Большая коллекция рефератов

No Image
No Image

Реклама

Счетчики

Опросы

Оцените наш сайт?

No Image

Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

Міністерство науки та освіти України

Кафедра обліку та аналізуКУРСОВА РОБОТА
2008


Вихідні дані


Баланс підприємства

Форма 1

АКТИВ

на кінець періоду

ПАСИВ

на кінець періоду:

0

t

0

t

I Необоротні активи

31220

33280

I Власний капітал:

33880

35840

Основні засоби

31220

33280

Статутний капітал

25437

26030

Нерозподілений прибуток

8443

9810

I I Оборотні активи:

20280

30720

I I Забезпечення майбутніх витрат і платежів

-

-

Запаси

12900

14020

I I I Довгострокові зобов’язання

7430

6350

Дебіторська заборгованість

11350

10370

IV Поточні зобов’язання

19190

21810

Поточні фінансові інвестиції

1720

1000

Короткострокові кредити

4800

9520

Грошові кошти

3310

5330

Кредиторська заборгованість

14390

12290

I I I Витрати майбутніх періодів

-

-

V Доходи майбутніх періодів

-

-

УСЬОГО:

60500

64000

УСЬОГО:

60500

64000


Звіт про фінансові результати

Форма 2

Стаття

Код рядку

За базовий період 0

За звітний період t

Доход (виручка) від реалізації продукції

010

113000

120450

ПДВ (010*0,166667)

015

18833

20075

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (010-015)

035

94167

100375

Собівартість реалізованої продукції

040

71000

65900

Валовий прибуток (035-040)

050

23167

16635

Адміністративні витрати

070

7500

10000

Витрати на збут

080

6830

10130

Фінансові результати від операційної діяльності (050-070-080)

100

8837

14345

Фінансові витрати

140

300

95

Фінансові результати від основної діяльності до опадатковування: (100-140)

170

8537

14250

Податок на рибуток від основної діяльності (170*25%)

180

2134

3563

Чистий прибуток

190

6403

10687


Для визначення певної собівартості продукції необхідно виконати додаткові розрахунки:


Собівартість реалізованої продукції

040

71000

65900

Адміністративні витрати

070

7500

10000

Витрати на збут

080

6830

10130

Фінансові витрати

140

300

95

Повна собівартість продукції (040+070+080+140)


85630

86125


Калькуляція собівартості продукції

Назва статті

За базовий період 0

За звітний період t

грн.

%

грн.

%

Собівартість, у т. ч.

85630

100

86125

100

- матеріали

25689

30

28421

33

- енерговитрати

19695

23

18086

21

- заробітна плата

11988

14

14641

17

- утримання і експлуатація обладнання

13701

16

8613

10

- цехові і заводські витрати

6167

17

16364

191. Оцінка фінансового стану підприємства


Економічний аналіз це глибоке дослідження економічних явищ на підприємстві, тобто виявлення причин відхилення від плану і недоліків у роботі, розкриття резервів, їх вивчення, сприяння комплексному здійсненню економічної роботи і керуванню виробництвом, активний вплив на хід виробництва, підвищення його ефективності і поліпшення якості роботи.

Зниження собівартості продукції є найважливішим чинником розвитку економіки підприємства.

ТОВ „Строймаш” займається випуском строй матеріалів.

Основним фінансовим показником, що характеризує ефективність роботи підприємства, а саме – прибутковість акціонерного капіталу, вкладеного в підприємство, є норма прибутку на акціонерний капітал:


Нпак = ЧП/АК,


Де ЧП – чистий прибуток; АК – акціонарний капітал.

Нпак показує, скільки прибутку формує одна грошова одиниця вкладених власником засобів – рівень зворотності капіталу.

Так, за даними фінансової звітності підприємтсва за два тимчасових періоди цей показник дорівнює:


Нпак0=6403/33880 = 0,189; Нпакt=10687/35840 = 0,298.


Віддача на акціонерний капітал знизилась на:


0,298 – 0,189 = 0,109.


відносне відхилення характеризує індекс показника:


It= 0,298 / 0,189 = 1,577.


Відхилення індексу від одиниці, виражене у відсотках, характеризує відносна зміна показника. Так, індекс показника віддачі на акціонерний капітал говорить про те, що показник зменшився на 19,8 %.

Висновок:

Віддача на акціонерний капітал збільшилося на 57,7%. В базовому періоді акціонер отримував за кожну вкладену ним гривню – 17 коп, а в звітному періоді отримував – 30 коп за 1 гривню. Таке збільшення показника відбувалося за рахунок збільшення чистого прибутку у більшій пропорції ніж збільшення акціонерного капіталу.

Для того, щоб визначити, що впливає на Нпак, за рахунок чого може зрости або зменшитися цей показник, необхідно зробити так назване фінансове розкладання і представити НП як добуток трьох співмножників:


Нпак = (ЧП/В) * (В/А) * (А/АК),


де В – виручка від реалізації продукції; А – вартість активів.


Нпак0 = (94167/113000) * (113000/60500) * (60500/33880) = 0,83 * 1,87 * 1,79 = 2,78


Нпакt = (100375/120450) * (120450/64000) * (64000/35840) = 0,83 * 1,88 * 1,79 = 2,79.


Рентабельність власного капіталу

1,577

Рентабельність продукції

1,56

Коефіцієнт обіговості активів

1,005

Коефіцієнт заборгованості

1,001
Висновок: на підприємстві “ Строймаш ” в базовому періоді (0) і в звітному періоді (t) рентабельність власного капіталу є більше одиниці, що є позитивним, засвідчує посилену ділової активності на підприємстві. Показник рентабельності продукції і коефіціент обіговості активів також є більшим одиниці (I > 0), це свідчить про те що ці показники позитивно впливають на фінансовий стан підприємства, за рахунок чого прибуток підприємства збільшився.


Аналіз прибутковості продукції


Прибутвовість продукції підприємства за відповідні періоди часу визначилася в розмірі:


ЧП0/В0 = 6403/113000 = 0,057 ЧПt/Вt = 10687/120450 = 0,089


Прибутковість продукції знизилась на:


0,089 – 0,057 = 0,032 (грн./грн.),


відносне відхилення характеризує індекс показника:


It = 0,089/0,057 = 1,56


Висновок: прибутковість продукції збільшилась на 56 %. Таке збільшення показника відбувалося за рахунок збільшення чистого прибутку та зниження виручки від реалізації. Такий рівень рентабельності свідчить про те, що підприємство працює в сприятливій ринковій середі.


Аналіз оборотності активів


В0/А0 = 113000/60500 = 1,87; Вt/Аt = 120450/64000 = 1,88.


Коєфіцієнт оборотності активів збільшився на 0,5%:


It = 1,88/1,87 = 1,005.


Висновок: збільшення коефіцієнта оборотності активів на 0,5% свідчить про більш ефективне використання оборотних активів звітного періоду по відношенню до базового періоду. Це є результатом того, що збільшення активи звітного періоду збільшилися у меншій пропорції ніж виручка по відношенню до базового періоду.

Період оборотності запасів:


ПОЗ = (величина запасів * 360) / виручка реалізованої продукції

ПОЗ0 = (12900 * 360) / 113000 = 41 дн.;

ПОЗt = (14020 * 360) / 120450 = 42 дн..


Термін наданого кредиту (період погашення дебіторскої заборгованості):


ТНКр = (залишки на дебитових рахунках * 360) / сума продажів у кредит


ТНКр0 = (11350 * 360) / 113000 = 36 дн.;

ТНКрt = (10370 * 360) / 120450 = 31 дн.


