінку the work і Past Participle completed, що виражає дію, якої зазнає іменник the work. Цей іменник не є підметом речення. підметом речення є займенник he.

3. незалежний дієприкметниковий комплекс без прийменника виконує в реченні функції:

а) Обставини часу і перекладається українською мовою підрядним реченням часу:

A chapter having been read thruogh twice, the books were closed and the girls examined. – Коли розділ був прочитаний двічі, книги закрили, і дівчаток проекзаменували.

б) Обставини причини і перекладаються на українську мову підрядним реченням причини:

It being too late, we took our coats and went home. – ми взяли свої пальта і пішли додому, тому що було вєе дуже пізно.

в) Супровідних обставин; у цій функції незалежний дієприкметниковий комплекс без прийменника ставиться переважно наприкінці речення і перекладається українською мовою дієприслівниковим зворотом або окремим реченням у складносурядному реченні:

The old man sat silent, his head bent. – Старий сидів мовчки, опустивши голову.

They lived the life of normal suburban children, school and holidays passing in a gentle rhythm. – Вони жили життям нормальних приміських дітй; навчання і канікули йшли своїм розміреним ритмом.

г) Обставини умови; у цій функції незалежний дієприкметниковий комплекс без прийменника трапляється рідко, в основному з дієприкметниками теперішнього часу permitting (від дієслова permit дозволяти, давати можливість) і failing (від дієслова fail зазнати невдачі, не зробити ухилитися); перекладається українською мовою підрядним реченням умови:

Our plan failing, we won’t complete our work in time. – Якщо наш план зазнає невдачі, ми не завершимо роботу вчасно.

The weather permitting, we shall go yachting tomorrow. – Якщо погода дозволить, ми попливемо завтра на яхті.

4. Незалежний дієприкметниковий комплекс з прийменником вводиться прийменником with, становить автономну одиницю речення, відокремлюється комою і складається з іменника у загальному відмінку або займенника в об’єктному відмінку та Present або Past Participle, що виражає дію, якої зазнає особа чи предмет, позначений іменником або займенником. Незалежний дієприкметниковий комплекс з прийменником виконує в реченні функцію супровідних обставин і перекладається на українську мову дієприслівниковим зворотом або окремим реченням у складнопідрядному реченні:

Maggie had started up and sat down again, with her heart beating violently … (Eliot) – Меггі піднялася, потім знову сіла, її серце сильно билося. (Еліот)

He had ceased to gesticulate, he was standing, with his arms crossed and his head bent. – Він перестав жестикулювати і стояв, схрестивши руки і опустивши голову.

Незалежні комплекси без дієприкметників (Absolute Constructions without Participles)

1.      До незалежних комплексів без дієприкметників належать: The Nominative Absolute Construction – номінативний незалежний комплекс; The Prepositional Absolute Construction – прийменниковий незалежний комплекс.

2.      The Nominative Absolute Construction уживається в реченні у функціях:

а) Обставини часу і перекладається українською мовою підрядним реченням часу:

The experiments over, the newspaper correspondents attacked the young scientists with questions. – Коли експерименти закінчилися, газетні репортери атакували молодих учених своїми запитаннями.

б) Супровідних обставин і перекладається на українську мову дієприслівниковим зворотом, окремими реченнями у складносурядному реченні або іменником з прийменником з:

Julia looked very well, her eyes bright and cheerful. – Джулія виглядала дуже добре, а очі її були яскраві й життєрадісні.

There she stood, a cup of coffee in her hand. – Вона стояла з чашкою кави в руках.

3. Слід звернути увагу на різницю у значенні таких незалежних комплексів:

The lesson (concert, lecture) over

The lesson (consert, lecture) being over

a) The lesson (concert, lecture) over незалежний комплекс без дієприкметника. Він виконує в реченні функцію обставини часу і перекладається на українську мову підрядним реченням часу:

The lesson over, we went home. – Коли уроки закінчилися, ми пішли додому.

б) The lesson (consert, lecture) being over – незалежний комплекс з дієприкметником. Він виконує в реченні функцію обставини причини і перекладається українською мовою підрядним реченням причини:

The concert being over, we went home. – Ми пішли додому, бо концерт закінчився.

4. The Prepositional Absolute Construction уживається в реченні переважно у функції супровідних обставин і перекладається на українську мову дієприслівниковим зворотом або окремими реченнями у складносурядному реченні:

Becky sprang away and ran around the desk and benches, with Tom after her, and took refuge in a corner at last, with her little white apron on her face. – Бекі підскочила, побігла між столами і лавами, а Том побіг за нею. Нарешті вона сховалася в кутку, закривши обличчя маленьким білим фартухом.

