Большая коллекция рефератов

No Image
No Image

Реклама

Счетчики

Опросы

Оцените наш сайт?

No Image

Облік розрахунків з органами соціального страхування

Облік розрахунків з органами соціального страхування

ЗМІСТ

ВСТУП

1. Організація обліку розрахунків з органами соціального страхування

1.1 Основні засади обліку розрахунків по страхуванню

1.2 Економічна сутність загальнообов'язкового державного соціального страхування

1.3 Нормативне регулювання обліку розрахунків за соціальним страхуванням

2. Організаційно – економічний аналіз підприємства

2.1 Економічна політика ТзОВ "ТРК "ХІТ Івано-Франківськ"

2.2 Ведення обліку на підприємстві

2.3 Облікова політика ТзОВ "ТРК "ХІТ Івано-Франківськ"

3. Облік розрахунків з органами соціального страхування на ТзОВ "ТРК "ХІТ Івано-Франківськ"

3.1 Первинний, синтетичний та аналітичний облік розрахунків з органами соціального страхування на ТзОВ "ТРК "ХІТ Івано-Франківськ"

3.2.Облік розрахунків з органами соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності

3.3. Облік розрахунків з органами соціального страхування на випадок безробіття

3.4. Розрахунки за зборами на обов’язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

3.5. Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з органами соціального страхування

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВСТУП


Актуальність даної роботи полягає в необхідності удосконалення обліку розрахунків з органами соціального страхування для чого важливо правильно організувати облік витрат на підприємстві, побудувати систему аналізу виробничих показників та ефективний пошук резервів поліпшення результатів діяльності. Це і обумовило вибір теми роботи.

При підготовці курсової роботи вивчено економічний стан підприємства, порядок обліку розрахунків з органами соціального страхування та запропоновано шляхи підвищення показників діяльності ТзОВ "ТРК "ХІТ Івано-Франківськ"

Метою дослідження є пошук шляхів покращення обліку розрахунків з органами соціального страхування.

Для досягнення мети поставленої в роботі були вирішені такі задачі:

·         опрацьовані теоретичні основи обліку розрахунків з органами соціального страхування;

·         проаналізувати організаційно – економічний стан підприємства;

·         опрацьовано первинний та зведений, синтетичний та аналітичний облік розрахунків з органами соціального страхування;

·         визначені і економічно обґрунтовані шляхи покращення обліку розрахунків з органами соціального страхування.

Предметом дослідження даної роботи є вивчення сучасного обліку розрахунків з органами соціального страхування на прикладі ТзОВ "ТРК "ХІТ Івано-Франківськ".

Структура роботи визначалась її задачами. Робота містить вступ 3 розділи, висновок, список використаних джерел, додатки.


І. Організація обліку розрахунків з органами соціального страхування


1.1 Основні засади обліку розрахунків по страхуванню


Об’єктом оподаткування є фактичні витрати на оплату праці працівників, які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати, а також інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

До нарахувань на Фонд оплати праці належать:

збір до Пенсійного фонду;

збір на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням;

збір на загальнообов’язкове державне соціальне страхування України на випадок безробіття;

збір на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Облік розрахунків зі страхування ведеться на рахунку 65 “Розрахунки за страхуванням”.

По кредиту цього рахунка відображаються нараховані зобов’язання за страхуванням, а також одержані від органів страхування кошти, по дебету – погашення заборгованості та витрачання коштів страхування на підприємстві.

Рахунок 65 “Розрахунки за страхуванням” має такі субрахунки:

651 “Розрахунки за пенсійним забезпеченням”;

652 “Розрахунки за соціальним страхуванням”;

653 “Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття”;

654 “Розрахунки з інших видів страхування”.

На субрахунку 651 “Розрахунки за пенсійним забезпеченням” ведеться облік розрахунків з Пенсійним фондом України за збором на обов’язкове державне пенсійне страхування. Ставка збору – 33,2 % від фонду оплати праці; 1-2 % із заробітної плати кожного працівника.