Термін одержуваного кредиту (період погашення кредиторської заборгованності):


ТОКр = (залишки на рахунках кредиторів * 360) / сума покупок у кредит


ТНКр0 = (14390 * 360) / 59941 = 86 дн.;

ТНКрt = (12290 * 360) / 60288 = 73 дн.;

ТОКр0 = 86 – 36 = 50 дн.; ТОКрt = 73 – 31 = 42 дн..


Висновок: підприємство розраховується зі своїми постачальниками через кілька днів після отримання коштів за реалізовану продукцію (50 дн.), отже піприємство має додаткове джерело фінансування. В звітному періоді відстрочка між надходженням грошей і їхнім вибуттям знизилась на 8 дні – додаткове джерело фінансування зменшилось.


Аналіз заборгованості


Коефіцієнт заборгованості:


А0 / АК0 = 60500 / 33880 = 1,77; Аt / АКt = 64000 / 35840 = 1,79;

It = 1,79 / 1,77 = 1,011.


Висновок: коефіцієнт заборгованості в звітному періоді зріс на 1,1 % порівняно з базовим періодом. Таке збільшення коефіцієнта заборгованості відбувалося за рахунок збільшення активів і акціонерного капіталу в звітному періоді. Це свідчить про те, що в звітному періоді було запозичено більше резервного капіталу.

Коефіціент фінансової незалежності характеризує частку власного капіталу в сукупному капіталі. Чим більше значення цього показника, тим більшою є фінансова незалежність підприємства від кредиторів. Частка власного капіталу в підприємстві “Строймаш” складає 89% сукупного капіталу, задіяного в господарській діяльності. Це засвідчує можливість підприємства погасити борги власними коштами.

Норма прибутку на вкладений капітал:


НПвк = (ЧП + 5ДКР) / (АК + ДКР),


Де ДКР – довгостроковий кредит;

%ДКР – сума відсотків, виплачених за користування довгостроковим кредитом.


НПвк0 = (6403 + 1189) / (33880+ 7430) = 7592 / 41310 = 0,184 (грн./грн.),

НПвкt = (10687 + 1016) / (35840 + 6350) = 11703 / 42190 = 0,277 (грн./грн.).


Відносна зміна показника складає:


It = 0,277 / 0,184 = 1,505,


виходить, прибутковість усіх вкладених у підприємство засобів збільшилися на 50,5%.

Ставка залучення довгострокових кредитів – 16% річних. Таким чином, прибутковість вкладеного капіталу вище, ніж витрати, позв’язані з використанням позикового капіталу, - у базовому періоді 0.184 > 0.16; у звітному – 0.277 > 0.16. Отже, прибутковість акціонерного капіталу перевищує прибутковість усіх вкладених коштів, що підтверджується при порівнянні відповідних норм прибутку: 0.298 > 0.277 >0.189 > 0.184.

Ефект фінансовоговажеля:


EFL = НПак – НПвк > 0

EFL0 = 0,189 – 0,184 = 0,005; EFLt = 0,298 – 0,277 = 0,021.


EFL залежить выд диференцыала FL і плеча FL:


EFL = ДИФ. FL * Плече FL

Диф. FL = норма прибутку на вкладений капітал - % за довгостроковий кредит

Диф. FL0 = 0,184 – 0,16 = 0,024; Диф. FLt = 0,277 – 0,16= 0,017.


Плече FL = позиковий довгостроковий кредит / акціонерний капітал

Плече FL0 = 7430 / 33880 = 0,219; Плече FLt = 6350 / 35840 = 0,177;

EFL0 = 0,024 * 0,219 = 0,005; EFLt = 0,117 * 0,177 = 0,021.

Висновок: в періодах 0 і t прибутковість вкладенного капіталу вище, ніж відсотки по кредиту, тому залучення позичкового капіталу дозволяє штучно підвищити норму прибутку власного капіталу.


Аналіз платоспроможності


Коефіцієнт поточної ліквідності:


КПЛ = оборотні активи / поточні зобов’язання

КПЛ0 = 28280 / 19190 = 1,53; КПЛt = 30720 / 21210 = 1,41.


Коєфіцієнт швидкої ліквідності:


КШЛ = (оборотні активи – запаси) / поточні зобов’язання

КШЛ0 = 16380 / 19190 = 0,85; КШЛt = 16700 / 21810 = 0,77.


Коефіцієнт абсолютної ліквідності:


КАЛ = (грошові кошти + поточні фінансові інвестиції) / поточні зобов’язання

КАЛ0 = 5030 / 19190 = 0,26; КАЛt = 6330 / 21810 = 0,29.


Висновок: коєфіціенти поточної і швидкої ліквідності знижується, що характеризує зменшення спроможності підприємства за рахунок наявних оборотних активів виконувати свої грошові зобов’язання, передусім сплачувати борги. За рахунок грошових коштів від поточної реалізації оборотних активів не забезпечується своєчасне погашення поточних зобов’язань.

Значення коефіціентів ліквідності залежить передусімвід величини робочого капіталу, тобто від величини власних оборотних коштів, авансованих на формування оборотних активів. Із збільшенням величини і частка власних оборотних коштів зменшується потреба в зовнішніх інвестиціях (поточних зобов’язаннях) і підвищується їх ліквідність.

Коефіцієнт покриття основних засобів:


КПОЗ = основні засоби / акціонерний капітал

КПОЗ0 = 31220 / 33880 = 0,92; КПОЗt = 33280 / 35840 = 0,93.


Величина власного оборотного капіталу:


ВОБК = оборотні активи – поточні зобов’язання

ВОБК0 = 29280 – 19190 = 10090; ВОБКt = 30720 – 21810 = 8910.


Висновок: коефіціент покриття основних засобів показує, яка частина власного капіталу витрачена на придбання низьколіквідних активів. На підприємстві “Альфа” відбувається підвищення цього коефіцієнта, і це говорить про те, що не відбулося відносне вивільнення власного капіталу для участі в процесі обігу.

Протягом базового і звітного періодів підприємство “Аліфа” забезпечує перевищення грошових надходжень над витратами, і є платоспроможним, тобто має здатність своєчасно розраховуватися за своїми зобов’язаннями.

Висновок по розділі: після аналізу фінансового стану підприємства “ Строймаш ” можна зробити наступні висновки:

1) підприємство має позитивну динаміку норми прибутку на акціонерний капітал, що вплинуло на збільшення чистого прибутку у звітному періоді відповідно до базового на 57,7%, що було зумовлено зменшенням виручки від реалізації і зниженням собівартості продукції, а також збільшилася рентабельності продукції.

2) прибутковість продукції збільшилась на 56%, це свідчить про те, що підприємство працює в сприятливій ринковій середі.

3) підвищення коефіцієнта оборотності активів на 0,5% свідчить про більш ефективне використання оборотних активів звітного періоду, по відношенню до базового періоду.

4) підприємство розраховується зі своїми постачальниками через кілька днів після отримання коштів за реалізовану продукцію (50 дн.), отже піприємство має додаткове джерело фінансування. В звітному періоді відстрочка між надходженням грошей і їхнім вибуттям знизилась на 8 дні – додаткове джерело фінансування зменшилось.

5) коефіцієнт заборгованості в звітному періоді зріс на 1,1 % порівняно з базовим періодом. Таке збільшення коефіцієнта заборгованості відбувалося за рахунок збільшення активів і акціонерного капіталу в звітному періоді. Це свідчить про те, що в звітному періоді було запозичено більше резервного капіталу.