Now he sat down in an arm-chair opposite Charlie, … with his hands on his knees. – Зараз він сів у крісло проти Чарлі, … поклавши руки на коліна.

5. Absolute Constructions without Participles (незалежні комплекси без дієприкметників) відокремлюються в англійському реченні комою або крапкою з комою:

Catherine looked at me all the time, her eyes happy. – Кетрін увесь час дивилася на мене; очі її були щасливими.


РОЗДІЛ 2. Відтворення абсолютних дієприкметникових конструкцій в перекладознавстві

2.1 Переклад дієприкметників та дієприкметникових зворотів в англо-українському напрямку

Переклад англійського дієприкметника на українську мову викликає часом відомі труднощі. Визначені труднощі для перекладу, наприклад, представляють деякі сполучення іменника і дієприкметника в англійській мові, що не відповідають нормам сполучуваності в українській мові і тому передаються іншими лексико-граматичними засобами.

Two questions are down for answer in the Bundestag, asking crisply if it is true that Herr X. envisages the dismemberment of NATO and thinks the American military presence in the country could be diminished by half without harming its deterrent effect. – У Бундестазі пану X. було задано два недвозначні питання: чи вірно, що він передбачає розчленовування НАТО і чи дійсно він думає, що американські війська в цій країні можуть бути скорочені вдвічі без нанесення збитку обороні країни.

Вислів "два питання, що запитують" не знайомий українській мові через семантичну несполучуваність цих слів. У цьому випадку переклад на українську мову вимагає лексико-граматичної трансформації висловлення.

Подібні англійські словосполучення можуть при перекладі також розділятися означальним придатковим реченням.

The statement saying that both sides are to abide by the cease-fire resolution was signed by most of the delegates. – Заява, у якій говориться, що обидві сторони повинні дотримувати резолюції про припинення вогню, було підписано більшістю делегатів.

B тих випадках, коли дія, що позначається дієприкметником I є важливим наслідком дії, вираженої дієсловом-присудком, чи коли вона доповнює його зміст, дієприкметниковий зворот з цим дієприкметником: передається на російську мову обставинним придатковим чи самостійним реченням.

Heavy artillery and mortar fire broke out again in the city last night, virtually putting the whole population of the city under a state of siege. – Вчора в місті відновилася інтенсивна артилерійська і мінометна стрілянина, в результаті чого все його населення фактично виявилося в облоговому положенні.

Виступаючи уособлено, дієприкметник I перекладається, як правило, дієприслівником.

Addressing the gathering, the minister stressed the importance of peace talks. – Звертаючись до тих, що зібралися, міністр підкреслив значення мирних переговорів.

Входячи до складу об'єктного дієприкметникового звороту, дієприкметник I перекладається додатковим придатковим реченням.

At the cemetery mourners knocked over tombstones in their frantic effort to watch the body being lowered into the earth. – На цвинтарі присутні на похороні проштовхувалися вперед, перекидаючи надгробні плити, у запеклій спробі пробитися ближче, щоб бачити, як опускають у землю труну з тілом покійного.

Дієприкметник II у функції обставини на початку речення найчастіше перекладається на українську мову безособовою обставиною придаткового речення.

Asked if the United States is rendering military aid to the forces opposing the lawful government in that country the senator gave an evasive reply. – На питання про те, чи надають Сполучені Штати військову допомогу силам, що протистоять законному уряду цієї країни, сенатор дав ухильну відповідь.Об'єктний дієприкметниковий зворот у ролі помилкового доповнення звичайно перекладається додатковим придатковим реченням.

The Soviet Union would like to see its disarmament proposals approved by the General Assembly. – Радянський Союз хотів би, щоб його пропозиції про роззброювання були схвалені Генеральною Асамблеєю.

Дієприкметник II у сполученні з прийменником перекладається за допомогою означального придаткового речення.

These are some of the problems dealt with at the conference. Це деякі з проблем, що розглядалися на конференції.

Ряд дієприкметників I і II мають постійні відповідності вукраїнській мові. До них відносяться граматикалізовані: сполучник provided за умови; прийменник given за умови, при наявності; прийменник failing при відсутності; сполучник granted приймаючи до уваги, з огляду на; прийменник following слідом за; followed by за яким випливає; assuming якщо допустити; considering з огляду на й ін.

Given the necessary prerequisites, the talks could bring about a final settlement. – При наявності необхідних передумов, переговори могли б привести до остаточної угоди.

Недивлячись на те, що в українській мові форми дієприкметника є більш різноманітними, ніж в англійській мові, український дієприкметник вживається рідше, ніж в англійській мові, оскільки він має більш книжний характер. Крім того, український дієприкметник може виражати тільки одночасну або попередню дію по відношенню до дії, позначеної дієсловом-присудком. Тому навіть проста форма дієприкметника теперішнього часу далеко не завжди має формальні відповідники у вигляді дієприкметника в українській мові.

