Большая коллекция рефератов

No Image
No Image

Реклама

Счетчики

Опросы

Оцените наш сайт?

No Image

Реалізація запозичених афіксів у системі англійського дієслова

Реалізація запозичених афіксів у системі англійського дієслова

Міністерство освіти та науки України

Черкаський державний технологічний університет

Лінгвістичний факультет

Кафедра теорії та практики перекладу

Курсова робота

з дисципліни "Порівняльна лексикологія"

Реалізація запозичених афіксів у системі англійського дієслова


Черкаси 2008

Зміст

Вступ

Розділ 1

1.1 Класифікація англійських префіксів

1.2 Класифікація англійських суфіксів

Розділ 2

2.2 Рідномовні префікси англійського дієслова

2.3 Запозичені префікси англійського дієслова

Розділ 3

3.1 Реалізація запозичених префіксів у художній літературі (практична частина)

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Центральне питання словотвору - це вивчення структури і змісту слів. У своїй сукупності слова складають лексичні підвалини мови, слова змінюються у мовленні за граматичними законами. Визначають слова, як одиниці мови в залежності від критеріїв, підходу, точок зору. У лексичному розумінні воно визначається як одиниця називання, що має лексико-семантичне наповнення і може виражати сформульоване поняття. Слова в мові не творяться з довільно взятих звуків – їх створюють, керуючись певними закономірностями. Тому треба мати засоби для творення слів і використовувати певні способи словотворення.

Словотвір - це низка лінгвістичних процесів або явищ, що призводять до появи нових слів з лексичних джерел однієї і тієї ж мови. Разом із запозиченням словотвір сприяє лексичному збагаченню вокабуляру. Найменша складова частина слова – це морфема. Вона входить безпосередньо до структури слова. Морфема - це сполучення якогось значення і фонетичної форми. Морфеми не зустрічаються у вільному стані, а лише як складові слова. Незважаючи на це, вони мають власні значення.

Усі морфеми поділяються на 2 класи:

1)корені(roots)

2)афікси, серед яких в свою чергу виділяються:

- префікси

- суфікси.

Слова, що відповідають морфологічній структурі: корінь + афікс, називаються похідними або дериватами(derivates), а сам процес словотворення називається деривацією(derivation). В сучасній англійській мові зустрічається велика кількість афіксів, як рідномовних (native) так і запозичених (borrowed). Однак не всі вони зараз вживаютсья в якості словотірних елементів. Як відмічає академік Виноградов, афікси, які втратили своє значення, стали непродуктивними і сприймаються лише, як ознака тієї чи їншої частини мови, перестають бути афіксами. Аналіз афіксальних похідних показує, що афіксам притаманні такі характерні ознаки:

- Приєднуючись до твірної основи, афікс повинен виражати певне значення.

- Афікс повинен легко виділятися, як словотворчий елемент і в відомомості мовця чітко усвідомлюватися, як частина слова, а твірна основа при відокремленні даного афікса повинна мати здатність використання в мові без афікса чи утворювати нові слова за допомогою інших афіксів.

- Афікс повинен використовуватися для утворення нових слів не тільки від основ того походження, з яким він вперше зявився у мові, але і від основ іншого походження. Якщо це запозичений афікс, то він повинен давати утворення на основі тієї мови, яка його запозичила.

- Афікс повинен мати певну частотність використання. Чим більше дає утворень той чи інший афікс, тим він продуктивніший. Цю ознаку необхідно враховувати тому, що багато афіксів виникають із самостійних слів в процесі словотворення. Один із компонентів складного слова починає використовуватися все частіше в складі з іншими основами, втрачаючи своє перше значення і поступово набуває абстрактного значення, яке притаманне вже цілому класу. Чим більше слів з даними елементами зустрічаються у мові, тим більше причин вважати його афіксом, а не компонентом складного слова.

- Живий афікс повинен давати новоутворення. До новоутворень ми відносимо не тільки ті слова, які вже зареєстровані словниками неологізмів до списків нових, але і потенційні слова, тобто такі словоутворення, які утворюються в процесі мовлення із матеріалу, який є в словниковому запасі мови, по існуючим в мові зразкам. Ці словоутворення зрозумілі всім користувачам мови, хоча вони ще не входять в склад, як готові одиниці мови. Якщо існує необхідність в таких словах, її підхвачують інші мовці і вони стають реальними мовними одиницями.

Префіксація, як спосіб словотвору представляє собою приєднання префіксів до коренів та основ, а префікс в свою чергу - це афіксальна морфема, що має словотвірний характер. Префіксація, як словотвір, полягає в модифікації особи, до якої префікс приєднується. Префіксальні новоутворення не дуже багаточисельні, хоча кількість префіксів та напівпрефіксів перевищує кількість суфіксів та напівсуфіксів. Префіксація найбільш характерна для дієслів (В.А. Алексєєнко, Т.В. Максимова, О.І. Смирницький), а дієслово, в свою чергу – це повнозначна частина мови, яка означає дію або стан.[15,12]

Необхідність вивчення та дослідження запозичених aфiксів англійського дієслова обумовила актуальність нашого дослідження, тому що загальний словниковий склад англійської мови постійно збагачується новими словами, що і дозволяє мові залишатись живою. Порівняно невелика кількість префіксів спричинила появу десятків тисяч похідних слів.

