Большая коллекция рефератов

No Image
No Image

Реклама

Счетчики

Опросы

Оцените наш сайт?

No Image

Фінансова звітність підприємства

Фінансова звітність підприємства

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ

Кафедра «Облік і аудит»
КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Бухгалтерський облік»

Краматорськ 2009 р.

Зміст


Вступ

1. ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ “ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ”

1.1 Мета складання фінансової звітності

1.2 Інформаційні потреби користувачів, які забезпечуються фінансовою звітністю

1.3 Склад та елементи фінансової звітності

1.4 Якісні характеристики фінансової звітності

1.5 Принципи підготовки фінансової звітності

1.6 Розкриття інформації у фінансовій звітності

2. РОЗВ’ЯЗАННЯ НАСКРІЗНОЇ ЗАДАЧІ ЗА ВАРІАНТОМ 27

2.1 Вихідні дані

2.2 Журнал реєстрації господарських операцій

2.3 Розрахунки до господарських операцій

2.4 Синтетичні рахунки

2.5 Аналітичні рахунки

2.6 Оборотні відомості за аналітичними і синтетичними рахунками (оборотно-сальдова та шахова)

Висновок

Перелік літератури


Вступ


В Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” наведено визначення терміну “бухгалтерський облік”.

Бухгалтерський облік – це процес виявлення, виміряння, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Кожне підприємство веде господарську роботу за розробленим їм планом. Господарська діяльність кожного підприємства потребує планування, управління та контролю.

Мета бухгалтерського обліку – забезпечення управлінського апарату, відповідних служб та спеціалістів необхідними достовірними даними про господарський процес та фінансовий стан підприємства.

Для того, щоб керувати підприємствами різних форм власності, необхідно мати дані про господарську діяльність кожного підприємства: розмір та склад його засобів виробництва, грошових коштах, розвиток окремих галузей та інше. Всі ці дані можуть бути отримані лише завдяки обліку.

Як складова частина інформаційної системи підприємства бухгалтерський облік повинен забезпечувати отримання точної, повної, оперативної та достовірної інформації про господарські процеси, стан та використання ресурсів підприємства, розрахункових взаємовідносинах з покупцями, постачальниками, персоналом, бюджетом, використання грошових коштів та ін.

В теперішній час в умовах інтенсифікації суспільного виробництва необхідно удосконалення господарського механізму та в першу чергу госпрозрахункових відносин, економічного стимулювання, контролю за виробництвом та розподілом. В цих умовах значення інформації бухгалтерського обліку ще більш зростає.

1. ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ “ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ”


1.1 Мета складання фінансової звітності


Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Порядок надання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством.


1.2 Інформаційні потреби користувачів, які забезпечуються фінансовою звітністю


Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:

придбання, продажу та володіння цінними паперами;

участі в капіталі підприємства;

оцінки якості управління;

оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання;

забезпеченості зобов'язань підприємства;

визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;

регулювання діяльності підприємства;

інших рішень.

Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних інформаційних потреб.


1.3 Склад та елементи фінансової звітності


Фінансова звітність складається з: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до звітів.

Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначаються відповідними положеннями (стандартами).

Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким критеріям:

існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, пов'язаних з цією статтею;

оцінка статті може бути достовірно визначена.

До фінансової звітності включаються показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відособлених підрозділів підприємства.

У рядках форм фінансової звітності, які не мають показників, ставиться прочерк. ( Пункт 11 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Мінфіну N 989 від 25.11.2002 )


1.4 Якісні характеристики фінансової звітності


Інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідлива і розрахована на однозначне тлумачення її користувачами за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації.

Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скорегувати їхні оцінки, зроблені у минулому.

Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.

Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати:

фінансові звіти підприємства за різні періоди;

фінансові звіти різних підприємств.

Передумовою зіставності є наведення відповідної інформації попереднього періоду та розкриття інформації про облікову політику і її зміни. Установлення і зміни облікової політики підприємства здійснюються за рішенням власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи). Облікова політика підприємств державного, комунального секторів економіки визначається у розпорядчому документі, який приймається підприємством відповідно до Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки та господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 N 1213 .

{ Абзац четвертий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 868 від 14.12.2005, N 1213 від 19.12.2006 }


1.5 Принципи підготовки фінансової звітності


Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів:

автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників. Тому особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства;

безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов'язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;

періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності;

історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей;

повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обгрунтована і розкрита у фінансовій звітності;

обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

превалювання змісту над формою, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.


1.6 Розкриття інформації у фінансовій звітності


Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона повинна містити дані про:

підприємство;

дату звітності та звітний період;

валюту звітності та одиницю її виміру;

відповідну інформацію за звітний період і аналогічний період попереднього року; ( Абзац п'ятий пункту 19 в редакції Наказу Мінфіну N 989 від 25.11.2002 )

облікову політику підприємства та її зміни;

консолідацію фінансових звітів;

припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;

обмеження щодо володіння активами;

участь у спільних підприємствах;

виявлені помилки минулих років та пов'язані з ними коригування;

переоцінку статей фінансових звітів;

іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами).

Інформація про підприємство, яка підлягає розкриттю у фінансовій звітності, включає:

назву, організаційно-правову форму та місцезнаходження підприємства (країну, де зареєстроване підприємство, адресу його офісу);

короткий опис основної діяльності підприємства;

назву органу управління, у віданні якого перебуває підприємство, або назву його материнської (холдингової) компанії;

середню чисельність персоналу підприємства протягом звітного періоду.

Кожний фінансовий звіт повинен містити дату, станом на яку наведені його показники, або період, який він охоплює. Якщо період, за який складено фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, передбаченого цим Положенням (стандартом), то причини і наслідки цього повинні бути розкриті у примітках до фінансової звітності.

У фінансовій звітності повинна бути вказана валюта, в якій відображені елементи звітності, та одиниця її виміру.

Якщо валюта звітності відрізняється від валюти, в якій ведеться бухгалтерський облік, то підприємство повинно розкривати причини цього та методи, що були використані для переведення фінансових звітів з однієї валюти в іншу.

Підприємство повинно висвітлювати обрану облікову політику шляхом опису:

1. Принципів оцінки статей звітності.

2. Методів обліку щодо окремих статей звітності.

Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових звітах або у примітках до них.

У примітках до фінансових звітів слід розкривати:

1. Облікову політику підприємства.

2. Інформацію, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою за відповідними положеннями (стандартами).

3. Інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності.


2. РОЗВ’ЯЗАННЯ НАСКРІЗНОЇ ЗАДАЧІ ЗА ВАРІАНТОМ 27


2.1 Вихідні дані


Таблиця 10- Залишки за рахунками на початок звітного періоду

№ рах.

27вар.

104

3042010

201

370100

202

353300

23

77300

361

57600

372

345

301

2600

31

560356

13

1378901

631

6700

651

43000

661

58000

684

690

38

7600

40

3468845

203

440000

207

64000

644

6400

371

33505

39

620

641

27000

685

4600


Таблиця 14- Розшифровка залишків по розрахунках з підзвітними особами (рахунок 372)

ПІБ, посада

Варіант 27

1

Іваненко К.С. (Д)

230

2

Ніколаєнко Н.П. (Д)

38

3

Федоренко М.І. (Д)

77


Разом Д

345


Таблиця 17- Розшифровка залишків рахунку 203 «Паливо»


27

Купівельна вартість матеріалів, грн

435600

Транспортно-заготівельні витрати, грн

4400

Разом (фактична собівартість матеріалів), грн

440000


Таблиця 18 – Господарські операції за звітний період

Зміст операцій

27

1

Перераховано передплату постачальнику „Техніка” за основні матеріали, у тому чіслі ПДВ, грн

163200

27200

2

Оприбутковано основні матеріали, отримані від постачальника „Техніка”

?