He liked always to keep a little nest egg for himself. This he kept in a bag in his room, often counting it and always sleeping with it under his pillow.

У даному прикладі ні один із дієприкметників не можна перекласти дієприкметником, оскільки вони виражають різні по часу та різнопланові дії, рівні за значенням дії дієслова-присудка:

Він любив ховати гроші для власних потреб. Зберігав їх він у себе в кімнаті в мішечку, часто перераховував свій скарб і на ніч завжди клав його під подушку.

В англійській мові дієприкметник може виражати і результат, позначеної присудком:

That was how Gideon spoke for the first time in the Convention hall, carrying a motion. (H.Fast, Freedom Road)

Зберегти дієприкметникову конструкцію у перекладі неможливо, необхідно або виділити результат в окреме речення, або передати його шляхом сурядності:

Ось як Гідеон виступив вперше в Конвенті, і його пропозицію було прийнято.

Дієприкметник з сполучником while часто передається дієсловом в особовій формі або дієприкметником. Слід зазначити, що while може виражати як часові, так і допустові відносини. У таких випадках на українську мову він перекладається відповідними формами:

While claiming that miners' wages had been raised by five shillings during that period, he admitted that they were still lagging behind rising prices.

Це речення допускає два варіанти перекладу:

Хоча він заявив, що заробітна плата шахтарів підвищилася на 5 шилінгів за цей період, він тим не менше визнав, що вона все ще відстає від росту зарплати.

Стверджуючи, що зарплата шахтарів підвищилася на 5 шилінгів за цей період, він тим не менше визнав, що вона все ще відстає від росту цін.

З цього прикладу видно, що дієприкметникові конструкції із сполучником while передаються як особовою, так і неособовою формою дієслова.

Еліптичні конструкції з дієприкметником минулого часу і сполучниками when або if звичайно передаються повними підрядними реченнями, оскільки зворот із дієприслівником будучи є архаїчним і книжним:

When asked about the situation in North Africa, he answered that the government were considering it. – Коли його запитали про становище у Північній Африці, він відповів, що уряд розглядає це питання.

Mr Nelson (Labour) said if elected he would support the workers' wage demand. – Лейборист Нельсон заявив, що якщо його оберуть, він буде підтримувати вимоги робітників про підвищення заробітної плати.

У наступних прикладах при перекладі необхідна повна синтаксична перебудова аналогічної дієприкметникової конструкції:

When shot, Mrs Doran was apparently taking a walk. – Місіс Доран була вбита, очевидно, підчас прогулянки.

When asked, he said he was planning to visit the USA. – На поставлене запитання він відповів, що збирається відвідати США.

Цікавим є наступний приклад еліптичної конструкції з дієприкметником минулого часу.

The tribunal's decisions, when arrived at, reflected the opinions of the members.

У перекладі цю конструкцію можна передати дієприкметниковим зворотом:

Рішення, прийняті трибуналом, відобразили думку його членів.

Такі дієприкметникові звороти можуть бути і безсполучниковими:

Questioned about his reaction to the announcement, he replied ... – Коли його запитали, що він думає про цю заяву, він відповів ...

В англійській мові вживаються також речення із зворотом "складний додаток" (інфінітивним та дієприкметниковим) після дієслів to have і to get в якості присудка, що виражає дію, виконану ким-небудь по завданню особи, позначеної підметом або спонукання іншої особи до дії:

I had my hair cut. - Мені зробили зачіску.

I have a new coat made. - Мені шиють нове пальто.

I'll have him called you up. - Я скажу йому, щоб він Вам подзвонив.

Каузативні конструкції першого типу передаються неозначено-особовими реченнями. Конструкції другого типу - підрядними реченнями, причому дієслово to have перекладається залежно від контексту:

As soon as I heard that your boys had left you, I had them told to be back at their place at dawn. – Як тільки я почув, що Ваші слуги залишили Вас, я наказав передати їм, щоб вони на світанку повернулися на свої місця [10, с.61].

Для сучасної англійської мови дуже характерними є означення, виражені складними прикметниками, другим елементом яких є дієприкметник минулого часу. У ряді випадків такі означення співпадають з українськими означеннями, вираженими складними словами, або двома лексичними одиницями:

The long-expected reform.-Довгоочікувана реформа.

Much-advertised policy. -Широко розрекламована політика [6, с.9].

В інших випадках такі означення доводиться перекладати іншими способами:

Tory-directed policy. Політика, яку направляють консерватори.

A State Department controlled minority.-Меншість, яка знаходиться під контролем Державного департаменту.

