Большая коллекция рефератов

No Image
No Image

Реклама

Счетчики

Опросы

Оцените наш сайт?

No Image

Правопис слів іншомовного походження

Правопис слів іншомовного походження

 

Правопис слів іншомовного походження


1) У загальних назвах іншомовного походження приголосні (на відміну від російської мови) звичайно не подвоюються: грип, група, ідилічний, інтелектуальний, колектив, комісія, сума, інтермецо, белетристика, ват (але Ватт), піанісимо, шасі та ін.

Подвоєння зберігається лише в 17 загальних назвах, а саме: аннали, бонна, брутто, нетто, ванна (ванний), мадонна, манна (манний), мотто, панна, пенні, тонна, білль, булла, вілла, мулла, дурра, мірра.

2) Подвоєний приголосний при збігу однакових приголосних префікса і кореня маємо тільки тоді, коли в мові вживається паралельне непрефіксальне слово: апперцепція (бо є перцепція), імміграція (бо є міграція), інновація (бо є новація), ірраціональний (бо є раціональний), ірреальний (бо є реальний), контрреволюція (бо є революція), сюрреалізм (бо є реалізм).

! Увага. Якщо непрефіксальне слово своїм змістом далеко відходить від префіксального (напр.: нотація — анотація, конотація), то приголосний не подвоюється.

3) Подвоєні приголосні зберігаються у власних іншомовних назвах (географічних, особових та інших): Гаронна, Голландія, Калькутта, Марокко, Міссурі, Ніцца, яффа; Бетті, Джонні, Мюллер, Руссо, Торрічеллі, Шиллер.

Подвоєні приголосні зберігаються й в усіх похідних словах: марокканець (Марокко), яффський (яффа), голландський (Голландія), шиллерівський (Шиллер), мюллерівський (Мюллер) та ін.

Вправа 1. Запишіть слова українською мовою. Поясніть їх правопис.

Ассистент, аккредитив, касса, аннотация, ассортимент, иррадиация, инновация, барокко, аттестация, пресса, миссия, коммерсант, комиссия, эмиссия, тонна, эффект, нетто, брутто, коллектив, территория, интеллект, дифференциация, дискуссия, оппонент, инкассатор, Брюссель, иммиграция, мадонна, Калькутта, голландский, финн, группа, аппарат, вилла, миллиардер, конгресс, Миссисипи, ренессанс, иррегулярный, иллюминатор, интеллигенция.

З виділеними словами складіть речення.

Вправа 2. Перепишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть правопис слів.

1. Ма(н)а з неба не падає і не впаде (М. Вінграновський). 2. Вся величезна те(р)иторія станції в цей день переповнена військами

(О. Гончар). 3. Мадо(н)а — це жінка з маленьким дитям на руках

(Л. Забашта). 4. Моє небо підперте коло(н)ами димарів, а земля оперезана поясом лану (В. Лучук). 5. Я слухаю, як свищуть, ніби реї, анте(н)и на дахах у ніч бліду (Д. Павличко). 6. І на людину, що не вмітиме пісні, дивитимуться як на справжнього конт(р)революціонера (О. Довженко).

Вправа 3. Перекладіть українською мовою. Порівняйте вживання подвоєних букв в іншомовних словах у російський і українській мовах.

1. Я слышал эти рассказы под Аккерманом, в Бессарабии (М. Горький). 2. Шоссе было сухо, прекрасное апрельское солнце сильно грело (А. Чехов). 3. Деревья сливались в одну сплошную массу (В. Короленко). 4. Перед террасой красовалась продолговатая клумба (І. Тургенєв). 5. Производить эффект — их наслаждение (М. Лермонтов).

Вправа 4. Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте літери. Поясніть правила подвоєння літер у словах іншомовного походження. З’ясуйте походження та значення виділених слів, складіть з ними речення.

Ас…ортимент, мас…а  брут…о, аб…ревіатура, інтел…ігент, адміністративно-тер…иторіальний, ак…редитація, ім…іграція, еміс…ійний, тон…а, дис…ертація, ім…ігрант, іл…юзія, Гол…андія, іл…юстративний, шил…інг, ін…оваційнний, кор…упція, колон…а, контр…еволюційний, ан…отація, пас…атіжі, рал…і, груп…а, елас…ифікатор, ас…игнаційний, забал…отований, марок…анець, сум…а, ал…ея, кас…а, стак…ато, барок…о, Ренес…анс, інтермец…о, конгрес…, ван…а, мас…аж, новел…а, бал…он, кол…егія, кол…екційний, ім…унітет, інкас…о, кас…ета, еф…ективний, ком…ерція, кор…ектор, колон…а, мір…а, Шил…ер, хоб…і, Міс…урі, віл…а, оп…нент, Ізабел…а, ас…амблея, бравіс…имо, шас…і.

Вправа 5. Випишіть слова іншомовного походження з поданого тексту і поясніть їх правопис.