Для того щоб добре володіти іноземною мовою, потрібно постійно удосконолювати свої знання та навички. Знання афіксів та утворених від них слів, являється невід’ємною частиною в процесі вивчення будь - якої іноземної мови. Без знання значень афіксів , структури новоутворень від префіксів та суфіксів, моделей іх утворення, навряд чи можливо правильно розпізнати їх у тексті та вірно зрозуміти зміст прочитаного макро- чи мікротексту. Велика кількість аспектів та напрямів словотворення являються причиною підвищеного інтересу до нього і сьогодні, тим більше, що багато питань не є вирішеними, і навіть одне з глобальних питань про місце словотворення в системі мови все ще являється предметом нескінченних наукових дискусій.[11,165]

До запозичених префіксів англійського дієслова належать префікси in-, de-, ex-, re-, sym-, Demi-, Mono-, Multi-, Post-, circum-, in- ,mis-, co- (col-, com-, con-, cor-), counter -, em-/en-, inter-, pre-, retro-, sub-, super-, trans- та інші.

В даній роботі ми детальніше зупинимося на реалізації запозичених префіксів в системі англійського дієслова,а саме таких префіксів:

circum- (романс.походження), co- (романс.походження), префікс de- (романс. походження), префікс dis- (романс. походження), префікс ex - ( романського походження), префікс in- (романс. походження), префікс mis- (змішаного типу), префікс re- (романс. походження). Одразу помітно, що для дослідження запозичених префіксів в даній роботі використовуються префікси саме романського походження. Це обумовлюється їх багаточисельністю серед інших запозичених префіксів.

Мета курсової роботи полягає у аналізі запозичених префіксів та суфіксів дієслова і простеження реалізації запозичених префіксів. Поставлена мета передбачає виконання таких завдань:

1.                опанувати значення запозичених префіксів та суфіксів англійського дієслова;

2.                простежити використання запозичених префіксів англійського дієслова;

3.                проаналізувати використання запозичених префіксів англійського дієслова;

4.                на прикладах розглянути використання запозичених афіксів англійського дієслова;

5.                навчитись розпізнавати утворення дієслів за допомогою префіксів в тексті.

Методи дослідження: у роботі використаний структурний та формотворчий методи.

Матеріалом дослідження було обрано оригінальний англомовний твір Джейн Остен "Гордість та упередження" ("PRIDE AND PREJUDICE", 1813), загальним обсягом 280 сторінок, з яких було проаналізовано 30.


Розділ 1

1.1 Класифікації англійських префіксів

Префіксальна система англійської мови, у тому числі й дієслівна, уже була об’єктом вивчення лінгвістів. Дослідженню підлягали її різноманітні аспекти: від виявлення основних префіксальних моделей та їх характеристики (П.М. Каращук, К.В. Піоттух, В.І. Шкарупін, O. Jesperson, H. Marchand) до визначення особливостей префіксальної номінації (С.В. Голик, М.М. Полюжин).

Описання і класифікація англійських префіксів має деякі труднощі. Серед лінгвістів не існує єдиного твердження щодо граматичної природи префіксів. Але останні дослідження та дані словника неологізмів Барнхарта є прямим доказом того, що префікси являються словотвірними морфемами.[9,68] На сьогоднішній день більшість вчених розглядають префіксацію, як невід’ємну частину утворення слів, а префікси, в свою чергу, як дериваційні афікси, що суттєво відрізняються від кореневих та недериваційних морфем. R. S. Ginzburg констатував, що в системі сучасної англійської мови 51 префікс бере участь у словотворі. [12,111]

Крім того, важливо знати ,що префікс, на відміну від суфікса є більш семантично незалежним ( e.g. reading – ‘the act of one who reads’; ‘ability to read’; and to re-read – ‘to read again’). Більша семантична незалежність префіксів, на відміну від суфіксів дала привід науковцям вважати префікс складовою частиною складного слова.

Існують також суперечності щодо визначення лінгвістичного статусу таких елементів,як over-(overdo), Under-(underestimate) та інші. Г.Марчанд, наприклад, відносить подібні утворення до складних слів, що не являється правомірним. Він вважає такі слова, як to overdo, to underestimate, income, onlooker складними, перша частина яких – це частка, а не префікс. . Багато префіксів розглядаються науковцями, як кореневі морфеми, наприклад after- в слові afternoon. Американські лексикографи, що працювали над створенням словника Вебстера розглядають такі слова, як складні.[12,122]

В більш ранніх дослідженнях про романистику ( наприклад, в працях А.Дармстетера), префіксація відноситься не до афіксального словотвіру, а до складу слова, де префікси є семантично близькими до службових слів.

Префікси типу out-, over-, in-, under-, after-, on- та інші співпадають з відповідними прийменниками : префікси та прийменники мають спільні етимологічні корні і частково - спільне значення. Але префікси відрізняються від співзвучних їм прийменникам тим що, по перше, подібно всім іншим дериваціцйним афіксам, вони мають більш абстрактне значення, та по друге, семантичний склад префіксів і прийменників не завжди співпадає - у префіксів можуть з’явитись нові семи чи варіанти значень; по третє, префікси, в поєднанні з основами певного семантичного розряду за певними моделями, утворюють нові слова, тобто вони постійно відтворюються у мові Ретельне дослідження суфіксів та префіксів показало істотну різницю між ними. В сучасній англійській мові суфікс найчастіше вживається в іменниках та прикметниках, а префікси в дієсловах.

