Большая коллекция рефератов

No Image
No Image

Реклама

Счетчики

Опросы

Оцените наш сайт?

No Image

Облік готової продукції та її реалізації

Облік готової продукції та її реалізації

Міністерство Освіти і Науки України

Кременчуцький Державний Університет ім. М. Остроградського

ЦПДО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

З дисципліни: « Фінансовий обік »

на тему: « Облік готової продукції та її реалізації »

 
 

Кременчук 2010


ЗМІСТ


Вступ

1 Поняття про готову продукцію, її оцінка та завдання обліку

2 Облік випуску готової продукції

3 Облік готової продукції на складі

4 Облік реалізації готової продукції

5 Документальне оформлення відпуску готової продукції покупцям. Аналітичний облік реалізації готової продукції. Розрахунок фактичної собівартості реалізованої продукції. Облік податків на реалізовану продукцію

6 Відображення операцій з реалізації продукції в системі рахунків бухгалтерського обліку

Висновки

Практичне завдання

ЛітератураВступ


Ведення фінансової бухгалтерії в Україні є обов'язковим для всіх підприємств. Фінансова бухгалтерія фіксує інформацію про поточні витрати у поелементному розрізі, а саме: прибутки підприємства, стан дебіторської та кредиторської заборгованості, розміри фінансових інвестицій, стан джерел фінансування тощо. Споживачами інформації фінансового обліку в основному виступають зовнішні щодо підприємства користувачі, тобто органи податкової служби, біржі, банки, інші фінансові інститути, постачальники та покупці, потенційні інвестори тощо.

Сьогодні загальний характер багатьох норм Правил (стандартів) дає бухгалтерам широке поле професійної творчості та спонукає до самостійного прийняття важливих рішень з облікових проблем.

В Україні прийнято 25 положень (стандартів) обліку, які охоплюють всі діючі МСБО (крім стандартів, які стосуються звітності банків і пенсійних фондів). Деякі національні стандарти об'єднують положення декількох МСБО, а в деяких випадках розробляються стандарти, зміст яких не має аналогу в міжнародних стандартах. Але всі національні стандарти базуються на МСБО та не суперечать їм.

Стандарти надають свободу вибору відповідних методів обліку, у зв'язку з чим бухгалтерські записи часто залежать від обраного методу. Вони описують проводки за кожним можливим методом, надають рекомендації щодо вибору найбільш вдалого методу для підприємств залежно рід специфіки їх діяльності. А бухгалтер обирає потрібні йому проводки відповідно до облікової політики.

Сьогодні він сам вирішує питання стосовно норм амортизації матеріальних і нематеріальних активів, питання про те, які платежі відносити на даний звітний період, а які капіталізувати (включити у витрати майбутніх періодів або віднести на незавершене виробництво), як списувати прострочену дебіторську заборгованість тощо. При цьому бухгалтер добре розуміє, що всі його рішення не мають відношення до розрахунків з бюджетом з податків. У держави свої норми, свої погляди, а у власника – свої.

Перехід України до ринкової економіки зумовив зміну системи обліку. Якщо протягом 1917-1991 pp. розвивалася єдина система бухгалтерського обліку, що обслуговувала єдиного власника – державу, то в умовах появи багатьох власників облік повинен адаптуватися до нових вимог. Так, конкуренція зумовлює поділ єдиної системи обліку на дві підсистеми – 1) фінансовий облік, який є відкритим для всіх зацікавлених його інформацією, та 2) управлінський, який забезпечує конфіденційну інформацію про витрати, доходи і прибуток за окремими видами продукції. Фінансовий облік є обов'язковим, регламентованим, а управлінський організовується в необхідному аспекті для задоволення інформаційних потреб менеджерів підприємства.

Все сказане вище можна застосувати до обліку готової продукції та її реалізації.

Таким чином, сьогодні немає чіткого шаблону, в який бухгалтер міг би підставляти потрібні суми. Відображаючи ту чи іншу операцію, бухгалтер аналізує її економічний зміст, від чого залежить визнання і відображення її у звітності.1 Поняття про готову продукцію, її оцінка та завдання обліку


До готової продукції належить продукція, обробка якої закінчена та яка пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів, відповідає затвердженим стандартам, пройшла технічний контроль підприємства і здана на склад або замовнику (покупцю) згідно з діючим порядком прийняття продукції. Продукція є результатом виробництва. Всі елементи виробничого процесу – сировина, матеріали, які перебувають на різних його стадіях – утворюють незавершене виробництво.

При організації обліку продукції основним моментом є визначення її характеру. Згідно з цією ознакою продукцію групують за формою, ступенем готовності і технологічною складністю (рис. 1.1).


Рис. 1.1. Класифікація готової продукції за її характером


За технологічною складністю продукцію поділяють на просту і складну. При цьому вона може бути основною, побічною або супутньою. За своїми технічними та іншими характеристиками побічна та супутня продукція майже не відрізняється від основної, тому їх кількісні та якісні параметри визначають аналогічно основній продукції.

Супутня продукція – це продукція, отримана в одному технологічному циклі (процесі) одночасно з основною. За якістю вона відповідає стандартам та призначена для подальшої обробки або відпуску споживачам. Супутня продукція як вихідний елемент виробничого процесу має якісні та кількісні параметри, які повинні одержати вартісну характеристику.

Побічна продукція – це продукція, що утворюється в комплексних виробництвах паралельно з основною і, на відміну від супутньої (допоміжної), не потребує додаткових витрат.

В поточному обліку продукція (робити, послуги) групується за укрупненими позиціями: вироби основного виробництва; товари широкого вжитку, вироблені з відходів; запасні частини; виконані роботи та надані послуги.

Для обліку виготовленої продукції Планом рахунків передбачено два рахунки – 26 та 27. Ці рахунки активні, балансові, призначені для обліку господарських засобів.

Рахунок 26 "Готова продукція" використовується для узагальнення інформації про наявність та рух продукції, виготовленої підприємством.