Лізинг — довготермінова оренда машин, обладнання, споруд виробничого призначення. Лізинг є способом фінансування інвестицій і активізації збуту, що базується на збереженні прав власності на товар за орендодавцем. При лізингових операціях орендодавець купує машини, обладнання, транспортні засоби, виробничі споруди, ЕОМ, інші основні фонди і передає їх за угодою орендареві для використання з виробничою метою, зберігаючи при цьому право власності на них до кінця угоди. Лізинг є специфічною формою фінансування капітальних вкладень, альтернативною традиційному банківському кредитуванню і використанню для придбання основних фондів власних фінансових ресурсів. Він дає змогу підприємствам та організаціям отримати необхідні виробничі фонди без значних одноразових витрат, а також уникнути втрат, пов’язаних з моральним старінням засобів виробництва. (З «Фінансового словника»).

Вправа 6. І. Перекладіть іншомовні слова українською мовою, поясніть їх правопис.

Коррупция, ассоциация, корреляция, коэффициент, ассортимент, ассигнование, концессия, классификация, варрант, аккумуляция, сумма, регрессия, офферта, корреспондент, индоссамент, коммерсант.

ІІ. Користуючись словниками, з’ясуйте походження і значення невідомих вам слів. З виділеними словами складіть речення і запишіть їх.

Вправа 7. Запишіть слова і розкрийте дужки, поясніть їх правопис. Визначте походження й значення поданих слів, користуючись «Словником іншомовних слів».

Не(т, тт)о, д(и, і)лер, субс(и, і)дія, емі(с, сс)ія, серт(и, і)фікат, рец(и, і)пієнт, рейт(и, і)нг, бру(т, тт)о, д(и, і)віденд, па(с, сс)ив, ліз(и, і)нг, клір(и, і)нг, м(і, и)грація, консорц(і, и)ум, інка(с, сс)атор, аукц(і, и)он, ауд(и, і)тор.

Вправа 8. Перекладіть текст українською мовою. Поясніть правопис слів іншомовного походження. Визначте їх роль у тексті.

Маркетинг

Рыночная концепция управления всем комплексом производственно-сбытовой и торговой деятельности предприятий, фирм, корпораций, состоящая в выявлении и превращении покупательной способности потребителя в реальный спрос на товар или услуги, а также с доведением данного товара или данной услуги до конечного потребителя. Маркетинг представляет собой систему организации деятельности фирмы, направленную на получение намеченной прибыли или достижение других целей.

Необходимость в маркетинге возникает всегда в процессе развития производства и рынка, особенно на этапе, характеризующемся высоким уровнем предложения товаров. Маркетинг включает организационно-технический, экономический, социальный и другие аспекты.

(З газети)

іншомовний походження слово правопис

Передача звука j та голосних


1) Відповідно до вимови j у словах французького походження передається через ж: жабо, Жанна, журі; у словах англійського походження — через дж: джаз, джемпер, Джерсі; у словах іспанського походження — через х: хунта, Бадахос.

2) Початкове іе (hie) передається через іє: ієрарх, ієрархія, ієрогліф, але: єзуїт, єна, єна (грошова одиниця Японії), Єрусалим.

Початкове je передається через є: євсен, єсперсен.

3) Початкові іо, yо, jo передаються через іо, коли в українській мові вони вимовляються як два склади: іон, іонізатор, Іонічне море; через йо, коли вони вимовляються як один склад: йод, йота, Йорданія, Нью-Йорк, Йосип та ін.

4) І, у (а також u німецького дифтонга еu) в позиції між двома голосними (в іноземній мові) в загальних назвах звичайно передаються окремим знаком: конвеєр, лояльний, плеяда, рояль, саквояж, секвоя, фаянс, феєрверк, але: Гавайї, Гойя, Савойя, Фейєрбах; також майя (народність), фойє.

5) Залежно від позиції та вимови в українській мові і, у (ігрек) передаються також літерами і, ї та и.

А) І в словах іншомовного походження пишеться:

1) На початку слова: ідея, інструкція, інтернаціональний; Індія, Іспанія; Ібсен, Ізабелла.

2) Після приголосного перед голосним, є та й: геніальний, діалектика, матеріал, клієнт, гієна, революціонер, радіус, радій, тріумф, аудієнція, Віардо та ін.

І в середині слова перед голосним іноді переходить у й: бар’єр, курйоз, серйозний, ар’єргард, кар’єра, п’єса.

Іа в кінці слова передається через ія: артерія, індустрія, історія, хімія.

3) Після приголосних перед наступними приголосними і в кінці слова в особових іменах і географічних назвах: Капрі, Лісабон, Міссісіпі, Нагасакі, Поті, Сочі, Севілья, Сідней, Грімм, Россіні, Дізель, лісабонський.

! Увага. Власні імена, які стали загальними, пишуться за правилами правопису загальних назв іншомовного походження: дизель, хоча Дізель.