Бюджетні установи є платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при здійсненні таких операцій:

при купівлі іноземної валюти (у розмірі 1 % від суми у гривнях, витрачених на купівлю валюти);

при відчуженні легкових автомобілів (у розмірі 3 % вартості легкового автомобіля, яка визначена відповідно до договорів купівлі-продажу, обміну, на основі довідок рахунків торговельних організацій, довідок органів митної служби, актів експертної оцінки вартості автомобіля та інших документів, які підтверджують їх вартість);

за користування послугами мобільного зв’язку (6 % вартості послуг мобільного зв’язку, що сплачена споживачами цих послуг операторові, який їх надає (зокрема вхідні та вихідні дзвінки, абонентська плата та інші послуги, вказані в рахунках)).

Бюджетні установи при придбанні нерухомого майна за рахунок бюджетних коштів від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування звільняються.


1.2 Економічна сутність загальнообов'язкового державного соціального страхування


Загальнообов'язкове державне соціальне страхування - це система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом (далі - роботодавець), громадянами, а також бюджетних та інших джерел, передбачених законом. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до Конституції України визначають принципи та загальні правові, фінансові та організаційні засади загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян в Україні.

Законодавство України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування складається з цих Основ та прийнятих відповідно до них законів, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, то застосовуються норми міжнародного договору.

Завданням законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування є встановлення гарантій щодо захисту прав та інтересів громадян, які мають право на пенсію, а також на інші види соціального захисту, що включають право на забезпечення їх у разі хвороби, постійної або тимчасової втрати працездатності, безробіття з незалежних від них обставин, народження дитини, необхідності догляду за малолітньою дитиною або дитиною-інвалідом, хворим членом сім'ї, смерті громадянина та членів його сім'ї тощо.

Право на забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням згідно з цими Основами мають застраховані громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено законодавством України, а також міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Види загальнообов'язкового державного соціального страхування Залежно від страхового випадку є такі види загальнообов'язкового державного соціального страхування:

·         пенсійне страхування;

·         страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;

·         медичне страхування;

·         страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;

·         страхування на випадок безробіття;

·         інші види страхування, передбачені законами України.

Відносини, що виникають за зазначеними у частині першій цієї статті видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, регулюються окремими законами, прийнятими відповідно до цих Основ.

Принципи загальнообов'язкового державного соціального страхування Загальнообов'язкове державне соціальне страхування громадян України здійснюється за принципами:

·         законодавчого визначення умов і порядку здійснення загальнообов'язкового державного соціального страхування;

·         обов'язковості страхування осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених законодавством про працю, та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), громадян - суб'єктів підприємницької діяльності;

·         надання права отримання виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням особам, зайнятим підприємницькою, творчою діяльністю тощо;

·         обов'язковості фінансування страховими фондами (установами) витрат, пов'язаних із наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг, у обсягах, передбачених законами з окремих видів загальнообов'язкового соціального страхування;

·         солідарності та субсидування;

·         державних гарантій реалізації застрахованими громадянами своїх прав;

·         забезпечення рівня життя, не нижчого за прожитковий мінімум, встановлений законом, шляхом надання пенсій, інших видів соціальних виплат та допомоги, які є основним джерелом існування;

·         цільового використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування;

·         паритетності представників усіх суб'єктів загальнообов'язкового державного соціального страхування в управлінні загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

Суб'єкти та об'єкти загальнообов'язкового державного соціального страхування Суб'єктами загальнообов'язкового державного соціального страхування є застраховані громадяни, а в окремих випадках - члени їх сімей та інші особи, страхувальники і страховики.

Застрахованою є фізична особа, на користь якої здійснюється загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Коло осіб, які можуть бути застрахованими за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, визначається цими Основами та іншими законами, прийнятими відповідно до них.

Страхувальниками за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням є роботодавці та застраховані особи, якщо інше не передбачено законами України.

Страховиками є цільові страхові фонди з:

·         пенсійного страхування;

·         медичного страхування;

·         страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;

·         страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

·         страхування на випадок безробіття.

Страхові фонди беруть на себе зобов'язання щодо збору страхових внесків та надання застрахованим особам матеріального забезпечення і соціальних послуг при настанні страхових випадків.

Об'єктом загальнообов'язкового державного соціального страхування є страховий випадок, із настанням якого у застрахованої особи (члена її сім'ї, іншої особи) виникає право на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг, передбачених статтею 25 цих Основ.