Отже, труднощі перекладу пов’язані з дієприкметниковими конструкціями зумовлюються неоднорідністю граматичних категорій різних мов, тобто відсутність дієприкметника як частини мови в англійській мові. У праці проаналізовані морфологічні явища, які є найбільш складними під час перекладу на українську мову. Речення з використанням дієприкметника I та II та дієприкметникових конструкцій досить поширені в англійській мові зустрічаються у англійській мові набагато частіше, але під час перекладу на українську мову у цьому аспекті існує багато особливостей, на які не можна не зважати. Неможливість перекладача правильно користуватися дієприкметниковими конструкціями неминуче призведе до втрати смислу тексту-оригіналу.

2.2 Дослідження абсолютних дієприкметникових конструкцій, їх роль в перекладознавстві

Абсолютні конструкції (далі – АК) широко вживаються в англійській мові в усіх жанрах літератури: художньому, газетно-інформаційному, науково-технічному, офіційно-діловому тощо. Тому актуальним є питання щодо перекладу АК. Нині в Україні особливості та труднощі перекладу АК з англійської на українську мову ще недостатньо висвітлені. Різні автори описують різні шляхи перекладу АК (залежно від того, що вони беруть за основу). Але загалом питання залишається невирішеним. Відсутні також посібники, в яких повно і чітко викладаються відомості про переклад АК в літературі різних жанрів. Тому необхідними є подальші дослідження у цій галузі. Ця стаття має на меті систематизувати відомості про переклад АК як граматичних форм і конструкцій та розглянути способи перекладу АК в науковій літературі на основі прикладів.

Проаналізувавши літературу з обраної теми, повинна зазначити, що найповніше висвітлена ця проблема в роботах таких відомих філологів та перекладачів як Я.Й. Рецкер, І.В. Карабан, І.В. Корунець, Л.С. Бархударов та інші. Я.Й. Рецкер першим виклав основи перекладу АК у своїй кандидатській дисертації "Стилістично-граматичне значення АК у сучасній англійській мові" (1953). У ній він наголошує на функціональному принципі перекладу АК як структур, що не мають постійних формальних відповідників в українській мові і для перекладу яких потрібно аналізувати все речення; АК є другорядним поширеним членом речення з неповною предикацією. АК не має формального граматичного зв’язку з головною частиною речення, але завжди логічно співвідноситься зі змістом головної частини речення або з одним із головних членів речення. Вибираючи синтаксичний засіб при перекладі АК (наприклад сурядне, підрядне чи окреме речення), потрібно враховувати сильніший чи слабший зв'язок АК з головною частиною речення.

АК з дієприкметником теперішнього часу є найбільш вживаною. Вона складається з іменника у загальному відмінку (рідше – особового займенника чи субстантивованого словосполучення) та дієприкметника І. Інколи частиною такої АК може бути займенник "it" або "this".

In contrast to conventional semiconductors like silicon, organic semiconductors are composed mainly of carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen, each molecule containing dozens or hundreds of atoms. (Scientific American "Television’s Bright New Technology") [21, с.74]На відміну від звичайних напівпровідників типу кремнію, органічні напівпровідникі (ОН) складаються, в основному, з вуглецю, водню, азоту і кисню. Кожна молекула містить містить десятки сотні атомів.

АК з дієприкметником минулого часу – перша частина подібних зворотів виражена особовим займенником або іменником у загальному відмінку, який означає особу, на яку направлена дія, виражена дієприкметником минулого часу (одним або із залежними словами) в якості II частини конструкції. У реченнях цей зворот вживається у функції різних обставин і перекладається відповідним підрядним обставинним реченням.

These findings suggested that a permanent increase in CRF gene expression and thus in CRF production occurred in the maternally deprived rats, an effect now confirmed by Paul M. Plotsky, one of my co-workers at Emory. (Scientific American "Neurobiology of Depression") [22, с.48] – Наведені факти доводять, що у позбавлених материнського піклування щурів перманентно зростає експресія гена КРФ і збільшується синтез останнього, тому що виникає ефект, який нині підтвердив Пол М. Плотські, один з моїх співробітників.

Досить поширеними є АК з недієслівними формами. Вони відрізняються від дієслівних тим, що в них предикативна частина виражена не дієслівною формою, а прикметником, прислівником, іменником з прийменником. Подібні АК перекладаються сурядним реченням, підрядним реченням, дієприслівниковим зворотом чи іменником з прийменником.

This view held that synaptic depletion of serotonin was another cause of depression, one that worked by promoting, or ‘‘permitting’’, a fall in norepinephrine levels. (Scientific American "Neurobiology of Depression") [22, с.46] – Згідно з нею, зниження вмісту серотоніну в серотонінергічних синапсах є альтернативною причиною депресії, за якої знижується рівень норадреналіну.