4) Після приголосних у кінці невідмінюваних слів: мерсі, парі, таксі, журі, колібрі, візаві, парі.

5) Перед наступним приголосним у таких невідмінюваних словах, як гратіс, піанісимо й под.

6) Після приголосних б, п, в, м, ф, г, к, х, л, н перед наступним приголосним (правило «десятки»): бізнес, пілот, вібрація, академік, фінанси, графік, гімн, кіно, архів, хімія, література, республіка, комуніст, ніша.

! Увага. У ряді слів іншомовного походження, які давно засвоєні українською мовою, після б, п, в, м, ф, г, к, х, л, н відповідно до вимови пишеться и: бурмистер (але бургомістр), вимпел, єхидна, імбир, кипарис, лиман, миля, мирт, нирка, спирт, химера та ін.).

И пишеться також у словах, запозичених зі східних мов, переважно тюркських: башкир, гиря, калмик, кинджал, кисет, кишлак, а також у словах церковного вжитку: диякон, єпископ, єпитимія, єпитрахиль, камилавка, митра, митрополит, християнство та ін.

Б) Ї(ї) пишеться після голосного: прозаїк, мозаїка, наївний, руїна, Каїр, Єнеїда, Ізмаїл.

Але в складних словах, в яких перша частина закінчується голосним, на початку другої частини пишеться і: староіндійський, новоірландський; так само і пишеться після префікса, що закінчується на голосний або приголосний: доісторичний, антиісторичний, поінформувати; безідейний, дезінфекція, дезінформація тощо.

В) И в словах іншомовного походження пишеться:

1) У загальних назвах після приголосних д, т, з, с, ц, ж (дж), ч, ш, р перед наступним приголосним (правило «дев’ятки»): дизель, динамо, дисципліна; інститут; зигзаг; фізичний; система, ситуація; цистерна, цифра; режим, джинси, джигіт; речитатив; ширма, шифр; бригада, риф, фабрика.

2) У географічних назвах з кінцевим -ида, -ика: Атлантида, Антарктика, Áрктика, Áфрика, Балтика, Корсика, Мексика.

3) У географічних назвах після приголосних ж, ч, ш, щ, дж, ц: Алжир, Вашингтон, Вірджинія, Жиронда, Лейпциг, Циндао, Чикаго.

Але перед голосним і в кінці слова пишеться і: Віші, Шіофок.

4) У географічних назвах із звукосполученням -ри- перед приголосним (крім j): Рига, Рим, Париж, Британія, Мадрид, Цюрих, але: Áвстрія, Ріо-де-Жанейро.

5) У ряді інших географічних назв після приголосних д, т та в деяких випадках згідно з традиційною вимовою: Аддис-Абеба, Аргентина, Братислава, Бразилія, Єгипет, Єрусалим, Палестина, Сирія, Сицилія, Скандинавія, Тибет та в похідних від них: аргентинець, аргентинський та ін.

6) У словах, запозичених з французької мови, після шиплячих ж, ш пишеться у: брошура, журі, парашут, а також у словах парфуми, парфумерія.

7) Е передається літерою е: екватор, екзаменатор, ідеал, силует, театр, фаетон, філе; Есхіл.

Коли іншомовне е на початку слова вимовляється в українській мові як звукосполучення йее, воно передається літерою є: Європа, європеєць, єнот, єресь; ємен, Євфрат, Євразія.

Є пишеться також після апострофа, е, і, й, ь: бар’єр, п’єдестал, конвеєр, феєрверк, абітурієнт, пацієнт; Дієго, Трієст, Сьєрра-Леоне.

Але після префіксів і споріднених з ними елементів пишеться е: діелектрик, реевакуація, рееміграція та ін.

У слові траєкторія пишеться є, а у словах проект, проекція й подібних — е.

Вправа 1. Перепишіть слова і вставте, де потрібно, пропущені букви або апостроф. Поясніть правопис слів.

Р…шел…є, Ц…ц…рон, Т…ц…ан, Вандрі…с, Фе…рбах, П…ємонт, Барб…юс, К…юв…є, Н…ютон, Мол…єр, Рос…іні, Рус…о, Лес…інг, Монтеск…є, Лавуаз…є, Руж…є, Тор…іч…ел…і, Верг…лій, Гал…лей, Гр…г, Д…дро, К…пл…нг, Паган…ні, У…тмен, Хем…нгуей, Шексп…р, Ш…л…ер, Пал…адій, Бокач…о, Гр…м… .

Вправа 2. Запишіть слова українською мовою. Поясніть написання літер и та і. Утворіть, якщо можливо, від поданих слів похідні.

І. Дизайн, акциз, амортизационный, аукцион, базис, трикотаж, инфинитив, бистро, лизинг, график, косинус, габарит, гербициды, депозит, дискета, дефицит, идентификационный, гравировальный, диспетчер, гиперинфляция, кредитный, калорифер, джинсы, карантин, инцидент, диапазон, динамика, клиринг, лабиринт, кондиционер, ратификация, синдикат, цистерна, экипирование, максимум, экспроприированный, Сицилия, Тициан, ритуал, ажио, контингент.