Особи, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню Загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню підлягають:

1) особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту):

а) на підприємствах, в організаціях, установах незалежно від їх форм власності та господарювання;

б) у фізичних осіб;

2) особи, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності.

Перелік, доповнення та уточнення кола осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, а також конкретних видів загальнообов'язкового державного соціального страхування, до яких належать особи, визначаються законами України з окремих видів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Громадяни України, які працюють за межами території України та не застраховані в системі соціального страхування країни, в якій вони перебувають, мають право на забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням в Україні за умови сплати страхових внесків, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування Особи, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, одержують свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, яке є єдиним для всіх видів страхування та документом суворої звітності.

Порядок видачі та зразок свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування затверджується Кабінетом Міністрів України.

Інформація про загальнообов'язкове державне соціальне страхування Інформація у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування використовується з дотриманням вимог, передбачених законодавством про інформацію.

Забороняється розголошувати без згоди застрахованої особи відомості про страховий стаж, страхові випадки, результати медичних обстежень, суми одержуваних виплат тощо.

Страховики через засоби масової інформації зобов'язані роз'яснювати населенню права та обов'язки, передбачені законодавством про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Страховики надають страхувальникам та застрахованим особам консультації з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування на безоплатній основі.


1.3 Нормативне регулювання обліку розрахунків за соціальним страхуванням


На підприємствах всіх форм власності бухгалтерський облік ведеться відповідно до: Закону України від 16.07.99 р. № 996-XІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (зі змінами та доповненнями) ; Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291; Положення (стандартів) бухгалтерського обліку.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання та її розкриття у фінансовій звітності. Це Положення (стандарт) застосовується підприємствами, організаціями та іншими підприємствами незалежно від форм власності (крім бюджетних установ).

Відповідно до Конституції України в нашій державі встановлені і діють Закони України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Принципи та загальні правові, фінансові та організаційні засади загальнообов’язкового державного соціального страхування громадян України визначені Законом України «Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (зі змінами та доповненнями).

 Справляння зборів до Пенсійного Фонду України регламентується Законом України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.03 р. № 1058 (зі змінами та доповненнями) та Інструкцією «Про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного Фонду України», затвердженою Постановою правління Пенсійного Фонду України від 19.10.01 р. № 16-6. Закон «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування», розроблений відповідно до Конституції України та Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (16/98-ВР), визначає принципи, засади і механізми функціонування системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, призначення, перерахунку і виплати пенсій, надання соціальних послуг з коштів Пенсійного фонду, що формуються за рахунок джерел, передбачених цим Законом, а також регулює порядок формування Накопичувального пенсійного фонду та фінансування за рахунок його коштів видатків на оплату договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, членам їхніх сімей та іншим особам, передбаченим цим Законом. Зміна умов і норм загальнообов’язкового державного пенсійного страхування здійснюється включно шляхом внесення змін до цього Закону.

Згідно із законом «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування є суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форми власності, їхні філії та інші відокремлені підрозділи, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які використовують і які не використовують працю найманих працівників, а також фізичні особи, які працюють на умовах трудового договору, і фізичні особи, які виконують роботи (послуги) згідно із цивільно-правовими договорами. Кожному платнику присвоюється реєстраційний номер і вручається письмове повідомлення про розміри і строки сплати внесків.

Правові, організаційні та фінансові основи загальнообов’язкового державного соціального страхування громадян на випадок тимчасової втрати працездатності зафіксовані в Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ із наступними змінами та доповненнями. Даний закон передбачає матеріальне забезпечення громадян у зв’язку з втратою заробітної плати внаслідок тимчасової втрати працездатності, вагітністю та пологами, доглядом за малолітньою дитиною, частковою компенсацією витрат, пов’язаною із народженням дитини та необхідністю догляду за нею, у разі смерті, а також надання послуг із санаторно-курортного лікування та оздоровлення застрахованим особам та членам їхніх сімей. Матеріальне забезпечення та соціальні послуги, що надаються цим законом, є окремим видом загальнообов’язкового державного соціального страхування громадян, що здійснюється Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Також згідно із Законом № 2240-ІІІ загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, передбачає матеріальне забезпечення громадян у зв’язку з втратою заробітної плати (доходу) внаслідок тимчасової втрати працездатності (включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом сім’ї), вагітності та пологів, часткову компенсацію витрат, пов’язаних із смертю застрахованої особи або членів її сім’ї, а також надання соціальних послуг за рахунок бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, що формується шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом, громадянами, а також за рахунок інших джерел, передбачених цим Законом.