3

Проведено залік заборгованості по постачальнику „Техніка”

?

4

Перераховано передплату постачальнику „Нафтобаза” за паливо (сума з ПДВ)

19200

3200

5

Оприбутковано паливо від „Нафтобази”

?

6

Відображені транспортні видатки по доставці палива на підставі ТТН АТП

300

7

Нараховано суму податкового кредиту по ПДВ у вартості транспортних витрат, при наявності податкової накладної

?

8

Перераховано передплату постачальникові „Динамо” за запчастини на суму з ПДВ

31200

5200

9

Оприбутковані запчастини, отримані від постачальника „Динамо”

?

10

Проведено залік заборгованості по постачальнику „Динамо”

?

11

Проведено залік заборгованості по постачальнику „Нафтабаза”

?

12

Оплачено з каси переплату за періодичні видання

115

13

Отримано з поточного рахунку в касу та сплачено регресний позов

100

14

Оприбутковані покупні напівфабрикати від постачальника „Юпітер” без передплати

40000

15

Відбито суму податковий кредит по ПДВ у вартості оприбуткованих напівфабрикатів від „Юпітера” на підставі податкової накладної

?

16

Відбити транспортні видатки по доставці покупних напівфабрикатів на підставі ТТН АТП

525

17

Відбито суму податкового кредиту по ПДВ у вартості транспортних видатків згідно з податковою накладною

?

18

Оприбутковані масла і мастила від постачальника „Стироль” без передплати

25000

19

Відбито суму податкового кредиту по ПДВ у вартості оприбуткованих масел і мастила, підтверджених податковою накладною

?

20

Списано покувальні матеріали, використані на підготовку до реалізації готової продукції


137

21

Нараховано амортизацію (знос) складу готової продукції

215

22

Перераховано:

а) „Юпітеру” за покупні напівфабрикати

б) Стиролю” за масла і мастила


37450

19500

24

Віднесено вартість послуг звязку МТТС на адмінистративні витрати

274

25

Відбито суму податкового кредиту по ПДВ у вартості послуг зв’язку згідно з податковою накладною


?

26

Віднесено на адміністративні витрати вартість послуг:

а) РОВД з охорони;

б) обласній лікарні по медогляду


1450

450

27

Відбито суму податкового кредиту з ПДВ у вартості послуг:

а) з охорони;

б) по медогляду


?

?

28

Перераховано з поточного рахунку РОВД:

а) 50% вартості послуг за охорону приміщення;

б) підприємству „Прогрес” за перемотування електродвигуна;

в) МТТС за послуги зв’язку;

г) обласної лікарні за медогляд


?

105

?

?

29

Списано на витрати виробництва:

а) матеріали по методу FIFO;

б) паливо по методу FIFO;

в) покупні напівфабрикати по методу середньозваженої вартості;

г) масла і мастила по методу FIFO;

д) запчастини по методу ідентифікованої вартості


225000

128500

168000

55500

25500

30

Розподілено і списано транспортно-заготівельні витрати по паливно-мастильним матеріалам


?

31

Отримано у касу з поточного рахунку

2050

32

Видано з каси Іваненко на відрядні витрати й інші цілі

1000

33

Видано з каси Николаєнко на різні цілі

850

34

Видано з каси під звіт на господарські потреби Федоренко

150

35

Затверджено авансовий звіт Іваненко на суму:

а) оприбутковані основні матеріали;

б) відбито ПК по ПДВ у вартості матеріалів на підставі податкової накладної;

в) списано відрядні витрати на адміністративні потреби

850

350

?

?

36

Іваненко повернув невикористані гроші в касу

?

37

Затвержено авансовий звіт Ніколаенко на суму, відповідно до підтвержувальних документів:

а) оприбутковані запчастини;

б) відбито ПК по ПДВ у вартісті запчастин;

в) списано відрядні на загальновиробничі потреби


400

200

?

?

38

Затвержено авансовий звіт Федоренко на суму

а) відповідно до підтвержувальних документів списано витрати на господарські потреби;

б) Федоренко повернув невикористані гроші


150


?

39

Списано запчастини за результатами інвентарізації, як недостача на витрати звітного періоду


230

40

Безкоштовно отримані матеріали

290

41

Відбито фінансовий результат від безкоштовно отриманих ПММ

?

42

Списані покупні напівфабрикати використані на загальновиробничі потреби

34000

43

Нараховано робітникам основного цеху:

а) зарплату по окладах і тарифах;

б) премія в розмірі, %


18000

10

44

Нараховано робітникам допоміжного цеху:

а) зарплату по окладах і тарифах;

б) премія в розмірі, %


16350

15

45

НарахованоАУП цехов і ділянок:

а) зарплату;

б) премію, %


6700

25

46

Нараховано зарплату працівникам апарату управління підприємства


8300

47

Утримано з нарахованої зарплати згідно діючому законодавству:

а) збір на пенсійне страхування;

б) збір до фонду соціального страхування на випадок непрацездатності;

в) збір у ФСС на випадок безробіття;

г) податок з дозодів фізичних осіб;

д) збір проспілкових внесків


?

?

?

?

?

48

Нараховано збори в Пенсійний фонд на зарплату:

а) виробничого персоналу;

б) АУП цехів і ділянок;

в) апарату управління підприємством


?

?

?

49

Нараховані збори в ФСС на випадок непрацесдатності на зарплату:

а) виробничого персоналу;

б) АУП цехів і ділянок;

в) апарату управління підприємством


?

?

?

50

Нараховані збори в ФСС на випадок безробіття на зарплату:

а) виробничого персоналу;

б) АУП цехів і ділянок;

в) апарату управління підприємством


?

?

?

51

Нараховано збір у ФСС від нещасного випадку на зарплату:

а) виробничого персоналу;


?


б) АУП цехів і ділянок;

?


в) апарату управління підприємством

?

52

Перераховані податки та обовязкові платежів:

а) Пенсійний фонд;

?


б) ФСС з непрацездатності;

?


в) ФСС на випадок безробіття;

?


г) ФСС від нещасного випадку;

?


д) податок з доходів фізичних осіб

?


ж) профвнески

?

53

Отримано гроші з поточного рахунку в касу на зарплату

?

54

Видано зарплату співробітникам підприємства у повному обсязі

?

55

Нараховано резерв сумнівних боргів

2100

56

Надійшли в касу з поточного рахунку кошти на різні цілі

1360

57

Нараховано амортизацію будівлі цеху

2450

58

Списано запчастини на ремонт обладнання цехів

1600

59

Отримано короткостроковий кредит від „Промінвестбанку” у національній валюті

68000

60

Нараховано відсотки за користуванням кредитом

3150

61

Перераховано відсотки за отриманий кредит банку

3150

62

Частково погашено кредит „Промінвестбанку”

30000

63

Перераховано контрагентам і списано на адміністративні витрати нараховані штрафи

235

64

Списано на адміністративні видатки комунальний податок

1380

65

Перераховано за річну передплату періодичних видань

935

66

Списано на адміністративні витрати з передплати, що доводяться на звітний період

200

67

Списано на адміністративні витрати й перераховано банку вартість послуг по розрахунково-касовому обслуговуванню

60

68

Витрати на рекламу, надану РА „Стиль”, відбито у видатках на збут

75

69

Згідно з податковою накладною видбито ПК по НДС у витратах на рекламу

?

70

Віднесено на адміністративні послуги за тепло, надане „Крамтепломережа”

150

71

Відбито ПК по ПДВ в сумі послуг за тепло згідно з податковою накладною

?

72

Віднесено на адміністративні витрати вартість послуг за аудит і консультації АФ „Капітал”

1200

73

Відбито ПК по ПДВ у послугах за аудит і консультації на підставі податкової накладної


?

74

Відбито і включено до складу витрат на збут вартість послуг з оренди складських приміщень, надано ВАТ „Байда”


295

75

Відбито ПК по ПДВ у послугах з оренди на підставі податкової накладної

?