ІІ. Плюрализм, периферийный, консорциум, карниз, керосин, синтез, дизель, муниципальный, пансион, кодификационный, миксер, ликвидность, экспозиция, дилер, инвентаризация, гуманизм, дезинтеграция, сертификат, рефрижератор, маркетинг, легитимный, консорциум, крепдешин, номинал, радиатор, линолеум, консалтинг, инжиниринг, инициатор, Аргентина, Мадрид, Чикаго, Алжир, Британия, Пакистан, тираж, казино, аудитор, приоритет, привилегированный, дилемма.

● Поясніть значення підкреслених слів і складіть з ними речення.

Вправа 3. Перепишіть речення. Підкресліть запозичені слова і поясніть правопис літер и та і.

1. Внутрішні фактори охоплюють індивідуальні і професійні здібності людей, які стають на шлях підприємницької та комерційної діяльності. 2. Уряд країни проводить активну політику, яка спрямована на підтримку і розвиток кооперації, що існує нині між великими фірмами і малими підприємствами. 3. Комерційні та підприємницькі структури зацікавлені у факторингових та лізингових угодах, оскільки завжди відчувають гостру нестачу готівки. Лізинг — це метод зростання ефективності економіки, який дає можливість вижити і великим і дрібним підприємствам, що потрапляють у скрутне фінансове становище і не можуть робити великі капіталовкладення. 5. Інсайдер — це особа, яка володіє конфіденційною діловою інформацією завдяки своєму службовому становищу, і саме тому вона не може укладати контракти і консультувати третіх осіб.

(З газет).

Вправа 4. Прочитайте і запишіть іншомовні власні назви. Поясніть в них правопис літер и, і, е, є.

Китай, Вашингтон, Греція, Венеція, Іспанія, Ібсен, Палестина, Атлантика, Фауст, Шоу, Париж, Рига, Рим, Голсуорсі, Лавуазьє, О’Генрі, Гюго, Гете, Рив’єра, Монтеск’є, Мюнхен, Готьє, Мольєр, Ньютон, Данте, Гойя, Есхіл, Еквадор, Флобер, Лютер, Гаага, Горн, Франція, Шиллер, Фейєрбах, Віардо, Оссіан, Ніл, Дідро, Анрі, Флорида, Корсика, В’єтнам, Кельн, Дельфи, Вавилон, Мюллер, Рафаель, Буало, Россіні, Рюген.

Вправа 5. Перепишіть текст, підкресліть слова іншомовного походження, поясніть їх правопис. З’ясуйте значення виділених слів.

Зовнішні відносини в економічному житті кожної країни відіграють неабияку роль.

Основними принципами торговельної політики будь-якої держави повинні бути:

1) міжнародний поділ праці замість автаркії;

2) конкуренція у світовому масштабі замість зведення торгових бар’єрів;

3) вирівнювання інтересів замість конфронтації.

Дотримання цих принципів забезпечить значне розширення економічного та виробничого співробітництва між країнами. Чимало держав проводять також ліберальну політику зовнішньої торгівлі, зменшуючи мито та знімаючи певні обмеження зовнішньої торгівлі.

Інтеграція у світову економіку — складний процес, який вимагає взаємного пристосування країн не лише в економічній, а й в інших сферах (суспільній, культурній, науковій тощо).

(З журналу).

Вправа 6. Запишіть слова іншомовного походження і правильно вставте літери и та і, поясніть правопис слів.

С…мптом, ф…нанси, економ…ка, такт…чний, д…пломант, рекомендац…йн…й, …дент…чн…й, ор…г…нал, екв…валент, кред…т, гр…ф, л…нгв…ст…ка, …нформат…ка, експер…мент, теор…я, каз…но, б…знесмен, р…тор…ка, д…ференц…йн…й, аналог…ія, гарант…я, вар…ант, …м…грац…я, еп…лог, …люстрац…я, л…м…тувати, ф…ксувати, асоц…ац…я, акред…тац…я, маркет…нг, д…лер, л…з…нг, маг…стр, ауд…т, арб…траж, стат…ст…ка, естет…ка, еск…з, ст…ль, ф…рма, педагог…ка, юр…ст, ф…л…ал, с…стема, пер…од…ка, м…н…стр, к…ловат, кл…н…ка.

Вправа 7. Перепишіть текст, визначте стиль та основні реквізити документа. Знайдіть слова іншомовного походження, поясніть правопис голосних в них.

Заступнику директора

Інституту української мови

Гальченку О. М.

Доповідна записка

23.02.99 м. Київ

Згідно з розпорядженням Міністерства освіти і науки України лексикографічним відділом підготовлені матеріали до нового «Українсько-російського словника економічних термінів».