Правові, фінансові та організаційні засади загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття регламентуються Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», від 11.01.2001 р. № 2213-ІІІ та «Порядком справляння збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття», затвердженим Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 03.11.97 р. № 4. Також в Законі № 2213-ІІІ зазначено, що законодавство про страхування на випадок безробіття складається з Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, Закону України «Про зайнятість населення» (803-12) та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері страхування на випадок безробіття, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.01.99 р. № 1105-XІV зі змінами та доповненнями установлено економічний механізм і організаційну структуру загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві. Відповідно до даного Закону страхування від нещасного випадку є самостійним видом загальнообов’язкового соціального страхування, з допомогою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя і здоров’я громадян у процесі їх трудової діяльності. Також в цьому Законі зазначено, що законодавство про страхування від нещасного випадку складається із Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, цього Закону, Кодексу законів про працю України (322-08), Закону України «Про охорону праці» (2694-12) та інших нормативно-правових актів.ІІ. Організаційно – економічний аналіз підприємства

2.1 Економічна політика ТзОВ "ТРК "ХІТ Івано-Франківськ"


Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «ХІТ – Івано-Франківськ» (надалі товариство) здійснює свою діяльність на підставі Статуту, затвердженого установчими зборами учасників товариства 26 серпня 2003р. та зареєстрованого виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради 5 вересня 2003р., Установчої угоди, ЗУ «Про господарські товариства», а також інших законодавчих актів.

Засновниками товариства є Туре лик Н. С. та Мицяк Я. В.

Товариство займається діяльністю у сфері радіомовлення та телебачення, а саме створенням реклами.

ТзОВ «ТРК «ХІТ Івано-Франківськ»- самостійний господарюючий суб'єкт, юридична особа, що здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України.

ТзОВ «ТРК «ХІТ Івано-Франківськ»є юридичною особою з моменту його державної реєстрації і здійснює свою діяльність на підставі ЗУ «Про підприємства в Україні», ЗУ «Про підприємництво», «Про господарські суспільства», «Про власність» і ін.

Стаття 27 Цивільного кодексу України затверджує право юридичних осіб на індивідуальне найменування. Найменування юридичної особи є одним з необхідних засобів його індивідуалізації, що дозволяє відрізнити одне з них від іншого. Найменування товариства указується в його засновницьких документах, а саме у Свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи.

Стаття 8 ЗУ «Про підприємництво» визначає поняття юридичної адреси підприємства. Юридична адреса ТзОВ «ТРК «ХІТ Івано-Франківськ» м. Івано-Франківськ, Вул. Січових Стрільців,56.

Управління підприємством здійснюється директором, Турелик Наталією Степанівною, яка ухвалює рішення з усіх питань діяльності підприємства.

Трудовий колектив товариства складається з п’яти чоловік і має повноваження відповідно до закону України "Про підприємства в Україні".

ТзОВ «ТРК «ХІТ Івано-Франківськ» має в своєму розпорядженні майно, що складається з основних фондів, а так само інших засобів підприємства, вартість яких відбивається в самостійному балансі. На підприємстві так само створений резервний фонд, у розмірі 25% від суми статутного фонду, який складає 18500 грн. (Вісімнадцять тисяч п’ятсот гривень). Внески учасників та їх долі у статутному капіталі становлять:

Мицяк Я.В. 9250 гривень 50%

Туре лик Н.С. 9250 гривень 50%

Формування резервного фонду здійснюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5% від суми чистого прибутку до досягнення фондом встановленого розміру.

Також створені фонд розвитку виробництва, фонд матеріального заохочення і соціального розвитку, інші фонди.


2.2 Ведення обліку на підприємстві


Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства, тобто з 5 вересня 2003 року.

Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції головного бухгалтера - Косар О.В., відповідно до законодавства та установчих документів.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе також бухгалтер.