6) прибутковість акціонерного капіталу перевищує прибутковість усіх вкладених коштів, що підтверджується при порівнянні відповідних норм прибутку: 0.298 > 0.277 >0.189 > 0.184. При зменшені коефіціента заборгованості прибутковість власного капіталу знижується від норми прибутку на вест капітвл.

7) значення ефекту фінансового важеля позитивне, отже підприємство має можливості росту норми прибутку на акціонерний капітал.

8) коєфіціенти поточної, швидкої ліквідності знижується, що характеризує зменшення спроможності підприємства за рахунок наявних оборотних активів виконувати свої грошові зобов’язання, передусім сплачувати борги.

Підприємство є платоспроможним і здатне своєчасно розраховуватися за своїми зобов’язаннями, але це підприємство працює не рентабельно, тому покриває витрати за рахунок короткострокового кредиту банку.


2. Аналіз ефективності виробництва


У результаті аналізу виробництва представляється можливим визначити:

ефективно або неефективно здійснювалися витрати в кожнім кварталі досліджуваного року t у порівнянні з досягнутим рівнем ефективності виробництва в році 0;

фактори зміни ефективності;

фінансові результати зміни ефективності виробництва.


Таблиця 2.1.

Вихідні дані

Найменування показників

Середньоквартальні значення за рік 0

Значення показників року t за квартал:

t0

t1

t2

t3

t4

1.

Товарна продукція

25100

25000

27400

25180

22795

2.

Собівартість, у т. ч.:

23020

20100

25000

21300

19725

3.

- матеріали

8175

6471

9200

7000

5750

4.

- енерговитрати

5000

3616

6250

5220

3000

5.

- заробітна плата

3800

3000

4541

4300

2800

6.

- утримання і експлуатація обладнання

2750

2000

2500

2300

1813

7.

- цехові і заводські витрати

4330

4000

5000

4380

2984

8.

Результат

3440

4900

2400

3880

3070


Дослідження абсолютних значень показників


Показник 1. Товарна продукціяТаблиця 2.2.

Статистичні характеристики товарної продукції

Дата

Значення(ТП)

Індекс(І)

Середне значення

_

(ТП)

Середній індекс

_

(І)

Середньо-квадратичне відхилення

(σ)

Коефіцієнт

варіації


(&)

t0

25100

1.000250940.9991881

σ/2 = 940.50.075

t1

25000

0.996

t2

27400

1.092

t3

25180

1.003

t4

22795

0.908


Індекс: ІТПt = ТПt / ТП0;

ІТПt1 = 25000 / 25100 = 0.996

ІТПt2 = 27400 / 25100 = 1.092

ІТПt3 = 25180 / 25100 = 1.003

ІТПt4 = 22795 / 25100 = 0.908


Середнє значення: __


ТП = Σ ТПt / n (n=4);

ТП = (25000+27400+25180+22795) / 4 = 25094


Середній індекс: _ __

ІТП = ТП / ТП0


ІТП = 25094 / 25100 = 0.999


Середньоквадратичне відхилення:


n __

σТП = √Σ (ТПt – ТП)2 / (n -1)

t=1


σТП = √(25000 – 25094)2+(27400– 25094)2+(25180 – 25094)2+(22795 – 25094)2/ 3 = 1881


Коефіцієнт варіації: __

&ТП = σТП / ТП

&ТП = 1881 / 25094 = 0.075


Рис. 2.1 Товарна продукція


Висновок: Товарна продукція в кварталі t1 знизилась на 0.04%, у кварталі t2 обсяг виробництва збільшився на 9.2% - це максимальне зниження за рік, у кварталі t3 обсяг виробництва виріс на 0.03%, а в четвертому кварталі знизився на 9.2% у порівняно з базовим кварталом t0. У цілому за рік випуск товарної продукції зменшився на 0.01%. Середнє значення за поточний квартал – 25094 грн. Відхилення від середнього значення – 940.5 грн., що складає 3,75%. Дана величина є резервом росту товарної продукції.


Таблиця 2.3

Статистичні характеристики прибутку

Дата

Значення


(П)

Індекс


(І)

Середнє значення_

(П)

Середній індекс_

(І)

Середньоквадратичне відхилення

(σ)

Коефіцієнт варіації

(&)

t0

3440

1.0003562.51.038


1078

σ/2 = 5390.302

t1

4900

1.424

t2

2400

0.698

t3

3880

1.128

t4

3070

0.892


Індекс:


ІПt1 = 4900 / 3440 = 1.424

ІПt2 = 2400 / 3440 = 0.698

ІПt3 = 3880 / 3440 = 1.128

ІПt4 = 3070 / 3440 = 0.892


Середнє значення: __


П = (4900+2400+3880+3070) / 4 = 3562.5


Середній індекс: _


ІП = 3562.5 / 3440= 1,036


Середньоквадратичне відхилення:


σП = √((4900 – 3562.5)2+(2400 – 3562.5)2+(3880 – 3562.5)2+(3070 – 3562.5))2 / 3 = 1078


Коефіцієнт варіації:


&П = 1078 / 3562.5= 0.302


Рис. 2.2 Прибуток


Висновок: В кварталі t1 спостерігалось збільшення прибутку на 42.4 %, у другому кварталі прибуток знизився максимально на 30.2 %, у кварталі t3 спостерігалось збільшення прибутку на 12.8 %, а в кварталі t4 зниження прибутку на 10.8 %. У цілому за рік прибуток збільшився на 3.6 %. Середнє значення за поточний квартал – 3562.5 грн. Відхилення від середнього значення – 539 грн., що складає 15.1 %. Дана величина є резервом росту прибутку.


Дослідження відносних показників


Показник 2. Втратоємкість продукції.

Даний показник характеризує величину собівартості на одиницю продукції і розраховується як відношення собівартості до оварної продукції.Таблиця 2.4.

Статистичні характеристики витратоємкості продукції

Дата

Значення (ВЄ), грн./грн.

Індекс(І)

Середнє значення                                 _

(ВЄ), грн./грн.

Середній індекс

_

(І)

Середньо-квадратичне відхилення (σ), грн./грн.

Коефіцієнт варіації


(&)

t0

0.917

1.0000.8570.9350.045

σ,/2=0.0220.053

t1

0.804

0.877

t2

0.912

0.995

t3

0.846

0.922

t4

0.865

0.943


Значення:


ВЄ = Сti / ТПti

ВЄt0 = 23020 / 25100 = 0.917

ВЄt1 = 20100 / 25000 = 0.804

ВЄt2 = 25000 / 27400 = 0.912

ВЄt3 = 21300 / 25180 = 0.846

ВЄt4 = 19725 / 22795 = 0.865


Індекс:


ІВЄt1 = 0.804 / 0.917 = 0.877

ІВЄt2 = 0.912 / 0.917 = 0.995

ІВЄt3 = 0.846 / 0.917 = 0.922

ІВЄt4 = 0.865 / 0.917 = 0.943


Середнє значення: __


ВЄ = (0.804+0.912+0.846+0.865) / 4 = 0.857


Середній індекс: _


ІВЄ = 0.857 / 0.917 = 0.935


Середньоквадратичне відхилення:


σВЄ = √(0.804-0.857)2+(0.912 – 0.857)2+(0.846 – 0.857)2+(0.865 – 0.857)2) / 3 = 0,045


Коефіцієнт варіації:


&ВЄ = 0,045 / 0.857= 0.053


Рис. 2.3 Витратоємкість продукції


Висновок: в кварталі t1 спостерігалось максимальне зниження витратоємкості на 12.3%, у кварталі t2 витратоємкість знизилась на 0.5%, у кварталі t3 знизилась на 7.8%, у кварталі t4 зменшилась на 5.7% у порівняні з базовим кварталом t0. У цілому за рік витратоємкість зменшилась на 6.5%. Середнє значення за поточний квартал – 0,857. Відхилення від середнього значення – 0,022, що складає 2.6%.