По дебету рахунку 26 відображається надходження готової продукції власного виробництва за первісною вартістю, по кредиту – списання готової продукції за сумою відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від її вартості за обліковими цінами, що відноситься до реалізованої продукції, яка визначається у відсотках та обчислюється як відношення відхилень по залишку готової продукції на початок місяця та відхилень по продукції, яка здана на склад протягом місяця, до вартості продукції за обліковими цінами.

Операції з обліку готової продукції відображаються в журналі-ордері № 10.

Рахунок 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух сільськогосподарської продукції.

По дебету рахунку 27 відображається надходження сільськогосподарської продукції, по кредиту – вибуття сільськогосподарської продукції внаслідок продажу, безоплатної передачі тощо.

На цьому рахунку обліковують продукцію, одержану від власних рослинницьких, тваринницьких та промислових підрозділів підприємства, яка призначена для продажу на сторону та для іншого невиробничого споживання (видачі й продажу працівникам, передачі в невиробничу сферу, наприклад, в дитячі садки, їдальні тощо); продукцію, яка призначена для споживання в тваринницьких підрозділах як корми або для виробництва кормів у кормоцехах; продукцію, яка вирощена для годівлі худоби, наприклад зелену масу, корм, плоди тощо, а також побічну продукцію та відходи, одержані при доведенні товарної продукції та насіння до належних кондицій; насіння та посадкового матеріалу, включаючи саджанці, призначені для закладання та ремонту власних насаджень.

Продукція сільськогосподарського виробництва поточного року. обліковується за плановою собівартістю, яку в кінці звітного періоду доводять до фактичної собівартості. Підприємства, які не обчислюють собівартість продукції, наприклад фермерські господарства, беруть її на облік за поточними (діючими на момент складання звітності) цінами. Різниця між фактичною і плановою собівартістю готової продукції, яка визначається в кінці року, відноситься пропорційно на рахунок продукції та на інші рахунки, на які ця продукція була списана протягом року.

Одним із основних завдань цінового обліку готової продукції є приведення різної продукції промисловості до єдиного вираження: ціновий показник дає можливість зробити підсумок різної продукції як одиничних виробничих одиниць, так і промисловості в цілому. В отриманні єдиного підсумку по різних видах продукції і полягає основне завдання оцінки продукції.

В бухгалтерському обліку готова продукція повинна оцінюватись відповідно до П(С)БО 9 "Запаси" за первісною вартістю. Але оскільки вартість продукції може бути визначена лише після збирання всіх витрат та калькулювання її фактичної собівартості, постає потреба в щоденному обліку наявності та руху готової продукції для визначення її вартісних характеристик. При визначенні первісної вартості продукції (робіт, послуг) також керуються П(С)БО 16 "Витрати".

Витрати на виробництво готової продукції включають прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, а також постійні та змінні виробничі накладні витрати.

Всі змінні витрати – прямі та накладні – розподіляються на кожну одиницю виробництва на базі фактичного використання виробничої потужності згідно з методом стандартних витрат. Постійні накладні виробничі витрати можуть бути як розподілені, так і нерозподілені.

Розподілені накладні витрати є елементом первісної вартості запасів готової продукції та незавершеного виробництва і представляють собою оцінені витрати, які ґрунтуютьсяг на нормальній потужності та відносяться на кожну одиницю продукції незавершеного виробництва.

Нерозподілені накладні виробничі витрати виникають лише тоді, коли продукції випущено менше нормальної потужності. В іншому випадку всі накладні виробничі витрати відносяться до собівартості.

Управлінські витрати до складу собівартості готової продукції не включаються. Такі витрати акумулюються на рахунку 92 "Адміністративні витрати" та відображаються в тому періоді, в якому виникли,

Порядок формування первісної вартості готової продукції подано на рис. 1.2.

Оцінка готової продукції при її продажу залежить від облікової політики підприємства, в частині оцінки запасів при їх вибутті. При цьому можуть застосовуватись методи, передбачені П(С)БО 9 "Запаси".

При відображенні продажу готової продукції в бухгалтерському обліку зазначаються дві її оцінки: оцінка, що прийнята підприємством згідно з обліковою політикою, – первісна вартість (по дебету рахунку 901 "Собівартість реалізації готової продукції"), та оцінка, що визначається за домовленістю сторін (по кредиту рахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції").


Рис. 1.2. Порядок формування первісної вартості готової продукції


Порядок проведення уцінки готової продукції аналогічний порядку проведення уцінки інших запасів. Він визначений Положенням про порядок уцінки і реалізації продукції, що залежалась, з групи товарів широкого вжитку, продукції виробничо-технічного призначення та надлишкових товарно-матеріальних цінностей (затв. спільним Наказом Мінекономіки та Мінфіну України від 15.12.1999 p. № 149/300, чинне з 09.01.2000 p.).


2 Облік при випуску готової продукції


Випуск продукції з виробництва та передача її на склад оформлюється накладними, відомостями, приймально-здавальними документами, актами приймання, в яких вказується: дата, шифр цеху і складу, найменування продукції, номенклатурний номер, одиниці виміру, кількість, ціна за одиницю. Вони виписуються в двох примірниках, один з яких призначений для здавальника, а інший залишається на складі. Кількість виробів, що оприбутковуються на склад, їх вага та обсяг вимірюються, підраховуються і, при необхідності, зважуються.

Для обліку випуску готових виробів з виробництва бухгалтерія складає відомість випуску готової продукції, зданої на склади підприємства, в натуральному і вартісному вираженні. Дані цієї відомості використовують для контролю за виконанням завдання по обсягу виробництва і для бухгалтерських записів на рахунках синтетичного обліку.

Накопичувальні відомості випуску готової продукції (в натуральному і вартісному вираженні) і накопичувальні відомості відвантаженої продукції заповнюються на підставі первинних документів протягом місяця.

Ціна проставляється на підставі номенклатури-цінника, наявність якого є однією з важливих умов організації обліку готової продукції. В ньому вказується вид кожного виробу, його відмінні ознаки (модель, артикул, марка, фасон тощо), привласнений йому код, сукупний номенклатурний номер, що закріплюється на весь час виробництва і збуту продукції на даному підприємстві, та облікові ціни.