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку товариство самостійно обирало форму його організації – це введення до штату підприємства посади головного бухгалтера, який самостійне веде бухгалтерський обліку та складає звітність.

ТзОВ «ТРК «ХІТ Івано-Франківськ» самостійно:

-                визначило облікову політику підприємства;

-                обирало форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених цим Законом, та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних – журнально-ордерну;

-                розробило систему і форму внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів;

-                затверджує правила документообороту і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку.

Керівник підприємства створив необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечив неухильне виконання працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

Головний бухгалтер (далі - бухгалтер):

-            забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;

-            організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

-            бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;

-            забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.

Відповідальність за бухгалтерський облік господарських операцій, пов'язаних з ліквідацією підприємства, включаючи оцінку майна і зобов'язань підприємства та складання ліквідаційного балансу і фінансової звітності, покладається на ліквідаційну комісію, яка утворюється відповідно до законодавства.

Однією з важливих передумов раціональної організації обліку є розробка плану організації бухгалтерського обліку, яким визначається зміст, послідовність і строки виконання облікових робіт на підприємстві, порядок одержання інформації, складання і додання звітності. Саме тому бухгалтером товариства був складений даний план.

План організації бухгалтерського обліку містить:

-       план звітності

- план інвентаризації;

-       план технічного оформлення облікової інформації.

План звітності передбачає перелік форм встановленої звітності, строки її складання і подання. При цьому в ньому запланована як зовнішня звітність, що подається відповідним органам, так і внутрішня. План зовнішньої звітності ТзОВ «ТРК «ХІТ Івано-Франківськ» ґрунтується на нормативно-правових актах Міністерства фінансів України та інших керівних органів. Форми і строки складання внутрішньої звітності, необхідної для управління і контролю, визначаені керівником підприємства і головним бухгалтером.

План інвентаризації передбачає строки і порядок проведення інвентаризації матеріальних цінностей, грошових коштів та інших активів підприємства, а також зобов'язань по розрахунках з різними дебіторами і кредиторами. Цим планом передбачається як повна інвентаризація, так і часткові, визначаються орієнтовні строки і порядок проведення раптових інвентаризацій. При цьому строки раптових інвентаризацій не є завчасно відомі матеріально відповідальним особам. План інвентаризації складений так, щоб інвентаризація в одній ланці господарства не спричиняла порушення нормальної роботи інших його ланок. При складанні плану інвентаризації бухгалтер керувалася Інструкцією щодо інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.09.94 № 69.

План технічного оформлення обліку передбачає детальну характеристику форми, за якою має вестися бухгалтерський облік на підприємстві, тобто у ньому характеризується журнально-ордерна форма обліку, перелік і порядок ведення облікових регістрів, а також заходи щодо раціональної організації облікового процесу, і в першу чергу, - за рахунок забезпечення й ефективного використання сучасних засобів обчислювальної техніки.


2.3 Облікова політика ТзОВ «ТРК «ХІТ Івано-Франківськ»

За нині діючим законодавством підприємствам надано право самостійно визначати облікову політику. У вітчизняній практиці термін „облікова політика” з’явився на початку 90-х років ХХ століття, а з прийняттям Закону України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. набув офіційного статусу.

Облікова політика являє собою вибір підприємством конкретних методик, форм, техніки ведення і організації бухгалтерського обліку, виходячи з встановлених правил і особливостей діяльності (організаційних, технологічних, чисельності і кваліфікації облікових кадрів, рівня технічного оснащення бухгалтерії)

Оскільки ведення бухгалтерських операцій та складання фінансової звітності підприємства повинні базуватись на єдиних та незмінних методичних засадах, розроблення облікової політики слід розпочати до нового звітного року і завершити до 31 грудня, щоб з нового фінансового року працювати за новими параметрами.

При формуванні облікової політики на ТзОВ «ТРК «ХІТ Івано-Франківськ» було зроблено:

- по-перше, дотримано норми національного законодавства, вимог П(С)БО та інших нормативних документів щодо регулювання бухгалтерського обліку;

- по-друге, було здійснене сприяння формуванню якісної інформаційної бази бухгалтерського обліку (через системний характер) та оптимальному розкриттю інформації у фінансовій звітності;

- по-третє, враховано особливості діяльності підприємства (організаційних, технологічних, чисельності та кваліфікації облікових кадрів, рівня технічного оснащення бухгалтерії), власні інтереси, а також різних груп користувачів щодо облікової інформації.

Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. передбачено застосування такого принципу як постійність. Він означає тривале застосування обраної облікової політики. Її зміна можлива лише у випадках, передбаченими п.9 П(С)БО 6 „Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”:

-            зміна статутних вимог;

-            зміна вимог органу, який затверджує П(С)БО;

-            зміни, які забезпечать достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства.

Облікову політику ТзОВ «ТРК «ХІТ Івано-Франківськ» визначили його керівник та головний бухгалтер відповідним Наказом №2 «Про облікову політику в 2009р.» від 4.01.2009р. з обов'язковим розкриттям в окремих розділах методичних принципів побудови бухгалтерського обліку, техніки його ведення та організації роботи бухгалтерської служби.

У першому пункті наказу вказано забезпечення дотримання єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені терміни фінансової звітності на основі чинних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку

Формуючи облікову політику підприємства вибирають, як правило, тільки один спосіб з кількох, передбачених відповідними нормативними документами. Якщо чинними положеннями не регламентується порядок ведення обліку стосовно якогось конкретного об'єкта, то підприємство самостійно встановлює його, виходячи з чинних положень бухгалтерського обліку.

У другому пункті наказу меьодику бухгалтерського обліку: порядок оцінки нематеріальних активів, строк їхньої служби, варіант нарахування зносу, нарахування амортизації на основні засоби, порядок обліку транспортно-заготівельних витрат, методи оцінки та обліку виробничих запасів, види створюваних резервів, порядок розподілу прибутку.

Тут максимально враховуються особливості підприємства, необхідність та можливості забезпечення облікової інформації для управління і контролю, ритмічної роботи бухгалтерського апарату та своєчасного складання звітності.

У третьому пункті наказу встановлюють порядок здійснення податкового обліку – відповідно до чинного законодавства.

Зауважимо, що законодавством не визначено кількість наказів (один чи два), на основі яких формується облікова політика і організовується бухгалтерський облік на підприємстві. Тому, на великих підприємствах можуть видаватися два окремих накази, один з яких встановлює принципи формування облікової політики, а інший – порядок організації бухгалтерського обліку, а оскільки ТзОВ «ТРК «ХІТ Івано-Франківськ» мале підприємство, то був виданий один наказ «Про облікову політику в 2009р.».

Таким чином, облікова політика – це вибрана підприємством, з урахуванням встановлених норм та особливостей, методологія бухгалтерського обліку, яка спрямована на досягнення його цілей і завдань та використовується з метою забезпечення надійності фінансової звітності та якісної системи управління.

 

ІІІ. Облік розрахунків з органами соціального страхування на ТзОВ «ТРК «ХІТ Івано-Франківськ»


3.1 Первинний, синтетичний та аналітичний облік розрахунків з органами соціального страхування


Облік розрахунків з органами страхування ТзОВ «ТРК «ХІТ Івано-Франківськ» веде на рахунку 65 “Розрахунки за страхуванням”, який має такі субрахунки:

“За пенсійним забезпеченням”;

“За соціальним страхуванням”;

“За страхуванням на випадок безробіття”;

“За індивідуальним страхуванням”;

“За страхуванням майна”;

“За страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання”.

Платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування є суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форми власності, їхні філії та інші відокремлені підрозділи, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують і які не використовують працю найманих працівників, а також фізичні особи, які працюють на умовах трудового договору, і фізичні особи, які виконують роботи (послуги) згідно із цивільно-правовими договорами.

Об'єктом оподаткування для ТзОВ «ТРК «ХІТ Івано-Франківськ» є фактичні витрати на оплату праці працівників, включаючи витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат, виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, у тім числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону про оплату праці (крім виплат, передбачених Переліком видів оплати праці, та інших виплат, на які не нараховується збір на державне пенсійне страхування і які не враховуються при обчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також винагород, що виплачуються громадянам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру.

Ставка збору встановлена в розмірі 33,2% від об'єкта оподаткування. Пенсійний фонд вони формують за рахунок утримання із заробітної плати працівників згідно із законодавством.