Для показників – Витратоємкість продукції, Матеріалоємність, Енергоємність і ін., а також Рентабельність необхідно розрахувати індекси і скласти матрицю якісного аналізу.


Таблиця 2.5.

Ємкісні значення показників ефективності виробництва


Показники

Значення показників у кварталах періодів 0 і t:

Річне значення показника

t0

t1

t2

t3

t4

t

ВИТРАТОЄМКІСТЬ (В/ТП)

0.917

0.804

0.912

0.846

0.865

0.858

- матеріалоємкість (М/ТП)

0.326

0.258

0.336

0.278

0.252

0.283

- енергоємкість (Е/ТП)

0.199

0.145

0.228

0.207

0.132

0.180

- зарплатоємкість (ЗП/ТП)

0.151

0.12

0.166

0.171

0.123

0.146

- питомі витрати на утрим. і експл. обладнання (УЕО/ТП)

0.11

0.08

0.091

0.091

0.08

0.086

- питомі цех. і зав. витрати (ЦЗВ/ТП)

0.173

0.16

0.182

0.174

0.131

0.163

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ (П/ТП)

0.137

0.196

0.088

0.154

0.135

0.142


Витратоємкість:


t0 = 23020/ 25100 = 0.917 t1 = 20100 / 25000 = 0.804

t2 = 25000 / 27400 = 0.912 t3 = 21300 / 25180 = 0.846

t4 = 19725 / 22795 = 0.865 t = 0.858


Матеріалоємкість:


t0 = 8175 / 25100 = 0.326 t1 = 6471 / 25000 = 0.258

t2 = 9200 / 27400= 0.336 t3 = 7000 / 25180 = 0.278

t4 = 5750 / 22795 = 0.252 t = 28421 / 100375 = 0.283


Енергоємкість:


t0 = 5000 / 25100 = 0.199 t1 = 3616 / 25000 = 0.145

t2 = 6250 / 27400 = 0.228 t3 = 5220 / 25180 = 0.207

t4 = 3000 / 22795 = 0.132 t = 18086 / 100375 = 0.180


Зарплатоємкість:


t0 = 3800/ 25100 = 0.151 t1 = 3900 / 25000 = 0.12

t2 = 4541 / 27400 = 0.166 t3 = 4300 / 25180 = 0.171

t4 = 2800 / 22795 = 0.123 t = 14641 / 100375 = 0.146


Питомі витрати на утрим. і експл. обладнання:


t0 = 2750 / 25100= 0.11 t1 = 2000 / 25000 = 0.08

t2 = 2500 / 27400= 0.091 t3 = 2300 / 25180 = 0.091

t4 = 1813 / 22795 = 0.08 t = 8613 / 100375 = 0.086


Питомі цех. і зав. витрати:


t0 = 4330 / 25100 = 0.173  t1 = 4000 / 25000 = 0.16

t2 = 5000 / 27400 = 0.182  t3 = 4380 / 25180 = 0.174

t4 = 2984 / 22795 = 0.131  t = 16364 / 100375 = 0.163


Рентабельність:


t0 = 3440 / 25100 = 0.137 t1 = 4900 / 25000 = 0.196

t2 = 2400 / 27400= 0.088 t3 = 3880 / 25180 = 0.154

t4 = 3070 / 22795 = 0.135 t = 14250 / 100375 = 0.142Таблиця 2.6.

Матриця якісного аналізу ефективності

Показники

Індекси показників у кварталах року t:

Індекс річного значення показника

t0

t1

t2

t3

t4

t

ВИТРАТОЄМКІСТЬ (В/ТП)

1

0.877

0.995

0.922

0.94

0.936

- матеріалоємкість (М/ТП)

1

0.791

1.031

0.853

0.773

0.868

- енергоємкість (Е/ТП)

1

0.729

1.146

1.04

0.663

0.906

- зарплатоємкість (ЗП/ТП)

1

0.795

1.099

1.132

0.815

0.967

- питомі витрати на утрим. і експл. Обладнання (УЕО/ТП)

1

0.727

0.827

0.827

0.727

0.782

- питомі цех. і зав. витрати (ЦЗВ/ТП)

1

0.925

1.052

1.006

0.757

0.942

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ (П/ТП)

1

1.431

0.642

1.124

0.985

1.036


Витратоємкість:


t0 = 0.917 / 0. 917 = 1 t1 = 0.804 / 0. 917 = 0.877

t2 = 0.912 / 0. 917 = 0.995  t3 = 0.846 / 0. 917 = 0.922

t4 = 0.865 / 0. 917 = 0.943  t = 0.858 / 0. 917 = 0.936


Матеріалоємкість:


t0 = 0.326 / 0.326 = 1 t1 = 0.258 / 0.326 = 0.791

t2 = 0.336 / 0.326 = 1.031 t3 = 0.278 / 0.326 = 0.853

t4 = 0.252 / 0.326 = 0.773 t = 0.283 / 0.326 = 0.868


Енергоємкість:


t0 = 0.199 / 0.199 = 1 t1 = 0.145 / 0.199 = 0.729

t2 = 0.228 / 0.199 = 1.146 t3 = 0.207 / 0.199 = 1.04

t4 = 0.132 / 0.199 = 0.663 t = 0.180 / 0.199 = 0.906


Зарплатоємкість:


t0 = 0.151 / 0.151 = 1 t1 = 0.12 / 0.151 = 0.795

t2 = 0.166 / 0.151 = 1.099 t3 = 0.171 / 0.151 = 1.132

t4 = 0.123 / 0.151 = 0.815 t = 0.146 / 0.151 = 0.967


Питомі витрати на утрим. і експл. обладнання:


t0 = 0.11 / 0.11 = 1 t1 = 0.08 / 0.11 = 0.727

t2 = 0.091 / 0.11 = 0.827 t3 = 0.091 / 0.11 = 0.827

t4 = 0.08 / 0.11 = 0.727 t = 0.086 / 0.11 = 0.782


Питомі цех. і зав. витрати:


t0 = 0.173 / 0.173 = 1 t1 = 0.16 / 0.173 = 0.925

t2 = 0.182 / 0.173 = 1.052 t3 = 0.174 / 0.173 = 1.006

t4 = 0.131 / 0.173 = 0.757 t = 0.163 / 0.173 = 0.942


Рентабельність:


t0 = 0.137 / 0.137 = 1 t1 = 0.196 / 0.137 = 1.431

t2 = 0.088 / 0.137 = 0.642 t3 = 0.154 / 0.137 = 1.124

t4 = 0.135 / 0.137 = 0.985 t = 0.142 / 0.137 = 1.036


Висновок: Індекс річного значення витратоємкості дорівнює 0.936, це свідчить про те, що ефективність виробництва підвищилася. У всіх кварталах t1=0.877, t2=0.995, t3=0,922, t4=0,943 – відбувається підвищення ефективності.

Індекс річного значення матеріалоємкості t=0.868, тобто ефективність виробництва підвищилася. З них у кварталах t1=0.791, t3=0.853, t4=0.773 – ефективність підвищилася, а у кварталі t2=1.031 – понизилася.