На рівні діахронічного аналізу префікси поділяються на рідномовні та запозичені; стилістично нейтральні та стилістично марковані; продуктивні, малопродуктивні, непродуктивні; віддієслівні, відіменникові; однозначні та багатозначні. Існує також іх семантична класифікація. Префікси англійської мови можуть підрозділятись на різні групи.

На відміну від суфіксації, для якої більш характерним є звязок з парадигмою певної частини мови, префіксація, вважається більш нейтральною в цьому відношенні.

Особливі труднощі, все ж таки, виникають при класифікації префіксів. Як відомо, суфікси класифікуються за належністю суфіксального утворення до певної частини мови. Характерою рисою для суфіксів є утвореня слів, що належать до однієї частини мови (наприклад суфікс ize- утворює дієслова, able - прикметники, er - іменники). Для префіксів, в свою чергу, є характерним утворювати як слова, що належать до однієї частини мови (наприклад, enslave, encage, unbutton), так сам як і слова, що належать до різних частин мови (наприклад, over– in overkind, overfeed, overestimation).[9,69] Внаслідок цього, класифікація префіксів, що утворюють префіксальні іменники, префіксальні прикметники та префіксальні дієслова фактично можлива, але зовсім не зручна.[9,69] Але в деяких дослідженнях все ж таки проводиться класифікація префіксів, залежно від того, які частини мови вони утворюють. К.В. Піоттух зазначає, що з сорока двох розглянутих префіксів, п’ять (be-, de-, en-, out -, un-) бере участь тільки в утворенні дієслів, один (cis-) в утворенні прикметників, пять (ex-,arch-ana- dys-, per-) іменників, пятнадцять префіксів (a-, anti-, demi-, epi-, hemi-, hypo-, hyper-, in-, non-, pro-, pan-, subter-, supra-, un-) утворюють іменники і прикметники, один (circum-)- дієслова і прикметники, і три (for-, sur-, re) - дієслова і іменники, дванадцять (co-, contra-, counter-, dis-, intra-, mis-, post-, pre-, sub-, trans-, over-, under-) – дієслова, іменники і прикметники.

Питання стилістичної диференціації префіксів до сьогодні ще не було дослідженим. Але всеодно можна виділити стилістично нейтральні префікси ( наприклад, out-,over-, re-, under- ) і префікси, що мають книжно-термінологічний характер, наприклад : ad- (admixture), an- (anovulation), ana- (anabiosis), bi- (bicameral), dys- (dysphasia), epi- (epidermis), hemi- (hemisphere), mal- (malfunction).

Природньо, що всі продуктивні афікси є живими, але не всі живі афікси в тій же мірі виявляються продуктивними. Під продуктивністю ми розуміємо те число слів, яке виникло за певний період існування в мові даного словотворчого афікса, і частотність появи новоутворень з даним афіксом.

На сучасному етапі розвитку мови за продуктивністю афікси поділяють на такі групи:

- Високопродуктивні афікси, для яких характерне майже абсолютне відтворення. До них можна віднести такі словотворчі елементи : anti- (19 новоутворень), super-(11), de-( 16), co-(11), non-(14), pre-(12), re-(9) та інші.

- Продуктивні афікси - афікси, які можуть утворювати нові слова в сучасній англійській мові. Кількість їх утворень незначна. Це bi-(7 новоутворень), dis-(6), hyper-(6), inter-(5), para-(4), pro-(5), trans-(4) та інші.

- Непродуктивні афікси – афікси, які не утворюють нових слів, але зустрічаються в значній кількості існуючих слів; Непродуктивні афікси не утворили жодного слова в період 70-80 років. Це такі префікси, як ab-, ad-, ana-, arch-, be-, cis-, contra-, dys-, en-, epi-,for-, hypo-, vice- та інші.

- Змертвілі(або мертві) афікси – афікси, які залишилися в поодиноких словах і вже не сприймаються, як афікси без етимологічного аналізу слова.[9,70]

Серед синонімічних префіксів виділяють нейтральні і стилістично забарвлені, нариклад, префікс over- є характерним для всіх функціональних стилів, а вживання префіксів super-, supra- є обмеженим мовою наукової прози. [9,70]

Префікси, як і суфікси, можуть бути транспонуючими не транспонуючими . При цьому більшість префіксів виступає в транспонуючих моделях і лише префікси be-, de-, dis-, en-, out-, un-, anti-, ex-, over-, post- є транспонуючими. При цому вони можуть утворювати слова і за нетранспонуючими схемами.[9, 69-70]

Префікси можуть бути однозначними і багатозначними. Наприклад, до однозначних належать префікси after-, a-, ab-, an-, ana-, anti-, bi-, circum-, cis-, co-, contra-, demi-, dys-, exo-, extra-, hemi-, hyper-, an-, inter-, mal-, omni-, pan-, para-, poly-, retro-, semi-, supra-, ultra-, vice-.