76

Отримано на поточний рахунок відсотки, нараховані банком за користування коштами

470

77

Списано доходи від фінансових операцій на фінансовий результат

470

78

Відбито у видатках на збут вартість послуг із проведення прийомів і презентацій фірмою „Престиж”


900

79

Відображено НК по ПДВ у вартості прийомів і презентацій на підставі податкової накладної


?

80

Перераховано з поточного рахунку в банку:

а) у бюджет комунальний податок;


?


б) видатки на рекламу РА „Стиль”;

?


в) за послуги аудиту АФ „Капітал”;

?


г) за тепло „Крамтепломережі”

?

81

Оплачено наявними коштами фірмі „Престиж” за проведення прийомів і презентацій

?

82

Збільшено статутний капітал відповідно до установчих документів

122500

83

Внесено на розрахунковий рахунок внески засновників на поповнення статутного капіталу

122500

84

Перераховано передплату заводу „Верстатбудівник” на придбання устаткування, включаючи доставку

225000

85

Відбито суму ПК по ПДВ з суми передплати на підставі податкової накладної

?

86

Оприбутковано устаткування, яке було придбано у „Верстатбудівника”

?

87

Відбито ПК по ПДВ в сумі витрат по придбаному устаткуванні

?

88

Устаткування введено в єксплуатацію по акту

?

89

Проведено взаемозалік заборгованостей з придбання устаткування

?

90

Розподілені і списані загальновиродничі витрати:

а) на витрати виробництва ,%;


85


б) на собівартість реалізації;

?


в) віднесені нерозподілені загальновиробничі

витрати на фінансовий результат

?

91

Нараховано амортизацію основних засобів використаних у виробництві

278950

92

Оприбутковано на склад готову продукцію за обліковими цінами (НЗП=0)

?

93

Реалізована готова продукція покупцю „Іскра” на умовах передплати:

а) договірна вартість продукції (з ПДВ);

1526000


б) собівартість реалізованої продукції визначити за умов залишку готової продукції на кінець звітного періоду

11700

94

Списано на фінансовий результат:

а) адмінистративні витрати;

?


б) витрати на збут;

?


в) інші витрати операційної діяльності;

?


г) фінансові витрати

?

95

Відбито в складі фінансових результатів суму податку на прибуток (при необхідності) 25%

?

96

Нараховано податок на прибуток 25%

?

97

Списано суму прибутку (збитку), отриману у звітному періоді

?


Разом обороти

?


2.2 Журнал реєстрації господарських операцій


Таблиця 1 – Журнал господарських операцій

Зміст операцій

Документ

Коресп. рахунки

Сума, грн.

 
Д

К


1

Перераховано передплату постачальнику „Техніка” за основні матеріали, у тому числі ПДВ, грн

Платіжне доручення,

податкова накладна

371

641

311

371

163200

27200

2

Оприбутковано основні матеріали, отримані від постачальника „Техніка”

Прибуткова накладна

201

631

136000

3

Проведено залік заборгованості по постачальнику „Техніка”

Бухгалтерська довідка

631

371

136000

4

Перераховано передплату постачальнику „Нафтобаза” за паливо (сума з ПДВ)

Платіжне доручення,

податкова накладна

371

641

311

371

19200

3200

5

Оприбутковано паливо від „Нафтобази”

Прибуткова накладна

203

631

16000

6

Відображені транспортні видатки по доставці палива на підставі ТТН АТП

Товаро-транспортна накладна

203

631

300

7

Нараховано суму податкового кредиту по ПДВ у вартості транспортних витрат, при наявності податкової накладної

Податкова накладна

641

631

60

8

Перераховано передплату постачальникові „Динамо” за запчастини на суму з ПДВ

Платіжне доручення,

податкова накладна

371

641

311

371

31200

5200

9

Оприбутковані запчастини, отримані від постачальника „Динамо”

Прибуткова накладна

207

631

26000

10

Проведено залік заборгованості по постачальнику „Динамо”

Бухгалтерська довідка

631

371

26000

11

Проведено залік заборгованості по постачальнику „Нафтабаза”

Бухгалтерська довідка

631

371

16000

12

Оплачено з каси переплату за періодичні видання

Видатковий касовий ордер

390

301

115

13

Отримано з поточного рахунку в касу та сплачено регресний позов

Банківський чек, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер

301

685

311

301


100

100

14

Оприбутковані покупні напівфабрикати від постачальника „Юпітер” без передплати

Прибуткова накладна

202

631

40000

15

Відбито суму податковий кредит по ПДВ у вартості оприбуткованих напівфабрикатів від „Юпітера” на підставі податкової накладної

Податкова накладна

641

631

8000

 

16

Відбити транспортні видатки по доставці покупних напівфабрикатів на підставі ТТН АТП

Товаро-транспортна накладна

202

631

525

 

17

Відбито суму податкового кредиту по ПДВ у вартості транспортних видатків згідно з податковою накладною

Податкова накладна

641

631

105

 

18

Оприбутковані масла і мастила від постачальника „Стироль” без передплати

Прибуткова накладна

203

631

25000

 

19

Відбито суму податкового кредиту по ПДВ у вартості оприбуткованих масел і мастила, підтверджених податковою накладною

Податкова накладна

641

631

5000

 

20

Списано пакувальні матеріали, використані на підготовку до

реалізації готової продукції

Лімітно-заборна карта, накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів

93

201

(204)

137

 

21

Нараховано амортизацію (знос) складу готової продукції

Відомість нарахування амортизації

93

131

215

 

22

Перераховано:

а) „Юпітеру” за покупні напівфабрикати

б) “Стиролі” за масла і мастила

Платіжне доручення, банківська виписка


631


631


311


311


37450


19500

 

24

Віднесено вартість послуг зв'язку МТТС на адміністративні витрати

Акт виконаних робіт підрядника

92

685

274

 

25

Відбито суму податкового кредиту по ПДВ у вартості послуг зв’язку згідно з податковою накладною

Податкова накладна

641

685

54,8

 

26

Віднесено на адміністративні витрати вартість послуг:

а) РОВД з охорони;

б) обласній лікарні по медогляду

Акт виконаних робіт підрядника92

92685

6851450

450

 

27

Відбито суму податкового кредиту з ПДВ у вартості послуг:

а) з охорони;

б) по медогляду

Податкова накладна641

641685

685290

90

 

28

Перераховано з поточного рахунку РОВД:

а) 50% вартості послуг за охорону приміщення;

б) підприємству „Прогрес” за перемотування електродвигуна;

в) МТТС за послуги зв’язку;

г) обласної лікарні за медогляд

Платіжне доручення, банківська виписка685


685


685

685311


311


311

311870


105


328,8

540

 

29

Списано на витрати виробництва:

а) матеріали по методу FIFO;

б) паливо по методу FIFO;

в) покупні напівфабрикати по методу середньозваженої вартості;

г) масла і мастила по методу FIFO;

д) запчастини по методу ідентифікованої вартості

Лімітно-заборна карта, накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів


23

23

23


23


23


201

203

202


203


207


225000

128500

168000


55500


25500

 

30

Розподілено і списано транспортно-заготівельні витрати по паливо-мастильним матеріалам

Бухгалтерська довідка

23

203

1814,52

 

31

Отримано у касу з поточного рахунку

Банківський чек, прибутковий касовий ордер

301

311

2050

 

32

Видано з каси Іваненко на відрядні витрати й інші цілі

Видатковий касовий ордер

372

301

1000

 

33

Видано з каси Николаєнко на різні цілі

Видатковий касовий ордер

372

301

850

 

34

Видано з каси під звіт на господарські потреби Федоренко

Видатковий касовий ордер

372

301

150

 

35

Затверджено авансовий звіт Іваненко на суму:

а) оприбутковані основні матеріали;