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачуться всіма категоріями працюючих громадян (у тім числі й особами, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, і працюючими пенсіонерами). Заяву про сплату збору громадяни не подають.

Утримання збору з працюючих громадян відображується по кредиту рахунка 65 субрахунок 651 і дебету рахунка 66 “Розрахунки з оплати праці”.

При перерахуванні коштів до Пенсійного фонду дебетується рахунок 65 субрахунок 651 і кредитується відповідний рахунок грошових коштів у банках, які зосереджені на рахунку 31 “Рахунки в банках”.

Витрати, здійснені за рахунок збору до Пенсійного фонду, відображуються по дебету рахунка 65 субрахунок 651 у кореспонденції з рахунком 66 “Розрахунки з оплати праці”.

ТзОВ «ТРК «ХІТ Івано-Франківськ» щокварталу складає у двох примірниках звіт про нарахування збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та витрачення коштів Пенсійного фонду.

Облік розрахунків за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і страхуванням на випадок безробіття Відповідно до основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування визначено правові, організаційні та фінансові основи загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян на випадок тимчасової втрати працездатності, які зафіксовані в Законі України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності”.

Підприємства, що здійснюють свою виробничу діяльність з метою отримання прибутку відображують розрахунки по збору на обов'язкове соціальне страхування з профспілковими органами й органами Фонду соціального страхування на субрахунках 652 “За соціальним страхуванням”, 653 “За страхуванням на випадок безробіття” і 656 “За страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання”.

По кредиту названих субрахунків відображуються суми:

·         нарахованого страхового збору в кореспонденції з дебетом рахунків, на які віднесена нарахована заробітна плата, премії і винагороди;

·         отриманої від працівників часткової сплати за путівки, видані за рахунок коштів фонду, у кореспонденції з дебетом рахунка ЗО “Каса”;

·         отримані від профспілкового органу чи органу соціального страхування (у випадках перевищення витрат над сумою відрахувань) у кореспонденції з дебетом рахунка 31 “Рахунки в банках”.

По дебету субрахунків 652,653 і 656 ведеться облік сум перерахованих з поточного рахунка у сплату здійснених відрахувань, а також сум, які відповідно до діючих положень виплачуються за рахунок коштів фонду, різних видів допомоги, що виплачуються працівникам.

Суми нарахованої допомоги та інші витрати, здійснені за рахунок відрахувань на соціальне страхування, відносяться з кредиту рахунка 66 в дебет субрахунку 652 рахунка 65.

ТзОВ «ТРК «ХІТ Івано-Франківськ» щокварталу складає у двох примірниках розрахункові відомості по коштах фонду із зазначеними в них сумами нарахованих і сплачених страхових зборів та інших надходжень, а також сумами, витраченими на допомогу, оздоровлення працівників і членів їх сімей та інші заходи, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів Фонду.

Облік розрахунків за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

Звертаю увагу, що відповідно до Законів України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.99 р. № 1105-XIV, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 02.03. 2000 р. № 1533-III та “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18.01. 2001 р. № 2240-III в органах фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування повинні реєструватися як платники страхових внесків страхувальники-роботодавці і страхувальники – фізичні особи, які використовують найману працю. Відповідно до вищеназваних законодавчих актів до страхувальників-роботодавців належать підприємства, установи, організації, які мають найманих працівників. Організації, що не є роботодавцями, тобто не мають найманих працівників, не є страхувальниками та не підлягають реєстрації в органах соціальних фондів.

Система загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття передбачає комплекс заходів, спрямованих на якнайшвидше повернення безробітних до трудової діяльності. Це забезпечується наданням соціальних послуг державною службою зайнятості щодо:

• пошуку роботи з використанням оперативної інформації про вільні робочі місця та вакантні посади не тільки в межах району, а й по інших населених пунктах України;

• сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних та фінансування організації оплачуваних громадських робіт для безробітних;

• професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації та профорієнтації;

• отримання кваліфікованих консультаційних послуг, пов'язаних із працевлаштуванням.