Декілька значень мають префікси a-, arch-, be-, de-, dis-, en-, epi-, ex-, for-, fore-, hypo-, in-, mis-, non-, out-, over-, post-, pre-, pro-, re-, sub-, super-, trans-, sur-, un-, under.

Для префіксів, в більшій мірі чим для суфіксів, характерним є утворення синонімічних рядів. В лінгвістичній літературі існує традиційна семантична класифікація префіксів, що є важливим моментом в їх описі. Розлянемо її:

А) префікси зі значенням заперечення: un- (unacceptable), non- (non- agressive), in- (inactive, illegal, irregular), dis- (disadvantage), a-( asymmetry);

Б) префікси зі значенням реверсивності (дії, оберненої тому, що означає основа): de- ( to declutch), dis- (to disjoin), un- ( to unfasten), retro- ( retroaction).

В) префікси зі значенням протидії і протилежної дії: counter-(counterblow), contra- ( contraband), ante- (antipole);

Г) префікси зі значенням часової послідовності і передування: fore- ( to foretell), pre- (predawn), post- (postclassical), ex- (ex-wife);

Д) префікси з значенням розташування в просторі: a- (ashore), en-( to encage), sub-( subsoil), supra- (supraorbital), sur- (surcoat), super- (superstratum), trans- ( transoceanic), hypo- ( hypodermis), circum- ( circumpolar), epi- (epidermis);

Е) префікси зі значенням повторення : re- (rebuild, renew), ana- ( anabiosis).

К.В.Піоттух, в свою чергу, пропонує дещо іншу семантичну класифікацію префіксів, виділяючі наступні групи:

1. Передування виражається префіксом fore-, pre-, ex-.

2. Послідовність – префіксами post-.

3. Надмірність – префіксами over-, hyper-, arch-, per-, supra-.

4.Перевершеність – префіксом out-.

5. Недостача – префіксами under-, sub-, hypo-.

6.Неповнота – префіксами demi-, hemi-, dys-.

7.Заперечення- префіксами in-, un-, dis-, a-, non-.

8.Повторюваність – префіксами ana-, re-.

9.Оточення - префіксами be-, en-.

10.Реверсивність – префіксами de-, dis-, un-, de-, en-.

11.Повнота та інтенсивність – префіксами be-, en-.

12.Спільність – префіксами co-.

13.Протидія – префіксами counter-, contra-, anti-.

14 Напрям – префіксом a-.

15.Стан – префіксом a-.

16.Помилковість – префіксом mis-.

Але дана класифікація не дає повного сементичного опису префіксів, але дає змогу розглядати ії в відношеннях синонімів та антонімів, що існують серед деяких груп (наприклад, надмірність і недостача, передування і послідовність).[9,71]

Слід зазначити, що багато грецьких та латинських слів перетворились в інтернаціональні префікси. Наприклад, anti-, -coun-, -ter, -inter-, sub-, ultra-.

З точки зору інтерференції особливий інтерес представляють морфологічні написания слів, оскільки деякі частини слів в іспанській та англійській мовах подібні, що дозволяє здійснювати позитивний перенос орфографічної навички з іспанської мови в таких випадках:

·                     подібне написання префіксів іспанської мови post-, mono-, anti-, non- і префіксів англійської мови post-, mono-, anti-, non-;

·                     подібне використання префіксів іспанської мови in-, des- та англійської мови un-, dis-;

·                     подібне написання і використання префіксів іспанської мови ir-il-, im-, in- та англійської мови ir-, il-, im-, in-. [20,57]

Модифікуючи лексичне значення слова, префікс рідко змінює граматичний характер слова в цілому, тому і просто слово, і префікс – дериватив і більшості випадків належить до однієї частини мови, наприклад, abuse – dis–abuse, approve - dis-approve , bealive – dis-bealive, close – dis-close. Власні англійські префікси походять від окремих слів. Таких префіксів небагато – a-, be-, fore-, mid-, un-. Та частина слів, де префікс утворює прислівники, невелика, при чому окремі прислівники сприймаються, як прості слова, наприклад : before, beyond . у тих випадках, де давня форма by залишилась ненаголошеною, утворились похідні слова, що пишуться через риску, наприклад: by-gone, by-law, by-word.[18,156]

1.2 Класифікація англійських суфіксів


Як дериваційні елементи, суфікси виконують функцію афіксальної морфеми, що знаходиться між коренем та закінченням і входить до складу основи. Не вживаючись незалежно, суфікс, проте, має, семантичне навантаження, яке впливає на новотвір. Це спонукало до численних класифікацій суфіксів стосовно їх походження, утворюваних за їх допомогою частин мови, продуктивності/непродуктивності, частоти вживання, загальних значень і емоційного забарвлення.