Основна функція АК з дієприкметником – опис зовнішності, поведінки або внутрішніх переживань людини, яку позначає підмет речення. Можна виділити дві логіко-семантичні групи АК: логічно різносуб'єктні та логічно односуб'єктні. Різносуб'єктними є такі конструкції, в яких суб'єкт АК означає особу, що не є носієм дії, виконуваної суб'єктом головної частини речення (суб'єкт звороту може бути виражений формальним підметом it (being).

This being done, we left the room. – Коли це було зроблено, ми вийшли з кімнати. It being late, he closed the window. – Було пізно, і він зачинив вікно.

Коли суб'єктом АК є іменник, який означає частину тіла, позу, одяг, фізичний прояв внутрішніх переживань суб'єкта головного складу, ми маємо односуб'єктну АК [19, с.49]. Конструкції такого типу переважають у художній літературі.

The daughter sat quite silent and still with her eyes fixed on the ground. – Дочка сиділа мовчки і не рухалась, опустивши очі додолу.

Різносуб'єктні АК перекладаються переважно окремим реченням, сурядним або підрядним реченням, а односуб'єктні АК, в основному, дієприслівниковим зворотом. Окрім цього, АК бувають двох видів: безприйменникова та прийменникова. Остання вживається з прийменником "with".

With their matrix arrangement of cells, lack of a single, primary set of electron beams and slower response speeds than cathode-ray tubes, flat-panel displays cannot use the raster technique. (Scientific American "Television’s Bright New Technology") [21, с.73] – Маючи матричну будову комірок, відсутність єдиного початкового набору електронних пучків і повільнішу реакцію, ніж ЕПТ, дисплеї з плоскими екранами не можуть використовувати растрову техніку.

With active layers only about a thousandth of the thickness of a human hair, these displays were first demonstrated in their present form just over 10 years ago. (Scientific American "Television’s Bright New Technology") [21, с.74] – з активними шарами, завтовшки лише близько однієї тисячної товщини людського волосся, ці дисплеї вперше продемонстровано в їх теперішньому вигляді понад десять років тому.

The flat panel has a price; even with the economy of integrated circuits, the sheer number of circuits required is a major contributor to the relatively high cost of flat-panel displays. (Scientific American "Television’s Bright New Technology") [21, с.74] – Плоскі екрані дорогі, і навіть при економії інтегральних схем однієї лише кількості необхідних кіл керування достатньо, щоб ціна дисплеїв залишалася високою.

АК виконують різноманітні змістові функції, їх теж потрібно враховувати при перекладі. АК може заміняти підрядні речення різних категорій (крім порівняльного), мати пояснювальне, приєднувальне значення, можуть вживатися з часовою та причинно-наслідковою функцією, функцією умови або поступки. Залежно від змістовного значення АК в перекладі ми обираємо відповідне підрядне речення. Переклад АК залежить і від жанру матеріалу, що перекладається, і від норм української мови. АК робить речення невизначеним та розмитим, і тому вживається, в основному, в художніх текстах, де точність висловлювання не грає великої ролі. Для офіційно-ділових та юридичних документів характерним є використання логічно різносуб'єктних АК.

У матеріалах газетно-інформаційного та публіцистичного жанрів АК вживаються з певною стилістично-синтаксичною функцією: спрощення структури речення, урізноманітнення синтаксису тексту. АК повідомляє не другорядну інформацію, а додатковий факт, що не поступається своєю важливістю факту, про який повідомляється в головній частині речення. Тому при перекладі англійського речення на українську мову можна змінювати розташування АК (наприклад, ініціальне на прикінцеве).

І.В. Корунець виокремив основні семантичні та синтаксичні фактори, що впливають на переклад АК:

1) структура АК;

2) синтаксична функція АК в реченні;

3) зв'язок із головним складом речення [2, с. 280].

При перекладі будь-якої АК потрібно враховувати їхні імпліцитні значення. Від них залежить тип підрядного речення, яке ми обираємо при перекладі (наприклад підрядне речення часу або причини). Для того, щоб розрізнити подібні речення потрібно вставити підрядний сполучник часу або причини, і, коли зв'язок АК з головною частиною речення стане зрозумілим, перекласти його на українську мову з відповідним сполучником. І.В. Корунець також зазначає, що перекладаючи АК, необхідно враховувати особливості авторського використання звороту, мету автора, стилістично – експресивне значення конструкції. В.І. Карабан вважає, що для перекладу АК певне значення має розташування звороту на початку речення чи в його кінці. Так, ініціальні АК з дієприкметником теперішнього часу перекладаються:

1) підрядним обставинним реченням (зі сполучниками "оскільки", "якщо", "коли"):

The plasma display panel finally making good on decades-old promise: a big bright screen so thin it can hung on a wall. (Scientific American "Television’s Bright New Technology") [21, с.70] – Оскільки, панель плазмового дисплея нарешті виконує обіцянку, дану десятиріччя тому: великий, яскравий екран є настільки тонким, його можна повісити на стіну.