Індекс річного значення енергоємкості t=0.906, це свідчить про те, що ефетивність виробництва підвищилася. З них у кварталах t2=1.146, t3=1.04 – ефективність понизилася, а у кварталах t1=0.729, t4=0.663 – ефективність повисилася.

Індекс річного значення зарплатоємкості t=0.967, це свідчить про те, що ефетивність виробництва підвищилася. З них у кварталах t2=1.099, t3=1.132 – ефективність понизилася, а у кварталах t1=0.795, t4=0.815 – ефективність підвищилася.

Індекс річного значення питомих витрат на утримання і експлуатацію обладнання t=0.782, тобто ефективність виробництва підвищилася. В усіх кварталах t1=0.727, t2=0.827, t3=0.827, t4=0.727 – відбувалося підвищення ефективність виробництва.

Індекс річного значення питомих цехових і заводських витрат t=0.942, це свідчить про те, що ефетивність виробництва підвищилася. З них у кварталах t2=1.052, t3=1.006 – ефективність понизилася, а у кварталах t1=0.925, t4=0.757 – ефективність підвищилася.

Індекс річного значення рентабельності дорівнює 0.936, це свідчить про те, що ефективність виробництва понизилася. З них у кварталах t1=1.431 і t3=1.124 – ефективність підвищилась, а у кварталах t2=0.642 і t4=0.985 – ефективність понизилася.

Найнеефективніше використовувалися зарплатоємкісні ресурси.


Факторний аналіз


Факторний аналіз визначає фактори першого порядку, що вплинули на зміну витратоємкості продукції:

- ріст або зниження товарної продукції;

- ріст або зниження загальної собівартості.


Таблиця 2.7.

Індекси вихідних показників

Показники (аргументи)

Індекси показників у кварталах року t:

Індекс річного значення показника

t0

t1

t2

t3

t4

t

ТОВАРНА ПРОДУКЦІЯ

1

0.996

1.092

1.003

0.908

0.999

СОБІВАРТІСТЬ, у т.ч.

1

0.873

1.086

0.925

0,857

0.935

- матеріали

1

0.791

1.031

0.853

0,773

0.868

- енерговитрати

1

0.729

1.146

1.04

0,663

0.906

- заробітна плата

1

0.795

1.099

1.132

0,815

0.967

- утримання і експлуатація обладнання

1

0.727

0.827

0.827

0,727

0.782

- цехові і заводські витрати

1

0.925

1.052

1.006

0,757

0.942


Себестоимость:


t1 = 20100 / 23020 = 0.873  t2 = 25000 / 23020 = 1.086

t3 = 21300 / 23020 = 0.925  t4 = 19725 / 23020 = 0.857

t = 19555 + 23112 + 25110 + 22492 / 4 / 23848 = 0.946


Таблиця 2.8.

Матриця факторного аналізу ефективності виробництва

Показники (аргументи)

Зони в році t:


t

t0

t1

t2

t3

t4

СОБІВАРТІСТЬ, у т. ч.

1

6

3

5

6

3

- матеріали

1

6

3

5

6

6

- енерговитрати

1

6

2

2

6

6

- заробітна плата

1

6

3

2

6

6

- утримання і експлуатація обладнання

1

6

5

5

6

6

- цехові і заводські витрати

1

6

2

2

6

6Висновок: У кварталі t1 і t4 витрати здійснювалися менш ефективно в порівнянні з витратоємкості продукції року 0. Так у кварталі t1 і t4 темпи зниження загальної суми витрат випереджали темпи зниження обсягу виробництва – зона 6. А у періодах t3 темпи росту витрат менші ніж темпи росту обсягу продукції, що випускається. А у періоді t2 витрати зменшуються, а випуск продукції зростає. Це привело до підвищення ефективності виробництва – зона 5 і зона 3 відповідно.

Найбільш неефективно використовуються витрати в періоді t2 і t3, зокрема енерговитрати в обох періодах (зона 2), заробітна плата в періоді t3 (зона 2), а також неефективно використовуються цехових і заводських витрат в обох періодах (зона 2).

Але ефективно використовувалися в цих періодах витрати на матеріали і у періоді t2, і у періоді t3 (зони 3 і 5 відповідно), заробітну плату у періоді t2 (зона 3), утримання і експлуатацію обладнання в обох періодах (зона 5).

Підприємству рекомендується переглянути енерговитрати, тому що вони у двох кварталах використовуються неефективно, підприємству потрібно використовувати обладнання, що потребує менше енергії. Також потрібно переглянути цехові і заводські витрати, так як вони використовуються також неефективно, підприємству потрібно скоротити витрати на утримання цих приміщень.


Кількісний аналіз


Ціль кількісного аналізу – визначити величину економії (Е) або втрат (В) засобів унаслідок зміни рівня ефективності витрат. Формула для розрахунку величини одержання додаткового прибутку або неодержання прибутку наступна:


Е(В)t = (С0 / ТП0 – Сt / ТПt) * ТПt,


де С0 і Сt – базова й аналізована собівартість продукції;

ТП0 і ТПt – величина товарної продукції в базовому й аналізованому періодах.


Таблиця 2.9.

Матриця кількісного аналізу

Показники (аргументи)

Економія (+), втрати (-) коштів через зміну рівня ефективності витрат, грн.


t1

t2

t3

t4

сумма t

СОБІВАРТІСТЬ, у т. ч.

+2825

+137

+1788

+1185

+5935

- матеріали

+1700

-274

+1209

+1687

+4322

- енерговитрати

+1350

-795

-201

+1527

+1887

- заробітна плата

+775

-411

-504

+638

+498

- утримання і експлуатація обладнання

+750

+521

+478

+684

+2433

- цехові і заводські витрати

+325

-247

-25

+957

+1010


Собівартість:


t1 = (23020 / 25100 – 20100 / 25000) * 25000 = +2825

t2 = (23020 / 25100 – 25000 / 27400) * 27400 = +137

t3 = (23020 / 25100 – 21300 / 25180) * 25180 = +1788

t4 = (23020 / 25100 – 19725 / 22795) * 22795 = +1185

сума t = +2825+137+1788+1185 = +5935


Матеріали:


t1 = (8175 / 25100 – 6471 / 25000) * 25000 = +1700

t1 = (8175 / 25100 – 9200 / 27400) * 27400 = -274

t1 = (8175 / 25100 – 7000 / 25180) * 25180 = +1209

t1 = (8175 / 25100 – 5750 / 22795) * 22795 = +1687

сума t = +1700-274+1209+1687= +4322


Енерговитрати:


t1 = (5000 / 25100 – 3613 / 25000) * 25000 = +1350

t2 = (5000 / 25100 – 6250 / 27400) * 27400 = -795

t3 = (5000 / 25100 – 5220 / 25180) * 25180 = -201

t4 = (5000 / 25100 – 3000 / 22795) * 22795 = +1527

сума t = +1350-795-201+1527= +498


Заробітна плата:


t1 = (3800 / 25100 – 3000 / 25000) * 25000 = +775

t2 = (3800 / 25100 – 4541 / 27400) * 27400 = -411

t3 = (3800 / 25100 – 4300 / 25180) * 25180 = -504

t4 = (3800 / 25100 – 2800 / 22795) * 22795 = +638

сума t = +775-411-504+638= +1887


Утримання і експлуатація облажнання:


t1 = (2750 / 25100 – 2000 / 25000) * 25000 = +750

t2 = (2750 / 25100 – 2500 / 27400) * 27400 = +521

t3 = (2750 / 25100 – 2300 / 25180) * 25180 = +478

t4 = (2750 / 25100 – 1813 / 22795) * 22795 = +684

сума t = +750+521+478+684 = +2433


Цехові і заводські витрати:


t1 = (4330 / 25100 – 4000 / 25000) * 25000 = +325

t2 = (4330 / 25100 – 5000 / 27400) * 27400 = -247

t3 = (4330 / 25100 – 4380 / 25180) * 25180 = -25

t4 = (4330 / 25100 – 2984 / 22795) * 22795 = +957

сума t = +325-247-25+957= +1010


Висновок: За рахунок підвищення ефективності поточних витрат загальна сума економії за рік t складає – 5935 грн. В усіх кварталах спостерігалася економія в розмірі t1= +2825 грн., t2= +137 грн., t3= +178 грн. 8 і t4= +1185грн. Економія відбулися за рахунок підвищення ефективності використання: матеріалів – 4322 грн., енерговитрат – 1887 грн., витрат на заробітну плату – 498 грн., утримання і експлуатації обладнання – 2433 грн., цехових і заводських витрат – 1010 грн.