б) відбито ПК по ПДВ у вартості матеріалів на підставі податкової накладної;

в) списано відрядні витрати на адміністративні потреби

Авансовий звіт,

 Чек продавця, Прибуткова накладна,

Податкова накладна, відрядна посвідка201


64192372


372372


850

350


70430

 

36

Іваненко повернув невикористані гроші в касу

Прибутковий касовий ордер

301

372

380

 

37

Затверджено авансовий звіт Ніколаенко на суму, відповідно до підтверджувальних документів:

а) оприбутковані запчастини;

б) відбито ПК по ПДВ у вартості запчастин;

в) списано відрядні на загальновиробничі потреби

Авансовий звіт,

Чек продавця, Прибуткова накладна,

Податкова накладна, відрядна посвідка

207

641


91

372

372


372
400

200

40


160

 

38

Затверджено авансовий звіт Федоренко на суму

а) відповідно до підтверджувальних документів списано витрати на господарські потреби;

б) Федоренко повернув невикористані гроші

Авансовий звіт,

Чек підрядника, відрядна посвідка92
301372
372


150

150
77

 

39

Списано запчастини за результатами інвентаризації, як недостача на витрати звітного періоду

Акт інвентаризації

947

207

230

 

40

Безкоштовно отримані матеріали

Прибуткова накладна

201

719

290

 

41

Відбито фінансовий результат від безкоштовно отриманих ПММ

Бухгалтерська довідка

719

791

290

 

42

Списані покупні напівфабрикати використані на загальновиробничі потреби

Лімітно-заборна карта, накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів

91

202

34000

 

43

Нараховано робітникам основного цеху:

а) зарплату по окладах і тарифах;

б) премія в розмірі, 10 %

Відомість нарахування заробітної платні23

23661

661


19800

18000

1800

 

44

Нараховано робітникам допоміжного цеху:

а) зарплату по окладах і тарифах;

б) премія в розмірі, 15 %

Відомість нарахування заробітної платні23

23661

661


18802,5

16350

2452,5

 

45

Нараховано АУП цехів і ділянок:

а) зарплату;

б) премію, 25 %

Відомість нарахування заробітної платні


91

91


661

661

8375

6700

1675

 

46

Нараховано зарплату працівникам апарату управління підприємства

Відомість нарахування заробітної платні

92

661

8300

 

47

Утримано з нарахованої зарплати згідно діючому законодавству:

а) збір на пенсійне страхування 2%;

б) збір до фонду соціального страхування на випадок непрацездатності 1%;

в) збір у ФСС на випадок безробіття 0,6%;

г) податок з доходів фізичних осіб 15%;

д) збір профспілкових внесків 1%

Відомість-розрахунок,

Відомість нарахування заробітної платні661

661661


661


661651

652653


641


377


10535,90

1105,55

552,78331,67


7993,13


552,77

 

48

Нараховано збори в Пенсійний фонд на зарплату 33,2%:

а) виробничого персоналу;

б) АУП цехів і ділянок;

в) апарату управління підприємством

Відомість-розрахунок,

Відомість нарахування заробітної платні23

91

92651

651

651


18352,13

12816,03

2780,5

2755,6

 

49

Нараховані збори в ФСС на випадок непрацездатності на зарплату 1,4%:

а) виробничого персоналу;

б) АУП цехів і ділянок;

в) апарату управління підприємством

Відомість-розрахунок,

Відомість нарахування заробітної платні23

91

92652

652

652


773,89

540,44

117,25

116,2

 

50

Нараховані збори в ФСС на випадок безробіття на зарплату 1,6%:

а) виробничого персоналу;

б) АУП цехів і ділянок;

в) апарату управління підприємством

Відомість-розрахунок,

Відомість нарахування заробітної платні23

91

92653

653

653


884,44

617,64

134

132,8

 

51

Нараховано збір у ФСС від нещасного випадку на зарплату 2,34%:

а) виробничого персоналу;

б) АУП цехів і ділянок;

в) апарату управління підприємством

Відомість-розрахунок,

Відомість нарахування заробітної платні
23

91

92
656

656

6561293,5

903,3

195,98

194,22


 

52

Перераховані податки та обов'язкові платежів:

а) Пенсійний фонд;

б) ФСС з непрацездатності; в) ФСС на випадок безробіття;

г) ФСС від нещасного випадку;

д) податок з доходів фізичних осіб

ж) профвнески

Платіжне доручення, банківська виписка651

652

653

656

641

377311

311

311

311

311

311


31839,86

19457,68

1326,67

1216,11

1293,5

7993,13

552,77

 

53

Отримано гроші з поточного рахунку в касу на зарплату

Банківський чек, прибутковий касовий ордер

301

311

44741,6

 

54

Видано зарплату співробітникам підприємства у повному обсязі

Видатковий касовий ордер

661

301

44741,6

 

55

Нараховано резерв сумнівних боргів

Бухгалтерська довідка- розрахунок

944

38

2100

 

56

Надійшли в касу з поточного рахунку кошти на різні цілі

Банківський чек, прибутковий касовий ордер

301

311

1360

 

57

Нараховано амортизацію будівлі цеху

Відомість нарахування амортизації

91

131

2450

 

58

Списано запчастини на ремонт обладнання цехів

Лімітно-заборна карта, накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів

91

207

1600

 

59

Отримано короткостроковий кредит від „Промінвестбанку” у національній валюті

Договір кредиту, банківська виписка

311

601

68000

 

60

Нараховано відсотки за користуванням кредитом

Договір кредиту, відомість-розрахунок нарахування відсотків

951

684

3150

 

61

Перераховано відсотки за отриманий кредит банку

Платіжне доручення, банківська виписка

684

311

3150

 

62

Частково погашено кредит „Промінвестбанку”

Платіжне доручення, банківська виписка

601

311

30000

 

63

Перераховано контрагентам і списано на адміністративні витрати нараховані штрафи

Платіжне доручення, банківська виписка

948

92

311

948

235

235

 

64

Списано на адміністративні видатки комунальний податок

Бухгалтерська довідка

92

641

1380

 

65

Перераховано за річну передплату періодичних видань

Платіжне доручення, банківська виписка

390

311

935

 

66

Списано на адміністративні витрати з передплати, що доводяться на звітний період

Бухгалтерська довідка

92

390

200

 

67

Списано на адміністративні витрати й перераховано банку вартість послуг по розрахунково-касовому обслуговуванню

Платіжне доручення, банківська виписка

92

311

60

 

68

Витрати на рекламу, надану РА „Стиль”, відбито у видатках на збут

Акт виконаних робіт підрядника

93

685

75

 

69

Згідно з податковою накладною видбито ПК по НДС у витратах на рекламу

Податкова накладна

641

685

15

 

70

Віднесено на адміністративні послуги за тепло, надане „Крамтепломережа”

Акт виконаних робіт підрядника

92

685

150

 

71

Відбито ПК по ПДВ в сумі послуг за тепло згідно з податковою накладною

Податкова накладна

641

685

30

 

72

Віднесено на адміністративні витрати вартість послуг за аудит і консультації АФ „Капітал”

Акт виконаних робіт підрядника

92

685

1200

 

73

Відбито ПК по ПДВ у послугах за аудит і консультації на підставі податкової накладної

Податкова накладна

641

685

240


 

74

Відбито і включено до складу витрат на збут вартість послуг з оренди складських приміщень, надано ВАТ „Байда”

Акт виконаних робіт підрядника

93

685


295

 

75

Відбито ПК по ПДВ у послугах з оренди на підставі податкової накладної

Податкова накладна

641

685

59


 

76

Отримано на поточний рахунок відсотки, нараховані банком за користування коштами

Банківська виписка, договір на банківське обслуговування

311

732

470

 

77

Списано доходи від фінансових операцій на фінансовий результат

Бухгалтерська довідка

732

792

470

 