2) словосполученням (можливо, сталим):

As with many geophysicists working hard today, my knowledge of gravity gradiometry initially came only from reading the historical overview chapters in textbooks. (Scientific American) [20, с.75] – Як і у більшості сучасних працюючих старанно геофізиків, моє знання гравітаційної градіонтометрії початково обмежувались історичними оглядовами главами підручника.

Прикінцеві АК з дієприкметником теперішнього часу перекладаються:

1) сурядним реченням (зі сполучниками "і", "а", "та"):

A typical computer display, with 480 rows and 640 columns of pixels, with each pixel containing three cells requires 480+(640*3)=2,400 drive circuits, independent of the physical size of the display. (Scientific American "Television’s Bright New Technology") [21, с.73] – Типовий комп’ютерний дисплей 480 рядками і 640 стовпцями пікселів, та кожен з них містить 3 комірки, вимагає 480+(640*3)=2,400 кіл керування, незалежно від геометричних розмірів дисплея.

2) підрядним обставинним реченням зі сполучниками "оскільки", "причому", "хоча", "якщо", "коли", "де" тощо:

Chemapol posted a loss of 8.8 billion Korunas ($ 256 million) for 2001, with assets shrinking to 4.2 billion Korunas from 12.4 billion Korunas in 2002. ("The Economist") – Компанія "Чемапол" оголосила про втрату 8.8 мільярдів крон (256 мільйонів доларів) у 2001 році, тому її активи зменшилися з 12.4 мільярдів крон у 2002 до 4.2 мільярдів.

3) окремим реченням:

We succeeded in getting Mr. Joffa's and Mr. Elton's opinions on this question, the former being a scientific worker of a well – known laboratory and the letter, a director of a large plant. – Нам пощастило дізнатися думки п. Джоффи та п. Елтона з цього питання. Перший – науковий співробітник відомої лабораторії, а другий – директор великого заводу.

4) підрядним означальним реченням:

Suddenly, though it was awash in debt – with angry creditors turning up in waves. (Toronto Star) [9, с.11] – Раптом їх накрило хвилею боргів, з яких час від часу виринали злі кредитори.

Ініціальні АК з дієприкметником минулого часу перекладаються дещо відмінно – зворотами з дієприслівником досконалого виду чи підрядним обставинним реченням.

With these matters cleared away, we can now move on to discuss the questions of definitions. (Scientific American) [20, с.73] – З'ясувавши ці питання, ми можемо перейти тепер до обговорення проблем дефініцій. With just the assumptions and analysis presented in this article, it will be obvious to the careful reader that there would seem to be no account of other aspects. (Scientific American) [20, с.73] – Коли вже викладено припущення та аналіз, уважному читачеві стане зрозумілим, що, здається, не може бути пояснення інших аспектів.

Прикінцеві (постпозиційні) АК з дієприкметником минулого часу перекладаються:

1) підрядним обставинним реченням зі сполучниками "коли", "якщо", "причому" тощо:

Eq. 22 is simply a rearrangement of Eq. 20, with summation substituted for integration. – Рівняння 22 є просто перебудованим рівнянням 20, причому в ньому замість інтегрування застосовано сумування.

2) окремим реченням:

The monograph is organized in three parts, with the data presented in a separate series of tables.Монографія складається з трьох частин; дані викладені окремо у низці таблиць.

3) сурядним реченням зі сполучником "і" або "а" [2, с.145].

Eight were held, each oriented towards a different topic in data administration. – Було проведено вісім семінарів, і кожний з них було присвячено одній із проблем управління даними.

У сучасних економічних текстах дуже багато зустрічається АК в середині речення. Цей факт ще не зафіксований у граматиках та підручниках з перекладу. Розриваючи речення навпіл, АК підкреслює важливість тієї інформації, яку повідомляє, і надає дії усього речення динамічності. Перекладаються, зазвичай, такі структури відповідними підрядними та сурядними реченнями.

In the mid-1990s, with gross domestic product rising more than 6% a year, investors made few demand. – В середині 90-х років, коли обсяги внутрішнього валового продукту зростали більш як на 6% в рік, інвестори були майже всім задоволені.

The market for commercial papers is still small, with a total of $1.4 billion outstanding last year, compared with the Warsaw Stock Exchanges`s market capitalization of some $22 billion. (The Economist) – Ринок цінних паперів й досі не великий, минулого року його капітал становив 1,4 мільярда доларів, особливо якщо порівняти його з варшавською валютною біржею, капіталом у 22 мільярда доларів.