Інформаційно-обчислювальний центр Інституту у зв’язку з великою кількістю фактичного та ілюстративного матеріалу перевантажений. Для якісного укладання і видання словника виникла необхідність залучення інших комп’ютерних центрів для машинної обробки матеріалів. Цю роботу ефективно виконає обчислювальний відділ Інституту кібернетики Академії наук України.

Прошу узгодити це питання з Інститутом кібернетики.

Завідувач відділу (підпис) О. С. Михальченко.

Апостроф


Апостроф у словах іншомовного походження пишеться перед я, ю, є, ї:

1) Після приголосних б, п, в, м, ф (губних), г, к, х (задньоязикових), ж, ч, ш (шиплячих) та р: п’єдестал, інтерв’ю, прем’єр, торф’яний, миш’як, кар’єра; Рив’єра, Барб’є, Руж’є, Фур’є.

2) Після кінцевого приголосного префікса: ад’юнкт, ад’ютант, ін’єкція, кон’юнктура.

Апостроф не пишеться:

1) Перед йо: курйоз, серйозний.

2) Коли а, у позначають пом’якшення попереднього

М’який знак


Знак м’якшення (ь) у словах іншомовного походження пишеться після приголосних д, т, з, с, л, н:

а) Перед я, ю, є, ї, йо: адью, ательє, марсельєза, мільярд, бульйон, віньєтка, Лавуазьє, Жузьє, Мольєр, Ньютон, Реньє.

б) Після л перед приголосним відповідно до вимови: фільм, альбатрос, Нельсон, але: залп та ін.

в) У кінці слів відповідно до вимови: магістраль, Базель, Булонь, але: бал, метал, рулон, шприц; Галац, Суец та ін.

М’який знак не пишеться перед я, ю, коли вони позначають сполучення пом’якшеного приголосного з а, у: мадяр, малярія; дюна, ілюзія, нюанс, тюбик, тюль; Аляска, Дюма, Цюрих.

Вправа 1. Запишіть наведені слова, поставте на місці крапок (де потрібно) м’який знак або апостроф. Поясніть правопис слів.

Ал…янс, ател…є, п…єдестал, інтерв…ю, прем…єра, міл…ярд, ін…єкція, Фур…є, б…юджет, об…єктивний, к…ювет, Барб…юс, кар…єра, миш…як, Рив…єра, біл…ярд, компан…йон, комп…ютер, н…юанс, к…юрі, дос…є, порт…єра, вар…єте, фаміл…ярний, кон…юнктура, п…єса, мад…яр, інтер…єр, В…єтнам, куп….юра.

Вправа 2. Запишіть значення поданих слів, користуючись словником іншомовних слів. Поясніть їх правопис. З виділеними словами складіть речення.

Дистриб’ютор, кольє, портьєра, вольєра, ін’єкція, рантьє, віньєтка, суб’єкт, кастаньєти, ар’єргард.

Вправа 3. Запишіть слова іншомовного походження українською мовою. Поясніть їх правопис. З’ясуйте походження та значення виділених слів.

Интерьер, коньюнктура, миллион, модельер, барьер, интервью, карбюратор, компьютер, курьер, адьюнктура, кювет, курьез, павильон, парашют, карьера, конвейер, капсула, бюджет, фьючерсный, брошюра, пьедестал, бильярд, жюри, барельеф, медальон, шиньон, бюро, мильярд, кутюрье, миниатюра, бюст, гипюр, бельэтаж, Ньютон, субьект, клиент, гравюра, сеньор, премьера, компаньон, дебют, Вьетнам.

Вправа 4. Перепишіть речення. Знайдіть запозичені слова і поясніть правопис м’якого знака в них.

1. Рантьє — це особа, яка не бере участі у виробництві, а живе за рахунок доходів від цінних паперів, на проценти від капіталів.

2. Одним із найпоширеніших у США, Канаді, Великобританії та інших країнах є законопроект, що має назву «білль». 3. Слово «ательє» позначає велику студію митця (скульптора, художника, дизайнера). 4. Сучасні інтер’єри вимагають використання жалюзі, котрі виготовляють з поперечних або поздовжніх паралельних пластинок. 5. У європейських країнах маклера, агента іменують куртьє. 6. Альянс — союз, спілка, об’єднання на основі договірних зобов’язань. 7. У Південній та Центральній Америці гірські хребти називають сьєрра, звідси й власні назви Сьєрра-Невада, Сьєрра-Морена, Сьєрра-Леоне.

(За «Словником іншомовних слів»).

Вправа 5. Перепишіть речення. Знайдіть запозичені слова і поясніть правопис апострофа в них.

1. Об’єктом у мовознавстві називається другорядний член речення додаток, суб’єктом — головний член речення підмет. 2. Кабінет міністрів чи Раду міністрів у багатьох країнах очолює прем’єр-міністр. 3. Економічна кон’юнктура західних країн значною мірою вплинула на введення євровалюти. 4. К’ят — грошова одиниця Бірми, поділяється на 100 п’я. 5. У країнах Західної Європи ад’юнкт є помічником професора чи академіка. 6. Слово «комп’ютер» походить від лат. computo — «рахую, обчислюю». 7. Бюджет — це затверджений у законодавчому порядку розпис доходів і видатків держави на певний строк.