78

Відбито у видатках на збут вартість послуг із проведення прийомів і презентацій фірмою „Престиж”

Акт виконаних робіт підрядника

93

685

900

 

79

Відображено ПК по ПДВ у вартості прийомів і презентацій на підставі податкової накладної

Податкова накладна

641

685

180

 

80

Перераховано з поточного рахунку в банку:

а) у бюджет комунальний податок;

б) видатки на рекламу РА „Стиль”;

в) за послуги аудиту АФ „Капітал”;

г) за тепло „Крамтепломережі”

Платіжне доручення, банківська виписка641

685

685

685311

311

311

3111380

90

1440

180

 

81

Оплачено наявними коштами фірмі „Престиж” за проведення прийомів і презентацій

Видатковий касовий ордер

685

301

1080

 

82

Збільшено статутний капітал відповідно до установчих документів

Прибутковий касовий ордер, Статут, учредительний договір

301

40

122500

 

83

Внесено на розрахунковий рахунок внески засновників на поповнення статутного капіталу

Видатковий касовий ордер

311

301

122500

 

84

Перераховано передплату заводу „Верстатобудівник” на придбання устаткування, включаючи доставку

Платіжне доручення, банківська виписка

371

311

225000

 

85

Відбито суму ПК по ПДВ з суми передплати на підставі податкової накладної

Податкова накладна

644

371

37500

 

86

Оприбутковано устаткування, яке було придбано у „Верстатобудівника”

Прибуткова накладна, акт прийняття обладнання

152

631

187500

 

87

Відбито ПК по ПДВ в сумі витрат по придбаному устаткуванні

Податкова накладна

641

644

37500

 

88

Устаткування введено в експлуатацію по акту

Акт приймання-передачі ОЗ (форма ОЗ-1)

104

152

187500

 

89

Проведено взаємозалік заборгованостей з придбання устаткування

Бухгалтерська довідка

631

371

187500

 

90

Розподілені і списані загальновиробничі витрати:

а) на витрати виробництва , 85 %;

б) на собівартість реалізації;

в) віднесені нерозподілені загальновиробничі

витрати на фінансовий результат

Бухгалтерська довідка23

901

79191

91

90142340,82

7471,91

7471,91

 

91

Нараховано амортизацію основних засобів використаних у виробництві

Відомість нарахування амортизації

23

131

278950

 

92

Оприбутковано на склад готову продукцію за обліковими цінами (НЗП=0)

Акт приймання-передачі (накладна)

26

23

1056385,25

 

93

Реалізована готова продукція покупцю „Іскра” на умовах передплати:

а) договірна вартість продукції (з ПДВ);

б) собівартість реалізованої продукції визначити за умов залишку готової продукції на кінець звітного періоду 11700

Банківська виписка, Накладна на відвантаження, податкова накладна, бухгалтерська довідка311

361

701

701

901

791361

701

641

791

26

9011526000

1526000

254333,33

1271666,67

1044685,25

1044685,25

 

94

Списано на фінансовий результат:

а) адміністративні витрати;

б) витрати на збут;

в) інші витрати операційної діяльності;

г) фінансові витрати

Бухгалтерська довідка


791

791

791

791

792


92

93

944

947

951


17477,82

1622

2100

230

3150

 

95

Відбито в складі фінансових результатів суму податку на прибуток 25%

Бухгалтерська довідка

791

981

48922,42

 

96

Нараховано податок на прибуток 25%

Бухгалтерська довідка

981

641

48922,42

 

97

Списано суму прибутку (збитку), отриману у звітному періоді

Бухгалтерська довідка

791

44

44

792

149447,27

2680

 


Разом обороти
11164882,86

 


2.3 Розрахунки до господарських операцій


Таблиця 2 – Розрахунок розподілу транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ) по рахунку 20 „Виробничі запаси”, субрахунок 203 „Паливо”

№ п/п

Показники

Сума, грн

Коефіцієнт розподілу ТЗВ

Вартість палива за купівельними цінами

Транспортно-заготівельні витрати

Разом (фактична собівартість палива)

1

Залишок палива на початок місяця

435600

4400

440000

0,010101

2

Надійшло за місяць

16000

25000

300

41300


3

Разом

476600

4700

481300

0,00986152

4

Відпущено палива за місяць:

-на потреби виробництва128500

555001267,21

547,31129767,21

56047,310,00986152

0,00986152

Разом

184000

1814,52

185814,52

0,00986152

5

Залишок палива на кінець місяця

292600

2885,48

295485,48

0,00986152

 

Таблиця 3 – Розрахунок відрахувань на соціальне страхування від фонду оплати праці

Напрямки нарахування заробітної плати

Сума, грн

Відрахування у фонди

Разом

В пенсійний фонд

В фонд соціального страхування

В фонд соціального страхування від безробіття

В фонд соціального страхування від нещасного випадку

%

Сума

%

Сума

%

Сума

%

Сума

2

На основне виробни-цтво

38602,50

33,2

12816,03

1,4

540,44

1,6

617,64

2,34

903,30

14877,41

3

На загально- виробничі витрати

8375,00

33,2

2780,50

1,4

117,25

1,6

134,00

2,34

195,98

3227,73

4

На адмініст-ративні витрати

8300,00

33,2

2755,60

1,4

116,20

1,6

132,80

2,34

194,22

3198,82


Разом

55277,50

33,2

18352,13

1,4

773,89

1,6

884,44

2,34

1293,50

21303,96


2.4 Синтетичні рахунки


Таблиця 4 – Синтетичний рахунок 104 “Машини та обладнання”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.


3042010

Сальдо поч.88

152

187500
Оборот по дебету


187500

Оборот по кредитуСальдо кін.


3229510

Сальдо кін.
Таблиця 5 – Синтетичний рахунок 131 “Знос основних засобів”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.Сальдо поч.


1378901
21

57

91

93

91

23

215

2450

278950

Оборот по дебетуОборот по кредиту


281615

Сальдо кін.Сальдо кін.


1660516


Таблиця 6 – Синтетичний рахунок 152 “Придбання (виготовлення) основних засобів”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.Сальдо поч.86

631

187500

88

104

187500

Оборот по дебету


187500

Оборот по кредиту


187500

Сальдо кін.Сальдо кін.
Таблиця 7 – Синтетичний рахунок 201 “Сировина та матеріали”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.


370100

Сальдо поч.2

35

40

631

372

719

136000

350

290

29

20

23

93

225000

137

Оборот по дебету


136640

Оборот по кредиту


225137

Сальдо кін.


281603

Сальдо кін.
Таблиця 8 – Синтетичний рахунок 202 “Покупні напівфабрикати та комплектувальні”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.


353300

Сальдо поч.14

16

631

631

40000

525

29

42

23

91

168000

34000

Оборот по дебету


40525

Оборот по кредиту


202000

Сальдо кін.


191825

Сальдо кін.
Таблиця 9 – Синтетичний рахунок 203 “Паливо”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.


440000

Сальдо поч.5

6

18

631

631

631

16000

300

25000

29

29

30

23

23

23

128500

55500

11814,52

Оборот по дебету


41300

Оборот по кредиту


185814,52

Сальдо кін.


295485,48

Сальдо кін.
Таблиця 10 – Синтетичний рахунок 207 “Запасні частини”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.


64000

Сальдо поч.9

37

631

372

26000

200

29

39

58

23

947

91

25500

230

1600

Оборот по дебету


26200

Оборот по кредиту


27330

Сальдо кін.


62870

Сальдо кін.
Таблиця 11 – Синтетичний рахунок 23 “Виробництво”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.