Економія коштів спостерігалася в кварталі t1 – за рахунок підвищення ефективності використання: матеріалів – 1700 грн., енерговитрат – 1350 грн., витрат на заробітну плату – 775 грн., утримання і експлуатації обладнання – 750 грн., цехових і заводських витрат – 325 грн.

Економія коштів спостерігалася в кварталі t2 – за рахунок підвищення ефективності використання: утримання і експлуатації обладнання – 521 грн. Втрати відбулися за рахунок зниження ефективності використання: матеріалів – 274 грн., енерговитрат – 795 грн., перевищення витрат на заробітну плату – 411 грн., цехових і заводських витрат – 247 грн.

Економія коштів спостерігалася в кварталі t3 – за рахунок підвищення ефективності використання: матеріалів – 1209 грн., утримання і експлуатації обладнання – 478 грн. Втрати відбулися за рахунок зниження ефективності використання: енерговитрат – 201 грн., перевищення витрат на заробітну плату – 504 грн., цехових і заводських витрат – 25 грн.

Економія коштів спостерігалася в кварталі t4 – за рахунок підвищення ефективності використання: матеріалів – 1687 грн., енерговитрат – 1527 грн., витрат на заробітну плату – 638 грн., утримання і експлуатації обладнання – 684 грн., цехових і заводських витрат – 957 грн.

Висновок по розділі: У цілому за рік випуск товарної продукції зменшився на 0.01%. Середнє значення за поточний квартал – 25094 грн. Відхилення від середнього значення – 940.5 грн., що складає 3.75%. Дана величина є резервом росту товарної продукції.

У цілому за рік прибуток збільшився на 42.4 %. Середнє значення за поточний квартал – 3562.5 грн. Відхилення від середнього значення – 539 грн., що складає 15.1 %. Дана величина є резервом росту прибутку.

У цілому за рік витратоємкість зменшилась на 6.5%. Середнє значення за поточний квартал – 0,857. Відхилення від середнього значення – 0,022, що складає 2.6%.

Індекс річного значення витратоємкості дорівнює 0.936, це свідчить про те, що ефективність виробництва підвищилася. Індекс річного значення матеріалоємкості t=0.868, тобто ефективність виробництва підвищилася. Індекс річного значення енергоємкості t=0.906, це свідчить про те, що ефетивність виробництва підвищилася. Індекс річного значення зарплатоємкості t=0.967, це свідчить про те, що ефетивність виробництва підвищилася. Індекс річного значення питомих витрат на утримання і експлуатацію обладнання t=0.782, тобто ефективність виробництва підвищилася. Індекс річного значення питомих цехових і заводських витрат t=0.942, це свідчить про те, що ефетивність виробництва підвищилася. Індекс річного значення рентабельності дорівнює 0.936, це свідчить про те, що ефективність виробництва понизилася.

У кварталі t1 витрати здійснювалися менш ефективно в порівнянні з витратоємкості продукції року 0. Так у кварталі t1 і t4 темпи зниження загальної суми витрат випереджали темпи зниження обсягу виробництва – зона 6. А у періодах t2 і t3 темпи росту витрат менші ніж темпи росту обсягу продукції, що випускається. Це привело до збільшення ефективності виробництва – зона 3 і зона 5 відповідно.

За рахунок зниження ефективності поточних витрат загальна сума економії за рік t складає +5935 грн. З них в усіх кварталі спостерігалася економія в розмірі t1= 2825 грн., t2= 137 грн., t3= 1788грн., t4= 1185грн. Економія відбулася за рахунок підвищення ефективності використання: матеріалів – 4322 грн., енерговитрат – 1887 грн., витрат на заробітну плату – 498 грн., утримання і експлуатації обладнання – 2433 грн., цехових і заводських витрат – 1010 грн.


3. CVP–аналіз


Розрахунок крапки беззбитковості і визначення запасу безпеки


Крапка беззбитковості (X) – це виручка від реалізації продукції, при якій підприємство вже не має збитків, та ще не має прибутку. Розрахунок крапки беззбитковості зробимо за допомогою чотирьох методів:

визначення класичної крапки беззбитковості;

мінімальної крапки беззбитковості;

фінансової крапки беззбитковості;

фінансової крапки беззбитковості з урахуванням податку.

Класична крапка беззбитковості


X = постійні витрати / відносний маржинальний доход, (грн.)


Постійні втрати підприємства представлені в середньомісячній собівартості продукції базового періоду цеховими і загальнозаводськими витратами. Також до постійних витрат можна віднести 50%, зв’язаних з утриманням і експлуатацією обладнання.


Постійні витрати0 = 14557 + 13701 * 0,5 = 21408 грн. у рік.


Ці витрати залишаються незмінними також протягом року t.


ВМД = (Виручка – Перемінні витрати) / Виручка


Для базового року:


ВМД0 = (94167 – (85630 - 21408)) / 94167 = 0.318


Крапка беззбитковості для підприємства в базовому році складала:


X0кл = 21408 / 0.318 = 67321 грн.,


Для поточного року показники будуть рівні:


ВМД (100375 – (86125 - 21408) / 100375) = 0.355

Xtкл = 21408 / 0.355 = 60304 грн.


Запас безпеки (Z) являє собою різницю між фактичним обсягом виробництва і крапкою беззбитковості:


Z0кл = 94167 – 67321 = 26846 грн., що складає: (26846 / 94167) * 100% = 29%.


Z tкл = 100375 – 60304 = 40071 грн., що складає: (40071 / 100375) * 100% = 40%.


Мінімальна крапка беззбитковості


Xmin = (постійні витрати - амортизація) / ВМД, (грн.)

X0min = (21408 - 9350) / 0.318 = 37918 грн.,

Xtmin = (21408 - 9350) / 0.355 = 33966 грн.

Z0 min = 94167 – 37918 = 56249 грн., що складає: (56249 / 94167) * 100% = 60%.

Z t min = 100375– 33966 = 60409 грн., що складає: (60409 / 100375) * 100% = 66%.


Фінансова крапка беззбитковості


Xфін = (постічні витрати + прибуток нормативний) ВМД, (грн.)


Прибуток нормативний = акціонерний капітал * депозитна ставка залучення коштів


Прибуток нормативний0 = 33880 / 0.18 = 6098 грн.,

Прибуток нормативний t = 35840 * 0.18 = 6451 грн.,


X0фін = (21408 + 6098) / 0.318 = 86497 грн.,

X tфін = (21408 + 6451) / 0.355 = 78476 грн.