Окремі морфеми можуть нести подвійну функцію – як граматичних засобів творення, так і лексичних. Морфеми -ed, -er можуть виражати граматичні категорії (-ed як дієслівне закінчення минулого часу і перфекта; -er – як прикметникове закінчення вищого ступеня порівняння) і, з іншого боку, утворювати лексичні деривативи: colored, foreigner. Таким чином, різниця між закінчення і суфіксом полягає в тому, що перше виконує граматичну функцію, а в другому переважає лексичне значення. Суфіксальний дериватив – це двох морфемне слово, що вживається як ціле і граматично рівнозначне простому слову в усіх можливих синтаксичних конструкціях. Морфеми ж, що несуть ознаки граматичних категорій часу, числа чи відмінка, визначаються як закінчення, оскільки вони утворюють не нові слова, а лише форми слів.[3;79]

Суфіксальний словотвір розрізняється в залежності:

1) Від суфікса, що походить з власної мови: darkness. У цих випадках наголос новотвору не змінюється, навіть у словах з трьома складами: commonness.

2) Від запозиченого суфікса, що приєднується як до власно мовних, так і до запозичених коренів, не змінюючи при цьому наголосу: movable, serviceable.

3) Від запозиченого суфікса, що вживається з іншомовними коренями, змінюючи при цьому наголос і/або голосний чи приголосний кореня: China – Chinese.

Коли до запозиченого слова, утвореного за допомогою іншомовного суфікса, приєднується ще один, власно мовний, суфікс, таке утворення називається корелятивним: president – presidency.

Суфіксація як словотвір значно ширша, ніж префіксація. Пропорційна частина власно мовних суфіксів також більша, ніж серед префіксів. Це означає, що активне запозичення латинських, грецьких та французьких суфіксів не витіснило словотворчі елементи власної мови, продуктивність яких може час від часу поновлюватись. Спостерігається і зворотній процес: власне англійські слова twofold, threefold витісняються словами, утвореними за допомогою романського суфікса –(b)le: double.

Підгрупи різних за походженнями суфіксів можуть утворювати один клас певної частини мови. За такими спільними ознаками розрізняються групи суфіксів, що утворюють:

1) Назви конкретних імен: -er (driver), or (sailor), -ing (darling), -ee (refugee), -ice (apprentice), -ician (politician), -ist (socialist), -ite (erudite), -ent (absolvent), -ant (emigrant). Ці іменники можна розподілити на дві підгрупи з переважаючими ознаками: а) той, що вказує на дію і б) той, що стосується її.

2) Назви абстрактних найменувань: -age (bondage), -ance (alliance), -ancy (discrepancy), -ation (adoration), -ence (efficience), -dom (freedom), -hood (childhood),-ing (gazing), -ion (invention), -ism (behaviorism), -ment (betterment), -ness (happiness), -ship (friendship), -ty (naivety).

3) Певну лексико-граматичну категорію: існують декілька суфіксів, що утворюють іменники жіночого роду: -ess (stewardess), -ette (usherette), -ina (regina), -ine (heroine).

4) Значна кількість суфіксів надає словам емоційного забарвлення.

5) Це, в першу чергу, суфікси, які відбивають характеристики зменшування: -en (maiden), -et (bullet), -kin(s) (Malkin), -let (ringlet), -ock (bullock).

Більш поширену вживаність мають суфікси, що чергують між собою: -у (-еу) -іе: Betty, Mickey, laddie. Суфікси ефективно вживаються у звертаннях – як у власних назвах, так і у загальних типу doggie, granny, daddy. У повсякденному мовленні суфікс може утворювати колоквіалізми типу nightie, bookie. Зменшувальних ознак надає за своїм значенням напівсуфікса -mini: minicab, mini-skirt.

Ряд суфіксів відбиває негативні якості та ознаки речей. Однак, ця риса властива не усім утворенням: -ard (drunkard, але standard), -ster (gangster, але lobster).

Заслуговує на увагу синонімія суфіксів. Семантичне накладання значень – це явище у мові досить поширене і збереження варіанта як основного лексично-семантичного центра – виразника значень кількох лексем, спостерігається серед слів з суфіксами -an, -ese,- er, -or, -ite. Залежить це явище, головним чином, від етимології суфікса. Утворення типу doctor – physician, крім того, що мають лише їм властиві додаткові семантичні ознаки, розрізняються за походженням суфікса. Обидва суфікси -or і -an вказують на фах. Зазначені іменники асоціюються з поняттям „лікар", проте значення першого іменника за обсягом значно ширше – це і вчений, і лікар, а друге слово означає лише того, хто практикує лікування із застосуванням препаратів та хірургії. [10;33]


Розділ 2


2.1 Рідномовні префікси англійського дієслова


Для початку розглянемо кілька рідномовних префіксів англійської мови.