При використанні ЕОМ в бухгалтерському обліку, крім номенклатури-цінника, розробляється комплекс довідників продукції, яка оподатковується і та не оподатковується різними видами податків, довідники середньоквартальної та середньорічної собівартості, платників та вантажоодержувачів. У вигляді довідників формалізуються і способи визначення суми рахунку за продукцію, відвантажену на внутрішній ринок та на експорт. В довідниках зазначається найменування виробу, коди видів товарної продукції, вироби та змінні параметри (ціна, собівартість, ставки податків тощо). Всі ці дані записують на машинний носій інформації та використовують для оперативного управління запасами продукції і для складання відповідної внутрішньої звітності.

В залежності від виду випуск готової продукції з виробництва оформлюється та відображається в обліку по-різному. Якщо продукція має речовий характер (виріб), то це означає, що її потрібно передати на склад. В такому разі оформлюються первинні документи і використовуються бухгалтерські рахунки, показані на рис. 2.1.Рис. 2.1. Облік випуску готової продукції, що здається на склад і має кількісні та якісні характеристики


Якщо продукція не має натуральних параметрів – робота (ремонт) або послуга (транспортні послуги), – то в бухгалтерському обліку випуск рівнозначний передачі продукції замовнику, і тому факт випуску відображається в бухгалтерському обліку таким чином, як показано на рис. 2.2.


Рис. 2.2. Облік випуску готової продукції, що не здається на склад і не має кількісних та якісних характеристик


Коли продукція є унікальною (пароплав, будинок тощо), то відповідний випуск (передача замовнику) оформлюється документами і відображається записом, наведеним на рис. 2.3.


Рис. 2.3. Облік випуску готової продукції, яка не здається на склад

Відпуск (відвантаження) продукції покупцю оформлюється видатковими накладними, приймально-здавальними актами із зазначенням номера накладної і дати оформлення, номера і дати договору з замовником, назви та реквізитів замовника, одиниць виміру, кількості, оптової ціни і вартості.

 

3 Облік готової продукції на складі


На складі в облікових регістрах (картках, відомостях, сальдових відомостях, оборотних відомостях або книзі складського обліку) готова продукція обліковується в кількісному вираженні.

Кількісний облік готової продукції за її видами та місцями зберігання може бути організований декількома способами: 1) в сортових картках складського обліку; 2) безкартковим способом.

При першому способі в бухгалтерії складають або обробляють групувальні відомості оприбуткування продукції за її видами в розрізі підрозділів-виробників та за місцями зберігання. При безкартковому способі за допомогою ЕОМ кожен день складають оборотні відомості обліку випуску продукції з виробництва і руху готових виробів у розрізі складів та інших місць зберігання. При цьому необхідно звернути особливу увагу на збалансованість даних з оприбуткування, відпуску і по залишках продукції. Залишки готових виробів періодично інвентаризуються.

У картках або книгах складського обліку здійснюються записи про надходження і відпуск готової продукції та щоденно виводяться її залишки.

При створенні повністю автоматизованих складів облік готової продукції в традиційній картковій формі не ведеться, а необхідні для управління дані отримують як інформацію по запиту. Картки замінюються оперативними машинограмами залишків та руху готової продукції по кожному найменуванню та виду.

В кінці місяця за даними аналітичного обліку витрат на виробництво визначається фактична собівартість готової продукції.

Аналітичний облік приймання та відпуску готової продукції, ведеться на підставі прибуткових і видаткових документів, здійснюється за видами готової продукції, яка може відображатися за обліковими цінами (плановою собівартістю, оптовими та відпускними цінами тощо) з виділенням в регістрах відхилень фактичної виробничої собівартості виробів від їх вартості за обліковими цінами.

 

4 Облік реалізації готової продукції


Для узагальнення інформації про наявність та рух готової продукції підприємства використовується рахунок 26 "Готова продукція".

До готової продукції належить продукція, обробка якої закінчена та яка пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів із замовниками і відповідає технічним умовам і стандартам. Вироблена готова продукція зараховується на баланс за первісною вартістю.

За дебетом рахунку 26 "Готова продукція" відображається надходження готової продукції з власного виробництва.

При списанні готової продукції з рахунку 26 "Готова продукція" сума відхилень фактичної виробничої собівартості від вартості за обліковими цінами, що відноситься до цієї продукції, визначається у відсотку, який обчислюється як відношення відхилень на залишок готової продукції на початок місяця та відхилень по продукції, яка здана на склад протягом місяця, до вартості продукції за обліковими цінами. Сума відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від її вартості за обліковими цінами, що відноситься до реалізованої продукції, відображається за кредитом рахунку 26 "Готова продукція" і дебетом відповідних рахунків.

Аналітичний облік готової продукції ведеться за видами готової продукції.

Для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух сільськогосподарської продукції використовується рахунок 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва".

Продукція сільськогосподарського виробництва поточного року обліковується за плановою собівартістю, яку в кінці звітного періоду доводять до фактичної собівартості. Підприємства, які не обчислюють собівартість продукції, наприклад фермерські господарства, беруть її на облік за поточними (діючими на момент складання звітності) цінами. Різниця між фактичною і плановою собівартістю готової продукції, яка виявляється в кінці року, відноситься пропорційно на рахунок продукції і на інші рахунки, на які ця продукція була списана протягом року.

За дебетом рахунку 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" відображається надходження сільськогосподарської продукції, за кредитом – вибуття сільськогосподарської продукції внаслідок продажу, безоплатної передачі тощо.

На цьому рахунку обліковують продукцію, одержану від власних рослинницьких, тваринницьких та промислових підрозділів підприємства, яка призначена для продажу на сторону та для іншого невиробничого споживання (видачі й продажу працівникам, передачі в невиробничу сферу, наприклад, в дитячі садки, їдальні тощо); продукцію, яка призначена для споживання в тваринницьких підрозділах як корми або для виробництва кормів у кормоцехах; продукцію, яка вирощена для годівлі худоби, наприклад зелену масу, корм, плоди тощо, а також побічну продукцію та відходи, одержані при доведенні товарної продукції та насіння до належних кондицій; насіння та посадкового матеріалу, включаючи саджанці, призначені для закладання та ремонту власних насаджень.