(За «Словником іншомовних слів»).

Вправа 6. Перепишіть слова і вставте (де треба) пропущені м’який знак і апостроф. Поясніть правопис власних слів.

П…ємонт, Ц…юрих, Г…юго, Женев…єва, Монтеск…є, М…юллер, Барб…юс, Ал…яска, Д…юма, Б…юкенен, Рив…єра, Базел…, Суец…, Булон…, Ак…яб, Ваш…нгтон, Б…єрнсон, Рафаел…, Дел…фи, Фур…є, Лавуаз…є, Н…ютон, Кордил…єри, П…яченца, Севіл…я, Рот…є, Руж…є, Іх…ямас, Нел…сон.

Вправа 7. Перекладіть тексти з російської мови на українську, знайдіть запозичені слова і поясніть правопис в них м’якого знака й апострофа.

І. Карьерой называют быстрое и успешное продвижение в служебной, общественной, научной и другой деятельности, достижение популярности. Это путь к успехам, видному положению в обществе, на служебном поприще, а также само достижение такого положения. Часто можно услышать о людях преуспевающих — «он сделал карьеру», «у него блестящая карьера». О неудачнике говорят — «его карьера не удалась».

Карьерой называют также и род занятий, деятельности (артистическая карьера, карьера врача).

Но следует отличать само понятие карьеры от карьеризма — гонки за личными успехами в служебной или другой деятельности из-за честолюбия, выгоды, корыстолюбия.

II. Модное ныне слово досье обозначает собрание документов, относящихся к какому-либо вопросу, делу, лицу, а также папку с такими документами. Чаще всего слово употребляется для обозначения дел, касающихся преступности и шпионажа. В последнее время слово «досье» вытесняет английское заимствование файл — папка, дело, досье.

(З газети).

Відмінювання слів іншомовного походження


1) Іменники іншомовного походження відмінюються як відповідні українські іменники:

1-ша відміна: фізика — фізики, фізиці і т. д.;

2-га відміна: арсенал — арсеналу, арсеналом; Шиллер — Шиллера, Шиллером; Рафаель — Рафаеля, Рафаелем та ін.;

3-тя відміна: магістраль — магістралі, магістраллю.

2) Деякі іменники іншомовного походження не відмінюються, а саме:

а) іменники на -а з попереднім голосним і приголосним: амплуа, боа, Жоффруа, Клема;

б) іменники на -е: кафе, кашне, турне; Беранже, Гейне;

в) іменники на -є: ательє, Барб’є, Готьє, Лавуазьє;

г) іменники на -і: таксі, поні, колібрі; Голсуорсі, Россіні, Фірдоусі, Шеллі;

д) іменники на -ї: Віньї, Шантійї;

е) іменники на -о: бюро, метро, депо, кіно, манто, радіо; Арно, Буало, Віардо, Гюго;

є) іменники на -у: рагу, какаду, шоу, Шоу;

ж) іменники на -ю: меню, інтерв’ю; Сю;

з) жіночі імена на приголосний, а також жіночі прізвища на -ін, -ов:

Аліс, Долорес, Зейнаб; (Ельза) Вірхов, (Джеральдіна) Чаплін.

Слов’янські чоловічі імена та прізвища на -о відмінюються: Бранко — Бранка, Костюшко — Костюшка, Тіто — Тіта, Цветко — Цветка.

Правопис прізвищ


Найголовніші правила щодо правопису слов’янських прізвищ такі:

1. Російський звук е, польські іе, болгарський і сербський е, чеські е, ě після приголосних передаються літерою е: Александров, Венгеров, Кузнецов, Лермонтов, озеров, Тургенєв; Белич, Веслов, Мечислав, Міцкевич, Мічатек, Недич, Сенкевич, Ценкий, Чапек.

2. Російський звук е передається літерою є в таких випадках:

а) На початку слів: Євдокимов, Єлизаров, Єгоров, Євтушенко.

б) У середині слів після голосного і після апострофа і м’якого знака: Буєрков, Вересаєв, Гуляєв, Достоєвський; Аляб’єв, Григор’єв, Зинов’єв, Афанасьєв, Євгеньєва.

в) Після приголосних (за винятком шиплячих, р і ц) у суфіксах -єв, -єєв російських прізвищ: Ломтєв, Медведєв, Матвєєв, Менделєєв, Аракчеєв, Мацеєв, Плещеєв, а також у болгарських прізвищах Ботев, Друмев і под.

г) Коли кореневому російському е в аналогічних українських коренях відповідає і (тобто на місці колишнього ь): Бєлінський (пор. рос. белый і укр. білий), Лєсков (лес — ліс), Рєпін (репа — ріпа), Пєшков (пешком — пішки), Столєтов (лет — літ), Твердохлєбов (хлеб — хліб) та ін.