Префікс а- (германс.походження)

Префікс а-, що походить від давнього англійського прийменника an-, вживається з іменником, прикметником, дієсловом і передає значення стану, становища, наприклад: aback, afloat, agaze, alike, amount, anew,apiece, arise, asleep, atremble, awake. Префікс а- утворює велику кількість дієслів і передає значення початкового чи кінцевого моменту дії, наприклад awake- будити, arise- виникати, abide- залишатись вірним до кінця. Префікc a- непродуктивний. [9,72-73]

Префікс be- (германс.походження)

У сучасній англійській мові префікс be- не є продуктивним. Він вживається, головним чином, для утворення дієслів . Серед них можна виділити:

1. Підгрупу перехідних дієслів, до яких префікс додає значення "скрізь, всюди" (all ever, all around), наприклад: bedabble, bedaub, bedeck, bedight, bedraggle, begird, beloy, beset, beslaver, besmear, besmirch, bespatter, bestrew. 2. Підгрупу перехідних дієслів, до яких додається значення остаточності чи, навіть, надмірності дії, наприклад: becall, becalm, bedizen, bedrug, befall, befit, beget, begrudge, behave, bemuse, bescorch, beseech, bestir, betray, bewitch, bewray. 3. Підгрупу, де префікс спонукає до перетворення неперехідних дієслів у перехідні, наприклад: belabour, bemoan, bespeak, bethink, bewail, bewilder. 4. Підгрупу, де за допомогою префікса утворюються перехідні дієслова із загальним значенням "творити, робити" від іменників та прикметників, наприклад: bedim, befoul, belate, belittle. 5. Підгрупу, де за допомогою префікса утворюються перехідні дієслова із загальним значенням "називати таким чином", утворених від іменників, наприклад: becalm, becloud, bedew.

6. Підгрупу перехідних дієслів із значенням "оточувати; Впливати на щось; обходитися з кимсь певним чином", утворених від іменників, наприклад: becalim, beclaud, bedew, befog, befnied, begrime, bespangle, betroth.


2.2 Запозичені префікси англійського дієслова


Префікс circum- (романс.походження)

Модель: circum + v = V

Префікс circum функціонує в нетранспонуючих моделях в сучасній англійській мові.

Існує багато випадків, коли утворення відбувається одразу за трьома моделями : circum + n = N, circum + adj = Adj, circum + v = V , наприклад : circumnavigation, circumnavigatory, circumnavigate. При цьому визначити початкову модель неможливо. Префікс circum являється продуктивним в сучасній англійській мові і терміносистемі астрофізики. Також він використовується для позначення спеціальних понять різних сфер економіки, а саме: фінансів і бухгалтерського обліку, управління людськими ресурсами та виробництвом, маркетингу та реклами, основ економічної теорії, ресторанного та туристичного бізнесу. Більшість основ дієслів з префіксами circum- характеризується умовним або дефектним членуванням (наприклад, to circum-vent), яке свідчить про зменшення ролі згаданих словотворчих засобів у дієслівному слово- та термінотворенні сучасної англійської мови. [9,75]

Префікс co- (романс.походження)

Модель : сo + v = V

Префікс передає значення спільності в чомусь. Він утворює дієслова від дієслівних основ зі значенням спільної дії, наприклад : co-exist - співіснувати, co-work - працювати сумісно.

Новоутворення по моделі co + v = V зустрічаються порівняно рідко : to cochair – " to chair jointly, share the chairmanship of" , to coevolve – "to evolve simultaneously, esp. in response to one another".[9,75]

Префікс de- (романс. походження)

Моделі : de+ n = V

de+ adj = V

de + v = V

Префікс de- суто дієслівний ( у словнику Мюллера таких дієслів близько 100). Цей перфікс продуктивний. Він утворює перехідні багатоскладові дієслова, що не мають самостійних антонімів. В основному це наукові та технічні поняття, політичні терміни. Також утворення з префіксом de- в великій кількості випадків мають літературно- книжний характер.

Префікс de- характеризується наявністю таких значень:

1.                 "Позбавитись, звільнитись від того, що позначено основою." Наприклад: to debark - , to deplume-, to decarbonizes- , to delawyer- " to eliminate the need for a lawyer’s services in a legal proceeding", to demonetarize – " to withdraw from use as a monetary standard", to devocalize – позбавити дзвінкості ,to defoliate – позбавити від листя.

2.                 "Створювати дію, протилежну значенню основи, зворотна дія або знищення зробленого", наприклад: to declutch- розчіпляти, розз’єднувати, to demagnify – " to reduce to microscopic size, especially for storage" , to de-man- " to reduce the manpower of a plant, industry, etc."

3.                 Значення зійти з виду транспорта, що позначений основою, не широко вживаний, що пов’язано з кінцевою кількістю транспортних засобів, наприклад : to deplane- спуститись з літака, to detrain - зійти з потяга.

Крім цього, характерною особливістю цього префікса являється його участь в суфіксально - префіксальних словотвірних процесах, в результаті яких виникають віддієслівні іменники (deglidering – висадка з планерів, тобто de-glider-ing).

Префікс dis- (романс. походження)

Моделі: dis + n = V

dis + adj = V

dis + v = V

Префікс dis- подібний латинському dis-.

В сучасній англійській мові цей префікс являється продуктивним. Утворює перехідні дієслова, що не мають самостійних антонімів, зі значенням :

1) дії, що виникає із внутрішніх порухів;

2) дії, виконання якої повязане з діяльністю людини або механізму.

Префікс dis- має такі словотвірні значення:

1)                значення протилежної дії, наприклад: to displease - не подобатися, to disagree - не відповідати, to disavow – відрікатися;

2)                розпаду, розділення на частини. Наприклад, розформувати - to disembody, to disintegrate, to disjoin - розділяти на складові частини;

3)                позбавлення чогось. Наприклад, to disinherit - позбавляти спадщини, to disrank - позбавляти звання.[9, 77-78]

Префікс ex - ( романського походження)

В сучасній англійській мові цей префікс продуктивний. Він має два основні значення: передування та виключення.