Аналітичний облік продукції сільськогосподарського виробництва ведеться за видами продукції.

На рахунку 28 "Товари" ведеться облік руху товарно-матеріальних цінностей, що надійшли на підприємство з метою продажу. Цей рахунок використовують в основному збутові, торгові та заготівельні підприємства і організації, а також підприємства громадського харчування.

На промислових та інших виробничих підприємствах рахунок 28 "Товари" застосовується для обліку будь-яких виробів матеріалів, продуктів, які спеціально придбані для продажу, або тоді, коли вартість матеріальних цінностей, що придбані для комплектування на промислових підприємствах, не включається до собівартості готової продукції, що виробляється на цьому підприємстві, а підлягає відшкодуванню покупцями окремо.

Постачальницькі, збутові, торгові підприємства та організації на рахунку 28 "Товари" ведуть облік також покупної тари і тари власного виробництва, крім інвентарної тари, що служить для виробничих чи господарських потреб і облік якої ведеться на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи" чи 20 "Виробничі запаси".

Рахунок 28 "Товари" має такі субрахунки:

281 "Товари на складі";

282 "Товари в торгівлі";

283 "Товари на комісії";

284 "Тара під товарами";

285 "Торгова націнка".

На субрахунках 281-284 за дебетом відображається збільшення товарів та їх вартості, за кредитом – зменшення.

На субрахунку 281 "Товари на складі" ведеться облік руху та наявності товарних запасів, що знаходяться на оптових та розподільчих базах, складах, овочесховищах, морозильниках тощо.

На субрахунку 282 "Товари в торгівлі" ведеться облік руху та наявності товарів, що знаходяться на підприємствах роздрібної торгівлі (в магазинах, ятках, кіосках, у буфетах підприємств громадського харчування тощо).

На субрахунку 283 "Товари на комісії" ведеться облік товарів, переданих на комісію за договорами комісії та іншими цивільно-правовими договорами, які не передбачають перехід права власності на цей товар до оплати їх вартості. Аналітичний облік ведеться за видами товарів і підприємствами (особами-комісіонерами.

На субрахунку 284 "Тара під товарами" ведеться облік наявності й руху тари під товарами й порожньої тари. Торговельні підприємства можуть вести облік тари за середніми обліковими цінами, які встановлюються керівництвом підприємства за видами (групами) тари і цінами на тару. Різниця між цінами придбання і середніми обліковими цінами на тару відноситься на субрахунок 285 "Торгова націнка".

На субрахунку 285 "Торгова націнка" торговельні, постачальницькі та збутові підприємства при ведені обліку товарів за продажними цінами відображають торгові націнки на товари, тобто різницю між покупною та продажною (роздрібною) вартістю товарів. За кредитом субрахунку 285 відображається збільшення суми торгових націнок, за дебетом – зменшення (списання). Списання за розрахунками суми торгової націнки на реалізовані товари відображається за дебетом субрахунку 285 і кредитом субрахунків 281 і 282. У звітність включається згорнуте за всіма субрахунками сальдо рахунку 28.

 

5 Документальне оформлення відпуску готової продукції покупцям. Аналітичний облік реалізації готової продукції. Розрахунок фактичної собівартості реалізованої продукції. Облік податків на реалізовану продукцію


Готова продукція і товари можуть надходити на підприємство в результаті:

–                    роботи підрозділів основного і допоміжного виробництв, які виробляють готову продукцію;

–                    взаємодії із підприємствами – постачальниками при закупівлі товарів з метою їх подальшого перепродажу;

–                    оприбуткування лишків готової продукції і товарів за наслідками проведених інвентаризацій тощо.

Готова продукція і товари можуть зменшуватися за своїми обсягами, зокрема:

–                    внаслідок переведення їх із однієї облікової групи до іншої та списання їх на витрати виробництва у якості виробничих запасів;

–                    в результаті реалізації як юридичним так і фізичним особам;

–                    за результатами проведених інвентаризацій і виявлених недостач готової продукції і товарів тощо.

Що стосується документального оформлення наявності і руху готової продукції і товарів, то треба зазначити, що він є аналогічним обліку наявності і руху виробничих запасів.

Так, при надходженні виготовленої продукції із підрозділів основного і допоміжного виробництв на склад підприємства оформляється "Прибутковий ордер" (типова форма № М-4). Вказаний документ складається у двох екземплярах. Перший екземпляр із підписом представника цеху, що здає на склад продукцію, залишиться у комірника, а другий із підписом комірника – у представника цеху. За допомогою цього досягається контроль і взаємоперевірка звітних даних як по складу, так і по виробничому підрозділу.

Надходження на склад підприємства товарів, придбаних з метою подальшого продажу, здійснюється за допомогою документів "Товарно-транспортна накладна" (типова форма М-6), або "Прибутковий ордер" (типова форма № М-4).

Для оплати реалізованих підприємством готової продукції або товарів на адресу покупця виставляється "Рахунок-фактура" (форма № 868).

Відвантаження із складу підприємства – продавця реалізованої продукції або товарів здійснюється на підставі документа "Товарно-транспортна накладна"; передачу продукції і товарів із складу до торгівельного приміщення (для роздрібної торгівлі) здійснюється шляхом використання документа "Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів".

При оформленні видаткових документів на вивіз із складу підприємства реалізованої продукції самовивозом треба обов'язково переконатися у тому, чи являється отримувач дійсно представником підприємства – покупця. З цією метою здійснюється перевірка виданої йому довіреності на отримання цінностей із зазначенням у ній: строку її дії; адреси підприємства – покупця; кількості продукції, яку необхідно отримати, паспортні дані, а також ідентичність підпису особи, завіреного підписами керівником, головного бухгалтера і печаткою підприємства – покупця.

Надходження і вибуття із складу готової продукції і товарів знаходить своє відображення у "Картках складського обліку матеріалів".

За результатами змін, які відбулися із готовою продукцією і товарами на складі на протязі місяця, до бухгалтерії підприємства подається "Звіт про рух матеріальних цінностей", за даними якого бухгалтером вносяться відповідні зміни до "Оборотної відомості по товарно-матеріальних рахунках".