77300

Сальдо поч.29

29

29

29

29

30

43

43

44

44

48

49

50

51

90

91

201

203

202

203

207

203

661

661

661

661

651

652

653

656

91

131

225000

128500

168000

55500

25500

1814,52

18000

1800

16350

2452,5

12816,03

540,44

617,64

903,3

42340,82

278950

92

26

1056385,25

Оборот по дебету


979085,25

Оборот по кредиту


1056385,25

Сальдо кін.Сальдо кін.
Таблиця 12 – Синтетичний рахунок 26 “Готова продукція”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.Сальдо поч.92

23

1056385,25

93

901

1044685,25

Оборот по дебету


1056385,25

Оборот по кредиту


1044685,25

Сальдо кін.


11700

Сальдо кін.
Таблиця 13 – Синтетичний рахунок 301 “Каса”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.


2600

Сальдо поч.13

31

36

38

53

56

82

311

311

372

372

311

311

40

100

2050

380

77

44741,6

1360

122500

12

13

32

33

34

54

81

83

390

685

372

372

372

661

685

311

115

100

1000

850

150

44741,6

1080

122500

Оборот по дебету


17208,6

Оборот по кредиту


170536,6

Сальдо кін.


3272

Сальдо кін.
Таблиця 14 – Синтетичний рахунок 361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.


57600

Сальдо поч.93

701

1526000

93

311

1526000

Оборот по дебету


1526000

Оборот по кредиту


1526000

Сальдо кін.


57600

Сальдо кін.
Таблиця 15 – Синтетичний рахунок 371 “Розрахунки за виданими авансами”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.


33505

Сальдо поч.1

4

8

84

311

311

311

311

163200

19200

31200

225000

1

3

4

8

10

11

85

89

641

631

641

641

631

631

644

631

27200

136000

3200

5200

26000

16000

37500

187500

Оборот по дебету


438600

Оборот по кредиту


438600

Сальдо кін.


33505

Сальдо кін.
Таблиця 16 – Синтетичний рахунок 311 “Поточні рахунки в національній валюті”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.


560356

Сальдо поч.59

76

83

93

601

732

301

361

68000

470

122500

1526000

1

4

8

13

22

22

28

28

28

28

31

52

52

52

52

52

52

53

56

61

62

63

65

67

80

80

80

80

84

371

371

371

301

631

631

685

685

685

685

301

651

652

653

656

641

377

301

301

684

601

948

390

92

641

685

685

685

371

163200

19200

31200

100

37450

19500

870

105

328,8

540

2050

19457,68

1326,67

1216,11

1293,5

7993,13

552,77

44741,6

1360

3150

30000

235

935

60

1380

90

1440

180

225000

Оборот по дебету


1716970

Оборот по кредиту


614955,26

Сальдо кін.


1662370,74

Сальдо кін.Таблиця 17 – Синтетичний рахунок 377 “Розрахунки з іншими дебіторами”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.Сальдо поч.52

311

552,77

47

661

552,77

Оборот по дебету


552,77

Оборот по кредиту


552,77

Сальдо кін.Сальдо кін.
Таблиця 18 – Синтетичний рахунок 372 “Розрахунки з підзвітними особами”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.


345

Сальдо поч.32

33

34

301

301

301

1000

850

150

35

35

35

36

37

37

37

38

38

201

641

92

301

207

641

91

92

301

350

70

430

380

200

40

160

150

77

Оборот по дебету


2000

Оборот по кредиту


1857

Сальдо кін.


488

Сальдо кін.
Таблиця 19 – Синтетичний рахунок 38 “Резерв сумнівних боргів”

ВведениеЗадачей водоснабжения является бесперебойное снабжение качественной водой потребителей при условии осуществления наибольшего удобства пользования водой, при наименьшей стоимости её наибольшей простоте и заданной надёжности эксплуатации системы водоснабжения.

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

В настоящее время правительство Республики Беларусь поставило задачу создания агрогородков, то есть сельских населённых пунктов с высоким уровнем коммунально-бытовых услуг, что позволит закрепить кадры на селе. Поднять сельскохозяйственное производство, обеспечить продовольственную безопасность страны, её экономическую стабильность. В данном случае централизованное водоснабжение сельских населённых пунктов один из важнейших составляющих решения данной задачи.

В социальном и культурном развитии село отстаёт от города из-за отсутствия благоустроенного жилья, коммунальных услуг, неудовлетворительного медицинского обслуживания и других причин.


Сальдо поч.


7600

Одним из важнейших факторов, обеспечивающих выполнение комплексной программы развития сельского хозяйства и способствующих сближению культурно бытовых условий жизни города и деревни является создание системы гарантированного водоснабжения сельских населённых пунктов, животноводческих комплексов. Для этого необходимо обеспечить: бесперебойное обеспечение сельского населения высококачественной водой и в достаточном количестве для питьевых и хозяйственных нужд как на территории населённого пункта, так и при выполнении с/х работ в поле; водопой скота на фермах и пастбищах в необходимом количестве и допустимого качества; механизация подъёма, транспортирования и разбора воды; создание и хранение противопожарных запасов.

Решить эти вопросы можно только путём строительства новых и более эффективного использования существующих систем с/х водоснабжения.


55

944

2100

Забор воды для водоснабжения предусматривается из подземных водоисточников. Подземные воды менее подвержены влиянию последствий аварии на ЧАЭС, то есть радиоактивному загрязнению и их использование это ещё один вклад в минимизацию последствий крупнейшей технологической катастрофы человечества к которой относится взрыв на Чернобыльской электростанции.Оборот по кредиту


2100

ВведениеСальдо кін.


9700


Таблиця 20 – Синтетичний рахунок 39 “Витрати майбутніх періодів”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.


620

Сальдо поч.12

65

301

311

115

935

66

92

200

Оборот по дебету


1050

Оборот по кредиту


200

Сальдо кін.


1470

Сальдо кін.
Таблиця 21 – Синтетичний рахунок 40 “Статутний капітал”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.Сальдо поч.


3468845
82

301

122500

Оборот по дебетуОборот по кредиту


122500

Сальдо кін.Сальдо кін.


3591345


Таблиця 22 – Синтетичний рахунок 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.Сальдо поч.97

792

2680

97

791

149447,27

Оборот по дебету


2680

Оборот по кредиту


149447,27

Сальдо кін.Сальдо кін.


146767,27


Таблиця 23 – Синтетичний рахунок 601 “Короткострокові кредити банків в національній валюті”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.Сальдо поч.62

311

30000

59

311

68000

Оборот по дебету


30000

Оборот по кредиту


68000

Сальдо кін.Сальдо кін.


38000


Таблиця 24 – Синтетичний рахунок 644 “Податковий кредит”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.Сальдо поч.


6400

85

371

37500

87

641

37500

Оборот по дебету


37500

Оборот по кредиту


37500

Сальдо кін.Сальдо кін.


6400


Таблиця 25 – Синтетичний рахунок 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.Сальдо поч.


6700

3

10

11

22

22

89

371

371

371

311

311

371

136000

26000

16000

37450

19500

187500

2

5

6

7

9

14

15

16

17

18

19

86

201

203

203

641

207

202

641

202

641

203

641

152

136000

16000

300

60

26000

40000

8000

525

105

25000

5000

187500

Оборот по дебету


422450

Оборот по кредиту


444490

Сальдо кін.Сальдо кін.


28740


Таблиця 26 – Синтетичний рахунок 641 “Розрахунки за податками”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.Сальдо поч.


27000

1

4

7

8

15

17

19

25

27

27

35

37

52

69

71

73

75

79

80

87

371

371

631

371

631

631

631

685

685

685

372

372

311

685

685

685

685

685

311

644

27200

3200

60

5200

8000

105

5000

54,8

290

90

70

40

7993,13

15

30

240

59

180

1380

37500

47

64

93

96

661

92

701

981

7993,13

1380

254333,33

48922,42

Оборот по дебету


96706,93

Оборот по кредиту


312628,88

Сальдо кін.Сальдо кін.