Дієслова утворені за допомогою цього префікса мають значення "видаляти, усувати", наприклад: to exhale-видихати, to exfoliate- " to throw off scales or flakes; peel off in thin fragments", to expatriate- "to banish ( a person) from his native country".

Префікс in- (романс. походження)

Одне із значень цього префіксу - заперечення. Дієслова з префіксом in- в основному мають значення "розташовувати, розміщувати в чи на тому , що означає основа", "надавати те, що означає основа ". Наприклад, to indurate – робити твердим, to insulate – ізолювати.

Префікс mis-.

Префікс mis- змішаного типу (нім. mis, лат. minus, фр. me, mes). Утворює перехідні дієслова зі значенням дії, виконання якої залежить від розумових або фізичних здібностей людини. Його словотвірне значення – неправильне, помилкове або погане виконання дії. Наприклад, to misname, to miscall - неправильно називати, to mislead- вводити в оману іменниками і дієсловами, які набувають разом з ним ідіоматичного значення.

Префікс re- (романс. походження).

Слова з латинським префіксом re- почали проникати в англійську мову з французької мови, починая з 1200 р. Цей процес відбувався до 1500р. Але словотвірну роль цей префікс отримав в 15 ст., коли в англійській мові з’явились парні дієслова, с префіксом re- і без нього з тою самою основою. Наприклад, to dress - to redress, to form – to reform, greet- regret ( to greet again or in return), kindle – rekindle ( to kindle again).

Префікс re- не втратає свою словотвірну силу і на теперішній час. В сучасній англійській мові префікс re- може сполучуватись майже з кожним перехідним дієсловом. До неперехідних дієслів, префікс re-, як правило, не приєднується. Цей префікс має такі словотвірні значення:

-        повторення дії:

1) зміна або поліпшення дії. Наприклад, to re-elect, to replay, to reset, to re-read, to rewrite.

2) відтворення вихідного стану. Наприклад, to recapture, to reinstate, to reinvest, to regain.

Розділ 3

3.1 Реалізація запозичених префіксів у художньому творі (практична частина)


Матеріал для дослідження був отриманий з художнього англомовного твору в оригіналі Джейн Остен ( " PRIDE AND PREJUDICE", 1813).

Для ретельного дослідження використання префіксів у тексті було взято 4 префікси: re-, de-, in-, ex-.

Префікс re- у даному творі використаний 19 разів, і є найбільш вживаним серед інших префіксів, які були вибрані для аналізу.

Префікс de- за частотою використання слідує за префіксом re-. Кількість його вживання – 12 разів.

Префікс in- у даному творі вжитий лише 7 разів, а префікс ex- лише 4 рази.

Хоча частотність вживання запозичених префіксів у дієсловах у даному творі і не дуже велика, але всеодно існує. Це говорить про те , що запозичені префікси характеризуються достатнім вживанням в художній літературі, і безперечно без них не обходиться написання майже всіх англомовних художніх творів. Це пояснюється тим, що вони більш забарвлюють мову, утворюють нові слова і таким чином дають змогу людям більш чітко виражати свої почуття, називати різні поняття. Для прикладу візьмемо префікс re-, що у даному творі використаний 19 разів. Його найбільша вживаність у даному тексті може пояснюватись хоча б тим, що даний префікс може сполучуватись майже з кожним перехідним дієсловом. Префікс de- та in- менш вживані в цьому творі, що дещо вражає, адже відкривши будь – якій словник з англійської мови, можна спостерігати велику кількість цих префіксів, і безпосередньо у дієсловах. Але, звичайно, це не відіграє значної ролі, адже написання твору залежить безпосередньо від волі автора, його особистого стилю та ньюансів в написанні. Це саме стосується і префікса ex-. Дієслів з префіксом ex- було зафіксовано лише 4, хоча цей префікс також є продуктивним в сучасній англійській мові. Розглянемо вживання цих префіксів у даному творі на прикладах за допомогою Таблиці 1


Таблиця 1 – Частотність вживання запозичених префіксів re-, de-, in-, ex- у дієслові

Префікс

Кількість вживань

Дієслова з даними префіксами

Re-

19

To return, to recommend, to resite, to respect , to resign , to reset, to resell, to retard, to retool,

to resume, to renovate, to repair, to repose, to reply, to repute, to result, to revive, to retreat, to retrieve

De-

12

To depart, to deplete, to deposit, to derange, to deride, to denominate, to deliver, to define, to defame, to defend, to declare, to decentralize

In-

7

To indulge, to induct, to induce, to inhibit, to injure, to innovate, to inscribe

Ex-

4

To exclaim, to excite, to exhaust, to excuseВисновки


Як і передбачалося основні цілі та мета цієї курсової роботи були досягнуті. А саме :

1.                 було детально розглянуто та опанувано значення запозичених афіксів англійського дієслова;

2.                 простежено використання запозичених префіксів англійського дієслова;

3.                 було проаналізовано використання запозичених префіксів англійського дієслова;

4.                 на прикладах було розглянуто використання запозичених префіксів та суфіксів англійського дієслова;

5.                 було отримано навички розпізнавати утворення дієслів за допомогою префіксів в тексті.