Узагальнена інформація за операціями, пов'язаними з рухом готової продукції і товарів на підставі звітів виробничих підрозділів та звітів про рух матеріальних цінностей зі складу, знаходить своє відображення при журнально-ордерній формі обліку у журналах-ордерах № 3, № 5, № 6, а за умов використання спрощеної форми бухгалтерського обліку – у відомостях В-2, В-3, В-6, В-7.

Кореспонденції бухгалтерських рахунків, що відображають надходження на підприємство готової продукції і товарів представлено у таблиці 5.1.


Таблиця 5.1

Кореспонденція бухгалтерських рахунків по надходженню на підприємство готової продукції і товарів

№ п/п.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Оприбутковано із основного виробництва на склад готову продукцію

26 "Готова продукція" 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"

23 "Виробництво"

2.

Переведено готову продукцію і товари із однієї номенклатурної групи до іншої, внаслідок помилкового зарахування у минулому

26 "Готова продукція"

27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"

28 "Товари"

26 "Готова продукція"

27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"

28 "Товари"

3.

Оприбутковано на склад товари, які було придбано підзвітними особами

28 "Товари"

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

4.

Відображено суму дооцінки готової продукції і товарів

26 "Готова продукція" 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"

28 "Товари"

423 "Дооцінка активів"

5.

Оприбутковано товари як внесок до статутного капіталу

28 "Товари"

46 "Неоплачений капітал"

40 "Статутний капітал"

6.

Відображено надходження товарів від постачальників та інших кредиторів

28 "Товари"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

7.

Відображено суму ПДВ (податковий кредит) за операцією 6.

64 "Розрахунки за податками й платежами"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

8.

Одержані пені, штрафи, неустойки від інших підприємств у вигляді готової продукції і товарів

26 "Готова продукція" 28 "Товари"

715 "Одержані штрафи, пені, неустойки"

9.

Оприбутковано лишки готової продукції і товарів, які були виявлені в результаті інвентаризації

26 "Готова продукція" 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"

28 "Товари"

719 "Інші доходи від операційної діяльності"

10.

Одержано дивіденди від інших підприємств у вигляді товарів

28 "Товари"

731 "Дивіденди одержані"

11.

Відображено дохід від безоплатно одержаних товарів

28 "Товари"

745 "Доходи від безоплатно одержаних активів"

Готова продукція обліковується на підприємствах за місцями її зберігання та окремими видами у встановлених одиницях виміру: натуральних (характеризують кількість, обсяг та вагу продукції відповідно до їх фізичних властивостей, використовують для кількісного обліку готових виробів); умовно-натуральних (показники, необхідні для одержання узагальнених показників з обліку однорідної продукції).

Для узагальнення інформації про собівартість реалізованої готової продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг призначено рахунок 90 "Собівартість реалізації".

За дебетом рахунку 90 "Собівартість реалізації" відображається виробнича собівартість реалізованої готової продукції, робіт, послуг; фактична собівартість реалізованих товарів (без торгових націнок), за кредитом – списання в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати".

Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати не включаються до складу виробничої собівартості готової та реалізованої продукції, а тому інформація про такі витрати узагальнюється на рахунках обліку витрат звітного періоду – 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності".

Рахунок 90 "Собівартість реалізації" має такі субрахунки:

901 "Собівартість реалізованої готової продукції";

902 "Собівартість реалізованих товарів";

903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг".

На субрахунку 901 "Собівартість реалізованої готової продукції" ведеться облік виробничої собівартості реалізованої готової продукції.

На субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів" відображається собівартість реалізованих товарів, яка визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

На субрахунку 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг" ведеться облік собівартості реалізованих за звітний період робіт і послуг.

Зауважимо, що по дебету субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів" вказується не лише собівартість реалізованих товарів, а також і сума транспортно-заготівельних витрат, пов'язаних із їх закупівлею, яка підлягає списанню за результатами обсягів реалізації у конкретному місяці.

Рахунок 90 "Собівартість реалізації" кореспондує за дебетом з кредитом рахунків:

21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"

79 "Фінансові результати"

23 "Виробництво"

26 "Готова продукція"

27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"

28 "Товари"

91 "Загальновиробничі витрати"

Кореспонденцію бухгалтерських рахунків з продажу та іншого вибуття готової продукції і товарів представлено у таблиці 5.2.


Таблиця 5.2

Кореспонденція бухгалтерських рахунків при реалізації та іншому вибутті готової продукції і товарів

№ п/п.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Облік реалізації готової продукції і товарів

1.

Списано балансову вартість готової продукції, що реалізується

901 "Собівартість реалізованої готової продукції"

26 "Готова продукція" 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"

2.

Списано собівартість товарів, що реалізуються

902 "Собівартість реалізованих товарів"

281 "Товари на складі"

282 "Товари в торгівлі"

3.

Відображено зменшення(списання) суми торгових націнок на реалізовані товари

285 "Торгова націнка"

281 "Товари на складі"

282 "Товари в торгівлі"

4.

Списано собівартість реалізованої готової продукції і товарів на фінансові результати

791 "Результат основної діяльності"

90 "Собівартість реалізації"

5.

Нараховано покупцям заборгованість по оплаті за відвантажений товар

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

70 "Доходи від реалізації"

6.

Внесено покупцям належні до оплати суми у касу або на розрахунковий рахунок продавця в банку

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

7.

Відображено отримання векселя від покупця в рахунок забезпечення оплати за відвантажений йому товар у майбутньому

162 "Довгострокові векселі одержані"

34 "Короткострокові векселі одержані"

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

8.

Внесено покупцем належні до оплати суми у касу або на розрахунковий рахунок продавця у банку в рахунок погашення раніше виданого векселя

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

162 "Довгострокові векселі одержані"

34 "Короткострокові векселі одержані"

9.

Відображено суму податкового зобов'язання, яке виникло за результатами проведеної реалізації (за умови, що продавець є платником ПДВ)

70 "Доходи від реалізації"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

10.