Узагальнюючи відомості про переклад АК з англійської мови на українську, можна стверджувати, що спосіб перекладу тієї чи іншої АК залежить від декількох факторів:

1) жанру тексту;

2) контексту;

3) логічної співвіднесеності з головним складом речення;

4) виду АК – прийменникова чи безприйменникова; з дієслівними формами (дієприкметником теперішнього часу чи минулого часу, інфінітивом) чи недієслівними елементами (іменником з прийменником прикметником, прислівником);

5) семантико-синтаксична функція АК в реченні;

6) ініціальне та прикінцеве розташування АК в реченні;

7) змістова функція АК (яка часто випливає з синтаксичної функції АК в реченні);

8) стилістично-експресивна функція АК.

При перекладі АК допоміжним засобом може слугувати трансформація речення з АК у відповідне складнопідрядне речення. Така трансформація допомагає зрозуміти семантико-синтаксичну функцію АК в реченні і правильно передати її в перекладі.

Звичайно, способи перекладу АК як одиниці, що не мають постійного формального відповідника в українській мові, обмежується нормами української мови і тими формами, які є в мові перекладу. Це можуть бути:

1) усі види підрядних речень (крім порівняльного) – залежно від семантико – синтаксичної функції АК в реченні. Найчастіше використовуються обставинні підрядні речення;

2) сурядні речення (з прийменниками "і", "а", "причому");

3) окремим самостійним реченням;

4) прийменниковим зворотом;

5) дієприслівниковим зворотом;

6) дієприкметниковим зворотом;

7) словосполученням (можна сталим).

Слід зауважити, що при перекладі АК, треба враховувати усі фактори і пам'ятати, що адекватний переклад можливий лише тоді, коли ми перекладаємо її разом з головною частиною речення. Перспективними можуть бути дослідження, проведені у цьому ж русі на інших наукових матеріалах.

ВИСНОВКИ

1. Дієприкметниковий зворот в англійській мові не має відповідностей серед синтаксичних структур української мови. Для передачі його значення в перекладі можуть використовуватися такі різні конструкції, як додаткові речення часу, причини або супутніх обставин, самостійні речення, дієприслівникові і прийменникові звороти. Кожний з цих способів перекладу відповідає вживанню початкової структури в певній функції, і кожний з них з більшою або меншою повнотою передає окремі аспекти її значення. При використанні додаткового речення доводиться уточнювати функцію незалежного звороту, яка може бути недиференційованою в оригіналі. Вибір типу додаткового речення (а також форми дієслова) потребує додаткової інформації з контексту.

2. При перекладі абсолютних дієприкметникових підрядних речень відбуваються такі лексико-семантичні трансформації, як введення підмета і присудка, перестановка підрядного речення та додавання лексичних одиниць. Перекладачу треба чітко усвідомити варіативність подібних перетворень і робити вибір на користь тієї, що змістовніше та яскравіше передає думку автора.

3. При вивчені граматичних проблем перекладу основна увага перекладача має бути направлене на виявлення особливостей значення англійських граматичних форм і конструкцій в залежності також від різних типів їх лексичного наповнення та на вивчення способів передачі цих особливостей на українську мову.

4. Перекладач має справу не з ізольованими лексичними та граматичними явищами, а з відрізком мови, який вміщує цілий комплекс граматичних і лексичних явищ, зв’язаних в єдине ціле. Зрозуміло, в процесі перекладу перекладач намагається передати значення усіх компонентів, з яких складається англійське речення, однак підсумком його роботи має бути адекватна передача змісту усього речення вцілому. Дуже часто переклад цілого можливий лише за умов зміни порядку слідування окремих частин речення, заміни одних компонентів іншими і т.д. За умов досягнення загальної адекватності перекладу спосіб передачі окремого компоненту тексту відіграє вже другорядну роль. В цьому сенсі в значній мірі стирається і різниця між граматичним і лексичним значенням слова. Але, де можливо потрібно зберігати англійське граматичне явище і замінювати його на адекватне українське. Багатогранні випадки вибору граматичних форм при перекладі можуть бути зведені до декількох загальних способів перекладу в залежності від того, чи була використана аналогічна або деяка інша структура. Перекладач повинен мати чітке уявлення про те, коли необхідно змінити структуру англійського речення, якими причинами викликані такі зміни і в чому вони мають полягати. Особливий інтерес для перекладача мають специфічні англійські конструкції, що не мають відповідності в українській мові. Переклад таких конструкцій завжди пов’язаний з пошуками якихось інших засобів граматичного оформлення українського речення. Значення подібних конструкцій і основні форми їх перекладу мають бути добре відомі перекладачу. Дана робота розкриває своєрідність незалежних зворотів з одного боку і схожість їх з іншими конструкціями англійської мови з іншого.