3. Російська літера ё в українській мові передається:

а) Сполученням літер йо на початку слова, у середині після голосних, а також після губних б, п, в, м, ф, коли ё позначає звукосполучення йео: Бугайов, Йолкін, Воробйов, Окайолов, Соловйов.

б) Через ьо в середині слова після приголосних, коли ё позначає сполучення м’якого приголосного з о: Алфьоров, Корольов, Верьовкін, Новосьолов, Тьоркін; але в прізвищах, утворених від спільних для української і російської мов імен, пишеться е: Артемов, Семенов, Федоров та ін.

в) Через о під наголосом після ч, щ: Грачов, Щипачов, Хрущов, Лихачов.

4. Російська літера и передається:

а) Літерою і на початку слова: Іванов, Ігнатьєв, Ісаєв та після приголосних у суфіксі -ін: Пушкін, Мічурін, Полушкін.

б) Літерою ї після голосного, апострофа і м’якого знака: Воїнов, Гур’їн, Ізмаїлов, Ільїн.

в) Літерою и:

· Після ж, ч, ш, щ, дж, ц перед приголосним: Гаршин, Гущин, Дорожин, Лучин, Чичиков, Шишкін, Щиглов; це стосується й прізвищ інших народів: Абашидзе, Вашингтон, Джигарханян, Чингісхан, Тажибаєв, Цицерон, Чиковані, але перед голосним пишуть і: Жіоно, Тиціан.

· У прізвищах, утворених від людських імен та загальних назв, спільних для української, російської та інших слов’янських мов: Борисов, Виноградов, Данилов, Казимирський, Кирилов, Кисельов, Миронов, Мишкін, Одинцов, Пивоваров, Тихомиров, але: Нікітін, Ніколаєв, Філліппов тощо, вихідними для яких є імена, відмінні від українських.

· У префіксах при-: Пришвін, Прибитков, Привалов;

· У суфіксах -ик-, -ич-, -иц-, -ищ-: Бєликов, Голик, Котельников, Крутиков; Гнідич, Григорович, Станюкович, Трублаєвич; Голицин, Палицин; Радищев, Татищев.

5. Російське ы передається літерою и: Рибаков, Циганков, Чернишов; Пташинський, Крутих.

6. Суфікси слов’янських, переважно російських, прізвищ -ск(ий), -цк (ий) передаються відповідно через -ськ(ий), -цьк(ий): Маяковський, Мусоргський, Островський; Гомулицький, Городецький.

7. Прикметникові закінчення російських прізвищ передаються так:

-ый через -ий;

-ий після твердого приголосного — через -ий, після м’якого приголосного — через -ій; -ая, -яя — через -а, -я: Бєлий, Горький, Крайній; Бєла, Горова, Крайня.

Закінчення -ой передається через -ой: Донской, Полєвой, Толстой.

8. Апостроф у прізвищах пишеться після губних, задньоязикових і р перед я, ю, є, ї: Аляб’єв, Ареф’єв, Водоп’янов, Григор’єв, Захар’їн, Лук’янов, Пом’яловський, Прокоф’єв, Рум’янцев, юр’єв; перед йо апостроф не пишеться: Соловйов, Воробйов.

9. М’який знак у прізвищах пишеться після д, т, з, с, ц, л, н:

а) Перед я, ю, є, ї: Дьяконов, Панкратьєв, Третьяков, Полозьєв, Ульянов, Ільюшин, Ананьїн.

б) Перед приголосними: Вольнов, Коньков.

в) У кінці слова: Соболь, Лось.

Твердий кінцевий приголосний ц у прізвищах із суфіксом -ець пом’якшується: Скиталець, Боровець, Глуховець.

! Увага. У неслов’янських прізвищах кінцеве ц тверде: Ліфшиц, Моріц, Клаузевіц.

Вправа 1. Запишіть російські прізвища українською мовою у дві колонки: 1) з буквою е; 2) з буквою є.

Мещанинов, Лермонтов, Авдеев, Эренбург, Немчинов, Серпилин, Тютчев, Исаев, Абдашев, Лесков, Орехов, Кудрявцев, Ветров, Озеров, Ваншенкин.

Вправа 2. Перепишіть речення. У прізвищах вставте потрібну літеру, поясніть її правопис.

1. Загальновідома близькість Шевченка, який був закоханий у поезію Пушк(і, и)на, Л(е, є)рмонова і схилявся перед Щ(е, є)др(і, и)ним, Гоголем і революційно-демократичною інтелігенцією того часу — Ч(е, є)рниш(е, є)вським, Добролюбовим, Н(е, є)красовим.