Віднесено суму доходу від реалізації за вирахуванням ПДВ на фінансові результати

70 "Доходи від реалізації"

791 "Результат основної діяльності"

11.

Відображено отримання прибутку за результатами реалізації готової продукції і товарів

79 "Фінансові результати"

44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

12.

Відображено отримання збитку за результатами реалізації готової продукції і товарів

44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

79 "Фінансові результати"

Інше вибуття готової продукції і товарів

13.

Відображено вартість товарів спрямованих на здійснення капітальних інвестицій з метою створення основних засобів і нематеріальних активів

15 "Капітальні інвестиції"

28 "Товари"

14.

Списано на витрати виробництва готову продукцію і товари

23 "Виробництво"

26 "Готова продукція"

27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"

28 "Товари"

15.

Відображено суму уцінки готової продукції і товарів

946 "Втрати від знецінення запасів"

26 "Готова продукція"

27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"

28 "Товари"

16.

Відображено суму нестач готової продукції або товарів, яка підлягає врегулюванню

974 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

26 "Готова продукція"

27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"

28 "Товари"

17.

Відображено вартість зіпсованих готової продукції і товарів внаслідок стихійного лиха або техногенних катастроф і аварій

991 "Втрати від стихійного лиха"

992 "Втрати від техногенних катастроф і аварій"

26 "Готова продукція"

27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"

28 "Товари"

18.

Списано вартість готової продукції і товарів на здійснення заходів, які пов'язані із запобіганням та ліквідацією наслідків стихійного лиха.

993 "Інші надзвичайні витрати"

26 "Готова продукція"

27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"

28 "Товари"

 

6 Відображення операцій з реалізації продукції в системі рахунків бухгалтерського обліку


Облік готової продукції повинен забезпечити контроль за виконанням завдань по випуску продукції згідно договірного асортименту на всіх стадіях її руху; зберіганням готової продукції за обсягом, асортиментом та якістю (в місцях складування і в дорозі); своєчасною випискою документів на відвантаження; поданням розрахункових документів покупцям та контроль своєчасного здійснення платежів; використанням матеріальних і фінансових ресурсів за допомогою складання планових і фактичних калькуляцій собівартості продукції.

Побудова обліку готової продукції можлива за різними варіантами. Продукція, яка має кількісні, якісні та вартісні характеристики, може бути здана на склад, а звідти відбуватиметься її відвантаження та реалізація. Водночас можливий інший підхід (здебільшого на малих підприємствах, фермерських господарствах тощо), коли готова продукція не передається на склад, а нагромаджується безпосередньо в цехах, звідки її відвантажують або передають покупцеві та реалізують.

Продукція, яка не має кількісних характеристик, – робота, послуга (посередництво) або великогабаритні вироби – будинок, пароплав тощо, –безпосередньо передається з виробництва покупцеві (замовникові).

Якщо облік готової продукції ведеться за обліковими цінами, то по закінченні звітного періоду, після визначення фактичної собівартості готової продукції, записи по випуску і відвантаженню коригуються на суму відхилень фактичної собівартості від її вартості за обліковими

цінами шляхом їх співставлення. Від'ємна сума відхилень фіксується методом червоного сторно, додатна – звичайним записом.

Для правильного визначення фактичної собівартості готової продукції, виконаних робіт і наданих послуг доцільно на кінець звітного періоду визначати залишки незавершеного виробництва. Вони, відображаються по дебету рахунку 23 "Виробництво".

Етапи та порядок ведення обліку готової продукції представлено за допомогою рис. 6.1.


Рис. 6.1. Загальна схема бухгалтерського обліку готової продукції


При проектуванні, запровадженні і використанні системи обробки інформації з обліку готової продукції за допомогою ЕОМ необхідно брати до уваги її наступні особливості: облікова інформація про наявність і рух продукції повинна бути оперативною; має бути представлена по кожному коду продукції в кількісному і вартісному вираженні; всі дані з обліку

готової продукції та її реалізації повинні бути пов'язані з обліковою інформацією про витрати на виробництво, про фінансово-розрахункові операції по збуту і оподаткуванню, показниками оборотного і сальдового балансів по рахунках бухгалтерського обліку. Основні рахунки щодо руху готової продукції наведено в таблиці 6.1.Таблиця 6.1

Бухгалтерське відображення операцій з руху готової продукції

№ оп.

Зміст господарських операцій

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Оприбутковано на склад готову продукцію

26 "Готова продукція"

23 "Виробництво"

2

Відображено в складі готової продукції напівфабрикати власного виробництва, призначені для реалізації на сторону

26 "Готова продукція"

25 "Напівфабрикати"

3

Отримано готову продукцію в результаті здійснення спільної діяльності

26 "Готова продукція"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

4

Відображено суму дооцінки готової продукції

26 "Готова продукція"

423 "Дооцінка активів"

5

Виявлено при інвентаризації лишки готової продукції

26 "Готова продукція"

719 "Інші доходи від операційної діяльності"

6

Оприбутковано матеріали як готову продукцію, призначену для власних потреб

20 "Виробничі запаси"

26 "Готова продукція"

7

Оприбутковано МШП як готову продукцію, призначену для власних потреб

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

26 "Готова продукція"

8

Використано готову продукцію для внутрішніх потреб цехів

23 "Виробництво"

26 "Готова продукція"

9

Відображено вартість готової продукції, виданої зі складу підзвітній особі

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

26 "Готова продукція"

10

Виявлено при інвентаризації недостачу готової продукції, яку віднесено на винну особу

375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"

26 "Готова продукція"

11

Відображено Вартість готової продукції, переданої у спільну діяльність

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

26 "Готова продукція"

12

Списано на фінансові результати первісну вартість готової продукції (у випадку, коли підприємства для узагальнення інформації про витрати застосовують тільки рахунки класу 8)

791 "Результат основної діяльності"

26 "Готова продукція

13

Використано готову продукцію для виробничо-господарських потреб

808 "Витрати товарів"

26 "Готова продукція"

14

Відображено суму витрат від знецінення запасів, псування цінностей; списано готову продукцію, непридатну для продажу; проведено уцінку готової продукції, яка втратила свої первісні якості (якщо підприємство не використовує рахунки класу 9)