Z0фін = 94167 – 86497 = 7670 грн., що складає: (7670 / 94167) * 100% = 8%.

Z t фін = 100375 – 78476 = 21899 грн., що складає: (21899/ 100375) * 100% = 22%.


Фінансова крапка беззбитковості з урахуванням оподатковування


Xфін. податок = (Постійні витрати + Прибуток нормативний з урахуванням оподатковування) / ВМД, (грн.)

X0фін. податок = (21408 + 6098 / 0.79) / 0.318 = 91594 грн.

X tфін. податок = (21408 + 6451 / 0.79) / 0.355 = 83307 грн.

Z0фін. податок = 94167 – 91594 = 2573 грн., що складає: (2573 / 94167) * 100% = 3%.

Z tфін. податок = 100375 – 83307 = 17068 грн., що складає: (17068 / 100375) * 100% = 17%.


Мал. 3.1. Чотири рівні крапки беззбитковості


Мал. 3.2. Чотири рівні запасу безпеки


Висновок: Протягом базового і звітного періодів підприємство “Строймаш” забезпечує перевищення грошових надходжень над витратами, і є платоспроможним, тобто має здатність своєчасно розраховуватися за своїми зобов’язаннями. Мінімальний запас безпеки збільшився з 60% до 66%.

Класична крапка беззбитковості для данного підприємства в базовому році дорівнює 67321грн. У періоді 0 запас безпеки складав 29%. Підприємство “ Строймаш ” здатне витримати зниження обсягів виробництва і реалізації продукції на 29% та не понести при цьому збитків. У періоді t крапка беззбитковості збільшилася, і збільшився запас безпеки – 36%. Ця тенденція є позитивною.

Значення запасів безпеки по фінансовї крапки беззбитковості з урахуванням опадатковування, також має позитивну тенденцію, - період 0 – 3%, період t – 17%. Це означає, що отриманого прибутку на заданому рівні буде достатньо для виплати податку.


Розрахунок ступеня операційного важеля


Показник ступеня операційного важеля (OLR) використовується для прогнозування прибутку при плануванні обсягів виробництва і реалізації продукції.

Ступінь лпераційного важеля показує, у скільки разів збільшиться прибуток при визначеному збільшенні виробництва.

Розраховується ступінь операційного важеля по наступній формулі:


OLR = Маржинальний доход / Прибуток від операційної діяльності.


Маржинальний доход (МД) дорівнює:


МД = Виручка – Перемінні витрати

OLR0 = (94167 – (85630 - 21408)) / 8837 = 3.4;

OLR t = (100375 – (86125 - 21408)) / 14345 = 2.5.


Так як, OLR > 2, то підприємство робить ставку на використання ефекту операційного важеля.

Висновок: OLR підприємства “Строймаш” в двох періодах, є більше 2, це значить, що підприємство робить ставку на використання ефекту операційного важеля. Протягом поточного періоду спостерігалося зменшення ступеня операційного важеля в порівнянні з базовим періодом. У базовому періоді OLR склав 3.4, а в звітному – 2.5. Це природно, тому що підприємство стало віддалятися від крапки беззбитковості, збільшуючи запас безпеки. Більш низький ступень операційного важеля відповідає періодові, коли підприємство працює далеко від крапки беззбитковості з великим запасом безпеки. Чим менше OLR, тим у меншому ступені змінюється прибуток при зміні виручки, що створює труднощі в нарощуванні прибутку при збільшенні обсягів виробництва. Але про цьому дає перевагу в погані дні – не так швидко дозволяє знижувати прибуток у період, коли можливий спад обсягів виробництва.


ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ

№ п/п

Найменування показника

Значення

Відхилення

Норма

0

t

0

t

1.

Норма прибутку на акціонерний капітал, грн/грн (НПак)

0.189

0.298

0.109

1.577

max

2.

Рентабельність продукції, грн/грн

0.057

0.089

0.032

1.56

max

3.

Оборотність активів, грн/грн

1.87

1.88

0.01

1.005

max

3.1.

Період оборотності запасів, дн.

41

42

+1

1.02

min

3.2.

Термін наданого кредиту, дн.

36

31

-5

0.86

min

3.3.

Термін одержуваного кредиту, дн.

86

73

-13

0.85

min

3.4.

Результат політики товарного кредиту, дн.

50

42

-8

0.84

-

4.

Показник заборгованості (залежності)

1.77

1.79

0.02

1.01

1-2

5.

Прибутковість вкладеного капіталу, грн/грн, (НПвк)

0.184

0.277

0.093

1.505

<НПак

6.

Ефект фінансового важеля

0.005

0.021

0.016

4.2

>0

7.

Ліквідність:


7.1.

Коеф. поточної ліквідності

1.53

1.411-2

7.2.

Коеф. швидкої ліквідності

0.85

0.770.75-1

7.3.

Коеф. абсолютної ліквідності

0.26

0.290.20-0.25

8.

Коєфіціент покриття основних засобів

0.92

0.93

+0.01

1.01

0.75-1

9.

Власний оборотний капітал, грн.

10090

8910

-1180

0.88

>0

10.

Економія (+) або втрати (-) коштів через зміну рівня ефективності виробництва, грн.

-

+5935

-

-

>0

11.

Запас безпеки:


11.1.

Мінімальний, %

60

66

6


>0

11.2.

Класичний, %

29

36

7


>0

11.3.

Фінансовий, %

8

22

14


>0

11.4.

Фінансовий з урахуванням оподатковування, %

3

17

14


>0

12.

Ступінь операційного важеля

3.4

2.5

-0.9

0.74

>0


Висновок: Після загальної оцінки фінансового стану і рівня ефективності виробництва, отриманої на підставі розрахованих раніше всіх показників, можна віднести підприємство “Строймаш” до першого класу. Перший клас утворюють підприємства, що мають незначні відхилення від норми за окремими показниками.

Основним фінансовим показником, що характеризує ефективність роботи підприємства, а саме – прибутковість акціонерного капіталу, вкладеного в підприємство, є норма прибутку на акціонерний капітал, так як віддача на акціонерний капітал збільшилася на 57,7%, це позитивно вплинуло на ефективність роботи підприємства.

Збільшення рентабельності продукції на 56% у звітному році по відношенню до базового свідчить про те, що підприємство працює в сприятливій ринковій середі.

Ще один коєфіціент, який позитивно вплинув на діяльність підприємства “Строймаш” є коефіцієнта оборотності активів, який підвищився на 0,5% говорить про більш ефективне використання оборотних активів звітного періоду по відношенню до базового періоду.

Підприємство розраховується зі своїми постачальниками через кілька днів після отримання коштів за реалізовану продукцію (50 дн.), отже піприємство має додаткове джерело фінансування. В звітному періоді відстрочка між надходженням грошей і їхнім вибуттям знизилась на 8 дні – додаткове джерело фінансування зменшилось.

За рахунок зниження ефективності поточних витрат загальна сума економії за рік t складає – 5935 грн. Що являе собою позитивні наслідки діяльності підприємства і його прибутковості.

Підприємчсто “Строймаш” більш ефективно використовує оборотні активи звітного періоду, по відношенню до базового періоду.

Підприємству рекомендується переглянути енерговитрати, тому що вони в деяких кварталах використовуються неефективно, підприємству потрібно використовувати менш енерговитратне обладнення. Також потрібно переглянути витрати на З/П, так як вони використовуються також неефективно, підприємству потрібно скоротити знизити надбавки та відсоток преміальних. Потрібно переглянути цехові і заводські витрати, тому що у деяких кварталах цей показник є збитковим для підприємства, можливо, потрібно переглянути раціональність використання виробничих площин і зменшити витрати на їх утримання.