2. Навіть за часів чорної реакції не можна було погасити полум’я правди, що палало в трудах С(е, є)ч(е, є)нова, Павлова, М(е, є)нд(е, є)л(е, є)єва, Т(і, и)м(і, и)ряз(е, є)ва. 3. Чи вартий той людського слова, хто відкидає, як сміття, діла Веласкеса й С(е, є)рова, Матейка й Р(е, є)піна життя? 4. Поет (О. Пушкін) з усією силою зненавидів не тільки Аракч(е, є)єва, а й аракч(е, є)євщину, як одно з найбридкіших явищ в історії людства. 5. Всім відомий такий тонкий і глибокий співець природи, як Пр(і, и)швін.

(З творів М. Рильського).

Вправа 3. Поясніть, чому ті самі букви в російських назвах Репино і Решетниково українською мовою передаються по-різному: Рєпіно і Решетниково? Чому українською мовою Пушкін, але Пущин, хоча російською однаково: Пушкин і Пущин?

Вправа 4. Запишіть прізвища та імена студентів вашої групи за алфавітом.

Вправа 5. Запишіть подані слова іншомовного походження у родовому відмінку, визначте їх рід і поясніть правопис.

Блок, кафе, радіо, арсенал, ательє, автомобіль, фізика, журі, феєрверк, бізнес, банк, пальто, какаду, сума, колектив, реєстрація, індустрія, досьє, сальдо, бюро, метал, клієнт, брутто, економіка, вексель, турне, транзит, таксі, система, режим, штраф, кіно, фільм, баланс, варіація, інновація, кашне, цистерна, тріумф, пілот, кольє, радіус, пріоритет, гімн, поні, ідеал, кіоск, клініка, парі, гіпербола, адміністратор, візаві, спирт, шифр, диплом, брокер, маркетинг, попурі.

Вправа 6. Складіть речення з наведеними словами іншомовного походження і використайте економічні терміни. Поясність правопис та правила відмінювання поданих слів.

Радіо, досьє, брутто, ноу-хау, рента, вексель, трест, бюро, інтерв’ю, пальто.

Вправа 7. Запишіть подані слова іншомовного походження у чотири колонки: 1) слова, що відмінюються як іменники 1-ї відміни; 2) слова, що відмінюються як іменники 2-ї відміни; 3) слова, що відмінюються як іменники 3-ї відміни; 4) незмінювані іменники. Поясніть відмінювання і правопис слів.

Капсула, меню, блок, пальто, арсенал, аукціон, валюта, метро, бюджет, ваучер, попурі, євровалюта, аудит, кіно, ательє, банк, чек, ярмарок, бра, парі, кенгуру, біржа, конкурент, дотація, магістраль, каса, журі, депозит, турне, конгломерат, колібрі, інсайдер, таксі, гриф, бюро, лізинг, президія, жалюзі, стаж, пасивність, кредит.

Перекладіть українською

Текст, № 1

Багажный экспедитор, стихийное бедствие, безвыходное положение, без малейшего отлагательства, без памяти, без сомненья, без удержу, без умолку, бессмысленный поступок, биться об заклад благоприятные обстоятельства, боковая линия, причинять боль, большой вопрос, большая дорога, большей частью, бросаться в глаза, в виду, вернее всего, весной, вещественное доказательство, в конце концов, на подобие.

Текст № 2

Местная власть, вовлекать в дела, во всяком случае, во-первых, возбудить вопрос, в рабочее время, время от времени, в случае чего, в смысле, в сравнении, входить в пререкания, входить в союз, давать взаймы, выигрывать время, выяснить вопрос, глубокий поклон, гражданское дело, дарственная запись, дать ход делу, дело начато, денежный штраф, деятельное участие.

Текст № 3

Для продажи, ко всеобщему сведению, расторгнуть договор, до поры до времени, достойно внимания, друг друга, едва ли, ежегодно, железнодорожный служащий, за бесценок, закрытое заседание, издательское дело, изменения в личном составе, изо дня в день, изредка, именно тогда, иметь основание, исключить из списка, каждый месяц, коммунальное предприятие, к сожалению, лишить прав, личное оскорбление, менее всего, мелкое предприятие, к величайшему удивлению, назначить цену, неделю назад, не имеется, не решаться, обратить внимание, отдать в печать, по-видимому, по собственному желанию, с вашего ведома, с согласия.

Домашнє завдання

1. Перекласти слова українською мовою, записати у дві колонки: 1. з подвоєнням. 2. Без подвоєння: вилла, иммиграция, Даллас, иммунитет, ватт, Питтсбург, импрессионизм, Ренн, дросель, мисссия, Одиссей, оппортунизм, лемма, манна, Эссен, оппонент, касса, нетто, иррациональный, антенна, ванна, миссис, сюрреализм, аннотация, трасса, Оттава, Ноттингем, эффект, регресс, Цвиккау, Яссы, ипподром.

(З перших букв прочитати закінчення вислову Максима Горького “Усе прекрасне в людині - …..”).

Размещено наNo Image
No Image No Image No Image


No Image
Все права защищены © 2010
No Image