84 "Інші операційні витрати"

26 "Готова продукція"

15

Списано вартість готової продукції, втраченої внаслідок надзвичайної події (якщо підприємство не Застосовує рахунки класу 9)

85 "Інші затрати"

26 "Готова продукція"

16

Списано собівартість реалізованої готової продукції

901 "Собівартість реалізованої готової продукції"

26 "Готова продукція"

17

Використано готову продукцію для адміністративних потреб

92 "Адміністративні витрати"

26 "Готова продукція"

18

Використано готову продукцію для позавиробничих потреб

93 "Витрати на збут"

26 "Готова продукція"

19

Списано вартість готової продукції, використаної для досліджень, що здійснює підприємство

941 "Витрати на дослідження і розробки"

26 "Готова продукція"

20

Списано витрати, пов'язані із знеціненням (уцінкою) готової продукції

946 "Втрати від знецінення запасів"

26 "Готова продукція"

21

Списано недостачу готової продукції, що виявлена в процесі її збереження та реалізації, якщо на час встановлення недостачі винуватця не встановлено

947 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

26 "Готова продукція"

22

Списано на інші витрати операційної діяльності вартість готової продукції, використаної для потреб житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних закладів, будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого та культурного призначення тощо

949 "Інші витрати операційної діяльності"

26 "Готова продукція"

23

Списано первісну вартість готової продукції, втраченої внаслідок стихійного лиха (повеней, землетрусів, граду тощо); в результаті техногенних катастроф і аварій; від інших надзвичайних подій

99 "Надзвичайні витрати"

26 "Готова продукція"

 


Висновки


Отже, до готової продукції належить продукція, обробка якої закінчена та яка пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів, відповідає затвердженим стандартам, пройшла технічний контроль підприємства і здана на склад або замовнику (покупцю) згідно з діючим порядком прийняття продукції. Продукція є результатом виробництва. Всі елементи виробничого процесу – сировина, матеріали, які перебувають на різних його стадіях – утворюють незавершене виробництво.

Випуск продукції з виробництва та передача її на склад оформлюється накладними, відомостями, приймально-здавальними документами, актами приймання, в яких вказується: дата, шифр цеху і складу, найменування продукції, номенклатурний номер, одиниці виміру, кількість, ціна за одиницю. Вони виписуються в двох примірниках, один з яких призначений для здавальника, а інший залишається на складі. Кількість виробів, що оприбутковуються на склад, їх вага та обсяг вимірюються, підраховуються і, при необхідності, зважуються.

Для узагальнення інформації про наявність та рух готової продукції підприємства використовується рахунок 26 "Готова продукція". За дебетом рахунку 26 "Готова продукція" відображається надходження готової продукції з власного виробництва. При списанні готової продукції з рахунку 26 "Готова продукція" сума відхилень фактичної виробничої собівартості від вартості за обліковими цінами, що відноситься до цієї продукції, визначається у відсотку, який обчислюється як відношення відхилень на залишок готової продукції на початок місяця та відхилень по продукції, яка здана на склад протягом місяця, до вартості продукції за обліковими цінами. Сума відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від її вартості за обліковими цінами, що відноситься до реалізованої продукції, відображається за кредитом рахунку 26 "Готова продукція" і дебетом відповідних рахунків.

Аналітичний облік готової продукції ведеться за видами готової продукції.


Практичне завдання


На підставі наведених даних:

1.Проставити кореспонденцію рахунків та визначити відсутні відповідні суми.

2.Рознести операції в регістри первинного обліку та заповнити журнали 1, 3, 5.

3.Скласти Баланс (ф. №1).

Розв’язання


Реєстр господарських операції ТОВ «Вікторія» за березень ц.р.

Дата

Зміст господарської операції

Кореспонденція

Сума, грн.

 

Дебет

Кредит

 

1

2

3

4

5

6

 

1

04.03

Оголошено розмір статутного капіталу

46

40

173000

 

2

05.03

Внесено засновником Петренко О.В. грошові кошти на поточний рахунок як внесок до статутного капіталу

311

46

120000

 

3

05.03

Прийнято від засновника Шимко М.В. приміщення теплиці як внесок до статутного капіталу

152

103

46

152

35000

35000

 

4

05.03

Оприбутковано автомобіль як внесок до статутного капіталу від засновника Троценко В.М.

152

105

46

152

17000

17000

 

5

06.03

Внесено до каси готівку засновником Троценко В.М. як внесок до статутного капіталу

301

46

1000

 

6

06.03

Придбано патент для вирощування грибів за готівку (строк 1 рік)

154

127

301

154

240

240

 

7

06.03

Придбано технічний регламент щодо вирощування грибів з оплатою готівкою (1 рік)

154

127

301

154

120

240

 

8

08.03

Оприбутковано будівельні матеріали для проведення ремонту теплиці від ВАТ «Балцем»

205

631

600

 

9

08.03

Відображено суму ПДВ

641

631

120

 

10

09.03

Відпущено зі складу будівельні матеріали для ремонту теплиці

152

205

300

11

09.03

Отримано рахунок від ТзОВ «Монтаж-Сервіс» за ремонт та переоснащення теплиці

152

631

600

12

09.03

Відображено суму ПДВ

641

631

120

13

10.03

Погашено заборгованість перед ТзОВ «Монтаж-Сервіс» за рахунок короткострокової позики банку

631

601

720

14

10.03

Списано витрати щодо переоснащення теплиці на загальновиробничі витрати

91

152

900

15

10.03

Оприбутковано пастерилізаційну камеру для субстрату від ТзОВ «Перс»

152

631

2200

16

10.03

Відображено суму ПДВ

641

631

440

17

10.03

Нараховано заробітну плату Радченко Р.О. за монтаж пастерилізаційної камери

152

661

100

18

10.03

Здійснено відрахування на соціальні заходи від заробітної плати Радченка Р.О.

152

65

36,8

19

10.03

Проведено утримання із заробітної плати Радченко Р.О.