Додаток А


Горизонтальний аналіз активу баланса підприємтсва “Строймаш”

Таблиця 1

Актив

0

t

Абсолютное отклонение

Относиельное отклонение

Основні засоби

31220

33280

2060

7

Запаси

12900

14020

1120

9

Дебіторська заборгованість

11350

10370

-980

-7

Поточні фінансові інвестиції

1720

1000

-720

-42

Грошові кошти

3310

5330

2020

61

Сума

60500

64000

 

 Горизонтальний аналіз пасиву баланса підприємтсва “Строймаш”

Таблиця 2

Пассив

0

t

Абсолютное отклонение

Относиельное отклонение

Власний капітал

25437

26030

593

2

Нерозподілений прибуток

8443

9810

1367

16

Довгострокові забов'язання

7430

6350

-1080

-15

Короткострокові кредити банків

4800

9520

4720

98

Кредиторська заборгованість

14390

12290

-2100

-15

Сума

60500

64000

 

 Висновок: на горизонтальному аналізі активу балансу видно, що немає значних змін між 0 і t періодах. Сума основни засобів, запасів і грошових коштів є більшою в періоді t, ніж в періоді 0, а дебіторська заборгованість і поточні фінансові інвестиції є меншими у звітному періоді.

Горизонтальний аналіз пасиву балансу показує, що значно змінилися короткострокові кредити банків – в t періоді збільшились в 2 рази в порівнянні з 0 періодом, а кредиторська заборгованість зменшилась на 2100 грн., це значить, що підприємство має багато короткострокових кредитів банків, і має можливість вчасно погашати свою кредиторську заборгованість, і навіть зменшити її по відношенню до базового періоду.


Додаток Б


Вертикальний аналіз активу баланса за період 0 підприємтва “Строймаш”

Таблиця 3

Актив

0

%

Основні засоби

31220

52

Запаси

12900

21

Дебіторська заборгованість

11350

19

Поточні фінансові інвестиції

1720

3

Грошові кошти

3310

5

Сума

60500

100Вертикальний аналіз активу баланса за “Строймаш”

Таблиця 4

Актив

t

%

Основні засоби

33280

52

Запаси

14020

22

Дебіторська заборгованість

10370

16

Поточні фінансові інвестиції

1000

2

Грошові кошти

5330

8

Сумма

64000

100
Вертикальний аналіз пасиву баланса за період 0 підприємтва “Строймаш”

Таблиця 5

Пассив

0

%

Власний капітал

25437

42

Нерозподілений прибуток

8443

14

Довгострокові забов'язання

7430

12

Короткострокові кредити банків

4800

8

Кредиторська заборгованість

14390

24

Сума

60500

100Вертикальний аналіз активу баланса за період t підприємтва “Альфа”t

Таблиця 6

Пассив

t

%

Власний капітал

26030

41

Нерозподілений прибуток

9810

15

Довгострокові забов'язання

6350

10

Короткострокові кредити банків

9520

15

Кредиторська заборгованість

12290

19

Сума

64000

100


Висновок: на вертикальному аналізу активу балансу видно, що істотних змін у відсотковому відношенні між періодом 0 і t періодом немає. У звітному періоді на 3% збільшилися грошові кошти і на 1% запаси, а поточні фінансові інвестиції зменшилися на 1% і дебіторська заборгованість на 3%.

Вертикальний аналіз пасиву баланса показує, що власний капітал не мав

істотних змін і складав 42% - 0 період, і 41% - t період. В середньому на 2% зменшилась кредиторська заборгованість і довгострокові забов’язання. Нерозподілений прибуток збільшився на 1%. Короткострокові кредити банків збільшились на 3%.


Додаток В


БАЛАНС

за ___________________20_____р.

Форма №1 Код по ДКУД 1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періода

На кінець звітного періода

1

2

3

4

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
залишкова вартість

010первісна вартість

011накопичена амортизація

012Незавершене будівництво

020Основні засоби:
залишкова вартість

030

31220

33280

первісна вартість

031накопичена амортизація

032Долгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040інші фінансові інвестиції

045Довгострокова дебіторська заборгованість

050Відстрочені податкові активи

060Інші необоротні активи

070Усього за розділом I

080

31220

33280

II. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси

100

12900

14020

поточні біологічні активи

110незавершене будівництво

120готова продукція

130товари

140Векселі одержані

150Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість

160первісна вартість

161

11350

10370

резерв сумнівних боргів

162Дебиторська заборгованість по розрахункам:
с бюджетом

170за виданими авансами

180з нарахованих доходів

190із внутрішніх розрахунків

200Інша поточна дебіторська заборгованість

210Поточні фінансові інвестиції

220

1720

1000

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті

230

3310

5330

в іноземній валюті

240Інші оборотні активи

250Усього за розділом II

260

29280

30720

III. Витрати майбутніх періодів

270Баланс

280

60500

64000


Пасив

Код рядка

На початок звітного періода

На кінець звітного періода

1

2

3

4

I. Власний капітал
Статутний капітал

300

25437

26030

Пайовий капітал

310Додатковий вкладений капітал

320Інший додатковий капітал

330Резервний капітал

340Нерозподілений прибуток

350

8443

9810

Неоплачений капітал

360

()

()

Вилучений капітал

370

()

()

Усього за розділом I

380

33880

35840

II. Забечпечення таких витрат і платежів
Забечпечення виплат персоналу

400Інші забезпечення

410Цільове фінансування

420Усього за розділом II

430III. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків

440

7430

6350

Інші довгострокові зобов’язання

450Відстрочені податкові зобов’язання

460Інші довгострокові зобов’язання

470Усього за розділом III

480

7430

6350

IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові зобов’язання

500

4800

9520

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язання

510Векселі видані

520Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

14390

12290

Поточні зобов’язання:
з одержаних авансів

540з бюджетом

550з позабюджетних платежів

560зі страхування

570з оплати праці

580з учасниками

590із внутрішніх розрахунків

600Інші поточні зобов’язання

610Усього за розділом IV

620

19190

21810

V. Доходи майбутніх періодів

630Баланс

 640

60500

64000


Керівник

Головний бухгалтер


Додаток Г


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

на__________________20______р.

Форма № 2 Код на ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робот, послуг)

010

120450

113000

Податок на додану вартість

015

20075

18833

Акцизний збір

020
025Інші вирахування з доходу

030Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робот, послуг)

035

100375

94167

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робот, послуг)

040

65900

71000

Валовий:
прибуток

050

34475

23167

збиток

055Інші операційні доходи

060Адміністративні витрати

070

10000

7500

Витрати на збут

080

10130

6830

Інші операційні витрати

090Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток

100

14345

8837

збиток

105Доходи від участі в капіталі

110Інші фінансові доходи

120Інші доходи

130Фінансові витрати

140

95

300

Втрати від участі в капіталі

150Інші витрати

160Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток

170

14250

8537

збиток

175Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

3563

2134

Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток

190збиток

195Надзвичайні:
доходи

200витрати

205Податок з надзвичайного прибутку

210Чистий:
прибуток

220

10687

6403

збиток

225
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Матеріальні затрати

230Витрати на оплату праці

240Відрахування на соціальні заходи

250Амортизація

260Інші операційні витрати

270Усього

280
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Средньорічна кількість простих акцій

300Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330Дивіденди на одну просту акцію

340
Керівник

Головний бухгалтерNo Image
No Image No Image No Image


No Image
Все права защищены © 2010
No Image