5. Труднощі перекладу пов’язані з абсолютними дієприкметниковими конструкціями зумовлюються неоднорідністю граматичних категорій різних мов, тобто відсутність дієприкметника як частини мови в англійській мові. У праці проаналізовані морфологічні явища, які є найбільш складними під час перекладу на українську мову. Речення з використанням дієприкметника I та II та абсолютних дієприкметникових конструкцій досить поширені в англійській мові зустрічаються у англійській мові набагато частіше, але під час перекладу на українську мову у цьому аспекті існує багато особливостей, на які не можна не зважати. Неможливість перекладача правильно користуватися дієприкметниковими конструкціями неминуче призведе до втрати смислу тексту-оригіналу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

І. Наукові праці

1. Долінін І.Б. Синтаксично значимі категорії англійської мови. - М.: Просвіта, 1989 р.

2. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури: У 2-х ч. – Вінниця: Нова книга, 2001. – 302 с.

3. Левицкая Т.Р., Фиттерман A.M. Теория и практика перевода. – М.: Изд. лит-ры на ин. яз., 2003. – 263 с.

4. Мирам Г. Профессия: переводчик.– К.: Ника-Центр Эльга, 1999.–160с.

5. Чередниченко О.І. Теорія і практика перекладу. – К.: Либідь, 2005. - 370 с.

6. Чорновол О.О. Новітня економічна термінологія та її стилістичне вживання в сучасній українській мові: Автореф. дис…канд. філол. наук:10.02.01/ Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні. – К., 2004. – 23 с.

***

7. Bell R.T. Translation and translating: Theory and practice. – London: New York, 1991. – 298 p.

8. Catford J.A. A linguistic theory of translation. – London, 1965. – 103p.

ІІ. Джерела матеріалу дослідження

9. Визначення розміру кредиту, що надається під заставу // Вісник Національного банку України – 2002 - №1 – С.45-46

10. Винниченко В. Чудний епізод – Vynnychenko V. Strange Episode / Translated from Ukrainian by L. Hirna and D. Struk // Modern Ukrainian Short Stories / Edited by George S.N. Luckyi – Colorado; Englewood: Ukrainian Academic Press, 1995 – C. 60-77

11. Войтенко В. 2000+1: суцільний мінус // День: Газета – 2001. – №236 – #"#">http://www.day.kiev.ua/2001/236/nomer.htm

15. Копиленко О. Конституція в конституції або два кроки вперед. Два кроки назад // Політика і час: Щомісячний суспільно-політичний журнал – 2000 - №7-8 – С. 19-31

16. Косинка Г. Темна ніч = Kosynka H. Black night / Translated from Ukrainian by A. Savage // Modern Ukrainian Short Stories / Edited by George S.N. Luckyi – Colorado; Englewood: Ukrainian Academic Press, 1995 – C. 147-153

17. Підмогильний В. Проблема хліба = Pidmohylny V. The Problem of Bread / Translated from Ukrainian by G. and M. Luckyj // Modern Ukrainian Short Stories / Edited by George S.N. Luckyi – Colorado; Englewood: Ukrainian Academic Press, 1995 – C. 96-113

18. Полюжин М.М. Теорія і практика перекладу з англійської мови на українську // М.М. Полюжин, Н.М. Максимчук, Л.Ф. Омельченко. – К.: НМКВО, 1991. – с.96.

19. Президентські вибори в Україні: політичні ресурси та імідж президентів. Аналітична доповідь // Політична думка: Український науковий журнал – К. – 1999 - №1-2 – С. 3-25

20. Scientific American

21. Scientific American "Television’s Bright New Technology"

22. Scientific American "Neurobiology of Depression"

ІІІ. Довідкова література

23. Байков В., Хинтон Дж. Англо-русский русско-английский словарь: Современная лексика, идиомы, разговорные выражения, американизмы, сленг: Более 40000 сл. и словосоч. – М.: ЭКСМО, 2005. – 622с.

24. Греймас А., Курте Ж. Объяснительный словарь, 1983. – 488 с.

25. Советский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1980.

26. Сучасний тлумачний словник української мови: 65 000 слів/ За заг. ред. д-ра філолог. наук, проф. В. В. Дубічинського. – Х.: ШКОЛА, 2006. – 1008 с.

***

27. Collins English Dictionary. – Third Ed. – Harper Collins Publishers, 1991.

28. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. – UK: Oxford University Press, 1995.

29. Wikipedia, the free Internet encyclopedia
No Image
No Image No Image No Image


No Image
Все права защищены © 2010
No Image