242921,95


Таблиця 27 – Синтетичний рахунок 651 “Розрахунки за пенсійним забезпеченням”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.Сальдо поч.


43000

52

311

19457,68

47

48

48

48

661

23

91

92

1105,55

12816,03

2780,50

2755,60

Оборот по дебету


19457,68

Оборот по кредиту


19457,68

Сальдо кін.Сальдо кін.


43000


Таблиця 28 – Синтетичний рахунок 652 “Розрахунки за соціальним страхуванням від тимчасової втрати працездатності ”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.Сальдо поч.52

311

1326,67

47

49

49

49

661

23

91

92

552,78

540,44

117,25

116,2

Оборот по дебету


1326,67

Оборот по кредиту


1326,67

Сальдо кін.Сальдо кін.
Таблиця 29 – Синтетичний рахунок 653 “Розрахунки за соціальним страхуванням на випадок безробіття ”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.Сальдо поч.52

311

1216,11

47

50

50

50

661

23

91

92

331,67

617,64

134,00

132,80

Оборот по дебету


1216,11

Оборот по кредиту


1216,11

Сальдо кін.Сальдо кін.
Таблиця 30 – Синтетичний рахунок 656 “Розрахунки за соціальним страхуванням від нещасних випадків на виробництві ”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.Сальдо поч.52

311

1293,5

51

51

51

23

91

92

903,30

195,98

194,22

Оборот по дебету


1293,5

Оборот по кредиту


1293,5

Сальдо кін.Сальдо кін.
Таблиця 31 – Синтетичний рахунок 661 “Розрахунки з оплати праці ”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.Сальдо поч.


58000

47

47

47

47

47

54

651

652

653

641

377

301

1105,55

552,78

331,67

7993,13

552,77

44741,6

43

43

44

44

45

45

46

23

23

23

23

91

91

92

18000

1800

16350

2452,5

6700

1675

8300

Оборот по дебету


55277,5

Оборот по кредиту


55277,5

Сальдо кін.Сальдо кін.


58000


Таблиця 32 – Синтетичний рахунок 684 “Розрахунки за нарахованими відсотками”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.Сальдо поч.


690

61

311

3150

60

951

3150

Оборот по дебету


3150

Оборот по кредиту


3150

Сальдо кін.Сальдо кін.


690


Таблиця 33 – Синтетичний рахунок 685 “Розрахунки за іншими операціями”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.Сальдо поч.


4600

28

28

28

28

80

80

80

81

13

311

311

311

311

311

311

311

301

301

870

105

328,8

540

90

1440

180

1080

100

24

25

26

26

27

27

68

69

70

71

72

73

74

75

78

79

92

641

92

92

641

641

93

641

92

641

92

641

93

641

93

641

274

54,8

1450

450

290

90

75

15

150

30

1200

240

295

59

900

180

Оборот по дебету


4733,8

Оборот по кредиту


5752,8

Сальдо кін.Сальдо кін.


5619


Таблиця 34 – Синтетичний рахунок 701 “Дохід від реалізації готової продукції”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.Сальдо поч.93

93

641

791

254333,33

1271666,67

93

361

1526000

Оборот по дебету


1526000

Оборот по кредиту


1526000

Сальдо кін.Сальдо кін.
Таблиця 35 – Синтетичний рахунок 719 “Інші доходи від операційної діяльності”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.Сальдо поч.41

791

290

40

201

290

Оборот по дебету


290

Оборот по кредиту


290

Сальдо кін.Сальдо кін.
Таблиця 36 – Синтетичний рахунок 732 “Фінансові доходи”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.Сальдо поч.77

792

470

76

311

470

Оборот по дебету


470

Оборот по кредиту


470

Сальдо кін.Сальдо кін.Таблиця 37 – Синтетичний рахунок 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.Сальдо поч.90

94

94

93

94

94

95

97

901

947

944

901

92

93

981

44

7471,91

230

2100

1044685,25

17477,82

1622

48922,42

149447,27

41

93

719

701

290

1271666,67

Оборот по дебету


1271956,67

Оборот по кредиту


1271956,67

Сальдо кін.Сальдо кін.
Таблиця 38 – Синтетичний рахунок 792 “Фінансовий результат від фінансових операцій”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.Сальдо поч.94

951

3150

77

97

732

44

470

2680

Оборот по дебету


3150

Оборот по кредиту


3150

Сальдо кін.Сальдо кін.
Таблиця 39 – Синтетичний рахунок 901 “Собівартість реалізованої готової продукції”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.Сальдо поч.90

93

91

26

7471,91

1044685,25

90

93

791

791

7471,91

1044685,25

Оборот по дебету


1052157,16

Оборот по кредиту


1052157,16

Сальдо кін.Сальдо кін.
Таблиця 40 – Синтетичний рахунок 91 “Загальновиробничі витрати”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.Сальдо поч.37

42

45

45

48

49

50

51

57

58

372

202

661

661

651

652

653

656

131

207

160

34000

6700

1675

2780,5

117,25

134

195,98

2450

1600

90

90

23

901

42340,82

7471,91

Оборот по дебету


49812,73

Оборот по кредиту


49812,73

Сальдо кін.Сальдо кін.
Таблиця 41 – Синтетичний рахунок 92 “Адміністративні витрати”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.Сальдо поч.24

26

26

35

38

46

48

49

50

51

63

64

66

67

70

72

685

685

685

372

372

661

651

652

653

656

948

641

390

311

685

685

274

1450

450

430

150

8300

2755,6

116,2

132,8

194,22

235

1380

200

60

150

1200

94

791

17477,82

Оборот по дебету


17477,82

Оборот по кредиту


17477,82

Сальдо кін.Сальдо кін.
Таблиця 42 – Синтетичний рахунок 93 “Витрати на збут”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.Сальдо поч.20

21

68

74

78

201

131

685

685

685

137

215

75

295

900

94

791

1622

Оборот по дебету


1622

Оборот по кредиту


1622

Сальдо кін.Сальдо кін.
Таблиця 43 – Синтетичний рахунок 944 “Сумнівні та безнадійні борги”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.Сальдо поч.55

38

2100

94

791

2100

Оборот по дебету


2100

Оборот по кредиту


2100

Сальдо кін.Сальдо кін.
Таблиця 44 – Синтетичний рахунок 947 “Нестачі від псування матеріальних цінностей”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.Сальдо поч.39

207

230

94

791

230

Оборот по дебету


230

Оборот по кредиту


230

Сальдо кін.Сальдо кін.
Таблиця 45 – Синтетичний рахунок 948 “Визнані штрафи, пені”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.Сальдо поч.63

311

235

63

92

235

Оборот по дебету


235

Оборот по кредиту


235

Сальдо кін.Сальдо кін.
Таблиця 46 – Синтетичний рахунок 951 “Фінансові витрати”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.Сальдо поч.60

684

3150

94

792

3150

Оборот по дебету


3150

Оборот по кредиту


3150

Сальдо кін.Сальдо кін.
Таблиця 47 – Синтетичний рахунок 981 “Податок на прибуток від звичайної діяльності”

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.Сальдо поч.96

641

48922,42

95

791

48922,42

Оборот по дебету


48922,42

Оборот по кредиту


48922,42

Сальдо кін.Сальдо кін.
2.5 Аналітичні рахунки


Таблиця 48- Аналітичний рахунок до субрахунків розрахунків

Аналітичний рахунок 371 – Розрахунки за виданими авансами

№ з/п

Зміст операції

Залишок на початок періоду

Надходження

Видаток


Залишок на кінець

Сума, грн

Сума, грн

Сума, грн


Залишок на початок звітного періоду

33505
1

“Техніка”


163200

163200


2

“Нафтобаза”


19200

19200


3

“Динамо”


31200

31200


4

“Верстатобудівник”


225000

225000Оборот


438600

438600Залишок на кінець звітного періоду
33505


Таблиця 49- Аналітичний рахунок до субрахунків розрахунків

Аналітичний рахунок 372 – Розрахунки з підзвітними особами

№ з/п

Зміст операції

Залишок на початок періоду

Надходження

Видаток


Залишок на кінець

Сума, грн

Сума, грн

Сума, грн


Залишок на початок звітного періоду

345
1

Іваненко К.С.