661

661

65

641

3,6

15

20

11.03

Введено в експлуатацію стерилізаційну камеру після монтажу

104

152

2336,8

21

12.03

Оприбутковано матеріали від ТзОВ «Домінус» субстрат для вирощування грибів 2 т за ціною 3 грн без ПДВ за 1 кг

201

631

6000

22

12.03

Відображено суму ПДВ

641

631

1200

23

15.03

Виставлено з поточного рахунку акредитив

313

311

8200

24

16.03

Погашено акредитивом заборгованість перед ТзОВ «Домінус»

631

313

7200

25

17.03

Оприбутковано від ВАТ «Селектор» матеріали:

-                      Вешенки, 50 кг по 4 грн

-                      Печериць, 40 кг по 8 грн


201

201


631

631


200

320

26

17.03

Відображено суму ПДВ

641

631

104

27

18.03

Видано з каси підзвіт грошові кошти Іваненко І.О. на господарські потреби

372

301

500

28

18.03

Оприбутковано поліетиленові пакети для вирощування грибів придбані з підзвітних сум

201

372

200

29

18.03

Відображено суму ПДВ

641

372

40

30

19.03

Повернуто до каси залишки невикористаних підзвітних сум Іваненком І.О,

301

372

260

31

19.03

Перераховано з поточного рахунку грошові кошти в погашення заборгованості перед ТзОВ «Перс»

631

311

2640

32

20.03

Відпущено субстрат для вирощування грибів:

-                      Вешенка (500 кг)

-                      Печериці (500 кг)


23

23


201

201


1500

1500

33

20.03

Відпущено пакети для вирощування грибів:

-                      Вешенка

-                      Печериці


23

23


201

201


100

70

34

20.03

Відпущено міцелій для вирощування:

-                      Вешенка

-                      Печериці


23

23


201

201


200

320

35

21.03

Отримано рахунок за опалення приміщення теплиці

91

685

50

36

21.03

Отримано рахунок від РЕС за освітлення приміщення теплиці

91

685

20

37

22.03

Зараховано на поточний рахунок короткостроковий кредит банку

311

601

2000

38

22.03

Нараховано заробітку плату робітникам за вирощування:

-                      Вешенка

-                      Печериці


23

23


661

661


300

400

39

22.03

Здійснено відрахування на соціальні заходи:

-                      Вешенка

-                      Печериці


23

23


65

65


110,4

147,2

40

22.03

Проведено утримання від заробітної плати робітників

661

661

65

641

25,2

105

41

23.03

Нараховано знос виробничого приміщення (теплиці)

91

131

150

42

23.03

Нараховано заробітку плату адміністративному персоналу

92

661

500

43

23.03

Здійснено відрахування на соціальні заходи від заробітної плати адміністративного персоналу

92

65

184

44

23.03

Проведено утримання від заробітної плати адміністративного персоналу

661

661

65

641

18

75

45

24.03

Отримано сертифікат якості на гриба:

-                      Вешенка

-                      Печериці


93

93


685

685


50

50

46

25.03

Списано загальновиробничі витрати

23

91

1120

47

25.03

Оприбутковано на склад готову продукцію:

-                      Вешенка

-                      Печериці26

2623

232770,4

2997,2

48

25.03

Відвантажено готову продукцію ВАТ «Тінк»:

-                      Вешенка (700 кг по 5,70 грн)

-                      Печериці (750 кг по 10,5 грн)


361

361


701

701


3990

7875

49

26.03

Нараховано ПДВ

701

641

1977,5

50

26.03

Визначено собівартість реалізованої продукції:

-                      Вешенка

-                      Печериці


901

901


26

26


2770,4

2997,2

51

26.03

Визначено дохід від реалізації:

-                      Вешенка

-                      Печериці


701

701


791

791


3325

6562,5

52

26.03

Списано на фінансовий результат собівартість реалізованої продукції:

-                      Вешенка

-                      Печериці791

791901

9012770,4

2997,2

53

26.03

Списано на фінансовий результат адміністративні витрати

791

92

684

54

26.03

Списано на фінансовий результат витрати на збут

791

93

100

56

27.03

Визначено суму податку на прибуток

981

791

641

981

833,98

833,98

55

27.03

Визначено суму нерозподіленого прибутку

791

441

2501,92

56

31.03

Зараховано грошові кошти від ВАТ «Тінк» за реалізовану продукцію

311

361

11865

ВсьогоБаланс ТОВ «Вікторія» на 31-е березня ц.р.

Актив

Сума, грн.

Пасив

Сума, грн.

Основні засоби

54336,8

Статутний капітал

173000

Знос

150

Прибуток

2501,92

Нематеріальні активи

360

Короткострокова позика банку

2720

Виробничі запаси

3330

Розрахунки з оплати праці

1058,2

Каса

400

Розрахунки з бюджетом

982,48

Поточний рахунок

124025

Розрахунки зі страхування

525,2Розрахунки з постачальниками

1514

Разом

182301,8

Разом

182301,8Список використаної літератури:


1.            Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для вузів. К.: Либідь, 2000. – 692 с.

2.            Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". / Вид. 2-е, доп. і перероб. – Житомир: ЖГП, 2000. – 640 с.

3.            Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для вузів / За ред. Ф.Ф. Бутинця. 2-е вид. – Житомир: ПП “Рута”, 2000. – 608 с.

4.            Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку / Пер. з англ. О. Мінін, О. Ткач. – К.: Основи, 1997. – 943 с.

5.            Горицкая Н.Г. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в Украине с 2000 года. – К.: Либідь, 2000. – 567 с.

6.            Грабова Н.Н. Добровський В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000: Учеб. пособ. для вузов / Под ред. Н.В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2000. – 624 с.

7.            Мэтьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета: Учебник // Пер. с англ. под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. –663 с.

8.            Партин Г.О. Бухгалтерський облік: Основи теорії і практики. – К.: Лібра,

9.            Сопко В., Завгородний В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу. – К.: КНЕУ, 2000. – 453 с.

10.        Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. – 444 с.

11.        Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс».

12.        Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».

13.        Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід».

14.        Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати».

15.             Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток».No Image
No Image No Image No Image


No Image
Все права защищены © 2010
No Image