Виконнання цих завдань, дає тепер змогу стверджувати, що запозичені афікси в системі англійського дієслова дійсно займають важливе місце. Прямий доказ цьому, хоча б їх велика кількість в мові. Неможливо уявити сучасну англійську мову без запозичених префіксів та суфіксів, адже вони беруть участь в словотворенні багатьох слів. Отже результати проведеного дослідження такі : проаналізувавши 30 сторінок художнього твору Джейн Остен "Гордість та упердження" ( " PRIDE AND PREJUDICE", 1813), було зафіксовано 42 дієслова із запозиченими префіксами re-, de-, in-, ex-. Дев’ятнадцять з них мають префікси - re-, дванадцять – префікси - de-, сім – префікси in- і чотири – префікси ex-.

Як показують спостереження, роль утворення слів за допомогою префіксів дійсно значна. Це підтверджуєтсья матеріалом даної роботи. Слово вважається головною одиницею лексикологічного дослідження з тієї причини, що в ньому прославляються закони розвитку і зміни словникового складу мови. Без знання значень префіксів та суфіксів, структури новоутворень від префіксів, моделей іх утворення, навряд чи можливо правильно розпізнати їх у тексті та вірно зрозуміти зміст прочитаного макро- чи мікротексту. При цьому велике значення має читання художньої літератури в оригіналі, яка являється найбільш багатим джерелом різних типів утворення слів. Закінчуючи роботу, хочу ще раз підкреслити, що неможливо знати досконало будь - яку мову , не будучи обізнаним в основних способах словотворення слів. Саме вони дозволяють нам підібрати слова з потрібними значеннями та бажаними відтінками. На жаль, сучасні посібники з англійської мови не приділяють потрібної уваги вивченню словотворення, незважаючи на важливість цієї теми, на те, що вона є основоположною для вивчення англійської мови. Але не треба забувати, що розвиток мови впершу чергу забезпечується за рахунок появи нових слів, і велику роль при цьому відіграють різні способи словотворення. На завершення, можна сміливо константувати, що питання вивчення запозичених афіксів у англійській мові ще далеко не вичерпане. Підтвердженням цому є, хоча б, різні погляди лінгвістів на походження деяких префіксів та суфіксів. До того ж, на сьогодні існують певні прогалини в теоретичній концепції слововорення англійської мови. Треба надіятись, що спільними зусиллями лінгвістів різних напрямів в майбутньому будуть достатньо повно розкриті питання, як самого механізму поповнення словникового складу англійської мови шляхом словотворення зі всіма існуючими ньюансами, пов‘язаними з його функціонуванням, так і особливостей всіх префіксів, що з’явилися в результаті дії цього механізму. Важливу роль при цьому повинні відіграти спеціальні дослідження, предметом яких були б окремі сфери мови, окремі деталі, які б слугували теоретичному і методичному збагаченню наших знань в області словотворення.Список використаних джерел

1. Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского языка. – М.: Высшая школа, 1999. – 129 с.

2. Аракин В.Д. Очерки по истории английского языка. – М., 1385.

Арбекова Т. И. Лексикология английского языка. Учеб. Пособие для 2-3 курсов ин-тов и фак. иностр. яз. М., "Высш. школа"- 1977.

3. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. – М.: Высшая школа, 1986. – 296 с.

4. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1991. – 140 с.

5. Бортничук Е.Н., Василенко И.В., Пастушенко Л.П.

Словообразование в современном английском языке. Учебное пособие для институтов и факультетов иностранных языков. Издательство при Киевском государственном университете 1988.

6. Воронцова Г. Н. Очерки по грамматике английского языка. – М., 1960

7. Иванова И. П., Бурлакова В. В., Почепцов Г. Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. – М., 1981

8. Ильиш Б. А. Строй современного английского языка. – М., 1977

9. Каращук П.М. Аффиксальное словообразование в английском языке.

М., " Высшая школа", 1965

10. Каращук П.М.

Словообразование английского языка : Учебное пособие для вузов по специальности " Романо – германские языки и литература" П.М.Каращук – М : " Высшая школа", 1977. С.- 303 с; 20 см.

11. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка. – М.: Юнвес Лист, 2000. – 717 с.

12. Клоуз Р.А "Довідник з граматики для вивчення английської мови". Москва. 1979. – 86 с.

13. Мешков О.Д. " Словообразование в современном английском языке" : Учебное пособие для институтов и факультетов иностранных языков – М : Высшая школа, 1985 – 187 с; 20 см.

14..Мостовий М. І. Лексикологія англійської мови. – Х : Основа, 1993. – 256с.

15. Плоткин В. Я. Грамматические системы в английском языке. – Кишинев, 1975.

16. Потиха З.А. Сучасне словотворення – К ., 1990.

17. Раєвська Н.М. "Теоретична граматика сучасної английської мови". Видавниче об’єднання "Вища школа". Київ. 1976. – 141с.

18. Jane Austen " PRIDE AND PREJUDICE", 1813. – 280 p.No Image
No Image No Image No Image


No Image
Все права защищены © 2010
No Image