230

850

380

1000

0

2

Ніколаєнко Н.П.

38

400

850

488

3

Федоренко М.І.

77

150

77

150

0


Оборот


1857

2000Залишок на кінець звітного періоду
488


Таблиця 50- Аналітичний рахунок до субрахунків розрахунків

Аналітичний рахунок 631 – Розрахунки з вітчизняними постачальниками

№ з/п

Зміст операції

Залишок на початок періоду

Надходження

Видаток


Залишок на кінець

Сума, грн

Сума, грн

Сума, грн


Залишок на початок звітного періоду

6700
1

“Техніка”


136000

136000


2

“Нафтобаза”


16000

16000


3

“Динамо”


26000

26000


4

“Верстатобудівник”


187500

187500


5

АТП


360

630


990

6

“Юпітер”


48000

37450

10550

7

“Стироль”


30000

19500

10500


Оборот


444490

422450

22040


Залишок на кінець звітного періоду
28740


Таблиця 51 - Аналітичний рахунок до субрахунків розрахунків

Аналітичний рахунок 685 – Розрахунки за іншими операціями

№ з/п

Зміст операції

Залишок на початок періоду

Надходження

Видаток


Залишок на кінець

Сума, грн

Сума, грн

Сума, грн


Залишок на початок звітного періоду

4600
1

МТТС


328,80

328,80


2

РОВД


1740

870

870

3

Обласна лікарня


540

540


4

“Прогрес”

105


105


5

РА “Стиль”


90

90


6

“Крамтепломережа”


180

180


7

АФ “Капітал”


1440

1440


8

ВАТ “Байда”


354


354

9

Фірма “Престиж”


1080

1080


10

Розрахунки за регресним позовом

100


100Оборот


5752,80

4733,80Залишок на кінець звітного періоду
5619


2.6 Оборотні відомості за аналітичними і синтетичними рахунками (оборотно-сальдова та шахова)


Таблиця 52 – Оборотна відомість з аналітичних розрахунків до субрахунку 371

Назва аналітичного рахунка

Залишок на початок періоду

Обороти за звітний період

Залишок на кінець періоду

Д

К

Д

К

Д

К

371

33505


163200

19200

31200

225000

27200

136000

3200

5200

26000

16000

37500

187500

33505Таблиця 53 – Оборотна відомість з аналітичних розрахунків до субрахунку 372

Назва аналітичного рахунка

Залишок на початок періоду

Обороти за звітний період

Залишок на кінець періоду

Д

К

Д

К

Д

К

372

345


1000

850

150

850

380

400

150

77

488Таблиця 54 – Оборотна відомість з аналітичних розрахунків до субрахунку 631

Назва аналітичного рахунка

Залишок на початок періоду

Обороти за звітний період

Залишок на кінець періоду

Д

К

Д

К

Д

К

631


6700

136000

26000

16000

37450

19500

187500

136000

16000

300

60

26000

40000

8000

525

105

25000

5000

187500


28740


Таблиця 55 – Оборотна відомість з аналітичних розрахунків до субрахунку 685

Назва аналітичного рахунка

Залишок на початок періоду

Обороти за звітний період

Залишок на кінець періоду

Д

К

Д

К

Д

К

685


4600

870

105

328,8

540

90

1440

180

1080

100

274

54,8

1450

450

290

90

75

15

150

30

1200

240

295

59

900

180


5619

Висновок


Під час виконання курсової роботи було самостійно опрацьоване Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене Наказом Міністерства Фінансів України 31.03.99 №87, вивчена мета складання фінансової звітності підприємства, її склад та елементи, розкрито, які інформаційні потреби користувачів забезпечує фінансова звітність, визначено, які якісні характеристики повинна мати інформація, що міститься у фінансовій звітності. Також вивчено, за якими принципами формується фінансова звітність та що повинна містити інформація у фінансовій звітності, щоб бути зрозумілою для користувача.

В практичній частині розглядалось підприємство, що веде виробничу діяльність. Базуючись на вихідних даних по підприємству, було складено журнал господарських операцій за звітний період з проводками та сумами за ними. Відкриті синтетичні та аналітичні рахунки. Складено оборотно-сальдову та шахову відомості, за якими підраховано дебетовий та кредитовий обороти за звітний період та сальдо на кінець періоду. Сума обороту за звітний період склала 11 164 882,86 грн. При цьому діяльність підприємства за наданий період можна визнати вдалою, оскільки чистий прибуток діяльності підприємства склав 146 767,27 грн.

В додатках до курсової роботи складено деякі типові первинні документи, а саме прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, авансовий звіт та вимога.

За результатами раніше проведених розрахунків на бланках типової форми було також складено форму № 1 “Баланс” та форму № 2 “Звіт про фінансові результати” станом на кінець періоду.

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ


1.          Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996 – XIV, від 16.02.1999 р.

2.          П(С)БО № 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”. Затверджено Наказом Міністерства Фінансів України 31.03.99 №87

3.          П(С)БО № 2 „Баланс”. Затверджено Наказом Міністерства Фінансів України 31.03.99 №87

4.          П(С)БО № 3 «Звіт про фінансові результати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87

5.          План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань, і господарських операцій підприємств і організацій.

6.          Інструкція про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено Наказом Міністерства Фінансів України 30.11.99 №291

7.          Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку. Затверджено Наказом Міністерства Фінансів України №88 від 24.05.1995 р.

8.          Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно – матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків. Затверджено Наказом Міністерства Фінансів України № 69 від 11.08.1994 р.

9.          П(С)БО № 7 „Основні засоби” . Затверджено Наказом Міністерства Фінансів України 27.04.2000 р. №92

10.      П(С)БО № 8 „Нематеріальні активи”. Затверджено Наказом Міністерства Фінансів України 18.10.99. №242

11.      П(С)БО № 9 „Запаси”. Затверджено Наказом Міністерства Фінансів України 20.10.99. №246

12.      П(С)БО № 10 «Дебіторська заборгованість», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 року № 237

13.      П(С)БО № 11 «Зобов'язання», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 року № 20

14.      П(С)БО № 15 „Дохід”. Затверджено Наказом Міністерства Фінансів України 29.11.99. №290

15.      П(С)БО № 16 „Витрати”. Затверджено Наказом Міністерства Фінансів України 31.12.99. №318

16.      Деващук Л,Г,, Ермалаєва В.І., Квач Я.П., Рудинська О.В Теоретичні основи та практика бухгалтерського обліку. Навчальний посібник.-Харків, „Одіссей”, 2001.-489 с.

17.      Грабова Н.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях. К.: А.С.К., 2002.-624 с.

18.      Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. Посібник / Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. -3-те вид.- К.: А.С.К., 2001.-848 с.

19.      Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины. Учебник: для студ. высш. уч. завед. эконом. спец. – 7-е изд., дополн. и перераб. – К.: А.С.К., 2003.- 864 с.

20.      Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине (С использованием национальных стандартов). Учеб. пособие для студентов вузов.- 5 – е изд., доп. и перераб.– К.: А.С.К.,2001. – 848 с.

21.      Білова Н., Бобро А., Винокуров Д., Войтенко Т., Кавторєва Я., Кирилов С., Кононенко О., Костюк Д., Матвєєва В., Мякота В., Піроженко О., Пустовіт М., Риндя А., Савченко О., Семенченко Ж., Солошенко Л., Циганюк Ю. Настоящий бухучет – Х.: Фактор, 2005 – 1072 с.No Image
No Image No Image No Image


No Image
Все права защищены © 2010
No Image