У разі відсутності роботи громадяни мають право на матеріальне забезпечення, передбачене Законом № 1533-III, зокрема на:

• допомогу по безробіттю, в тому числі одноразову її виплату для організації безробітним підприємницької діяльності;

• допомогу по частковому безробіттю;

• матеріальну допомогу в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;

• допомогу на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні.

Відповідно до Закону № 1533-III право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги мають усі застраховані особи, а також незастраховані особи – військовослужбовці Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, внутрішніх військ, військ цивільної оборони, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Служби безпеки України, органів внутрішніх справ України, звільнені з військової служби у зв'язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію, та особи, які вперше шукають роботу, інші незастраховані особи у разі їх реєстрації в установленому порядку як безробітних.

Громадяни України, які працюють за межами України і не застраховані в системі соціального страхування на випадок безробіття країни, в якій вони перебувають, мають право на забезпечення за Законом України № 1533-III за умови сплати страховику страхових внесків, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Бухгалтерський облік розрахунків за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на ТзОВ «ТРК «ХІТ Івано-Франківськ»

Пор№

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

дебет

кредит

1

Нарахована основна, додаткова зарплата і премії за виробничі показники

23

661

2

Нарахована вихідна допомога при звільненні

23

661

3

Нарахована допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок підприємства (перші п'ять днів тимчасової непрацездатності) за рахунок фонду по тимчасовій непрацездатності

23 652

661 661

4

Нарахована зарплата за договорами цивільно-правового характеру

23

661

5

Нараховані збори на обов'язкове соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (1,6%)

23

652

6

Нараховані збори на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття (2,9%)

23

653

7

Нараховані збори на обов'язкове соціальне страхування від нещасного випадку

23

656

8

Нараховані збори до Пенсійного фонду (32,3%)

23

651

9

Утримані збори на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття із заробітної плати працівників (0,5%)

661

653

10

Утримані збори до Пенсійного фонду із заробітної плати працівників

661

651

11

Утримані збори на обов'язкове соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності із заробітної плати працівників

661

652

12

Сплачені збори:

до Фонду обов'язкового соціального страхування до Пенсійного фонду до Фонду обов'язкового соціального страхування на випадок безробіття до Фонду обов'язкового соціального страхування від нещасного випадку

652

651

653

656

311

311

311

311


3.2 Облік розрахунків з органами соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності


За загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням на ТзОВ «ТРК «ХІТ Івано-Франківськ» надаються такі види матеріального забезпечення та соціальних послуг:

1) допомога з тимчасової непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною); 2) допомога у зв’язку з вагітністю та пологами; 3) допомога при народженні дитини; 4) допомога з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; 5) допомога на поховання;

6) забезпечення оздоровчих заходів (оплата путівок на санаторно-курортне лікування застрахованим особам та членам їхніх сімей, до дитячих оздоровчих закладів).

Допомога з тимчасової непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного з таких страхових випадків:

1) тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві;

2) необхідності догляду за хворою дитиною; 3) необхідності догляду за хворим членом сім’ї;

4) догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 16 років, у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною;

5) карантину, накладеного органами санітарно-епідеміологічної служби;

6) тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу;

7) протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства;

8) санаторно-курортного лікування.

Розміри внесків за загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, у ТзОВ «ТРК «ХІТ Івано-Франківськ» встановлено 1,4 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України «Про оплату праці» та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб.

Облік розрахунків з Фондом на ТзОВ «ТРК «ХІТ Івано-Франківськ» відображається на субрахунку 652 «За соціальним страхуванням». За кредитом субрахунка 652 відображаються нараховані зобов’язання за сумами страхових внесків, які кореспондуються з дебетом рахунків 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут» тощо.

При перерахуванні коштів до Фонду підприємством дебетується субрахунок 652 та кредитується відповідний рахунок класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи».

Утримання із заробітної плати внесків до Фонду відображаються в обліку за дебетом субрахунка 661 «Розрахунки за заробітною платою» та за кредитом субрахунка 652.

На ТзОВ «ТРК «ХІТ Івано-Франківськ» складається така кореспонденція рахунків:

1) Нараховані збори на обов’язкове соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

Д-т К-т Сума 231 652 3052,05 2) Утримані збори на обов’язкове соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності із заробітної плати працівників Д-т К-т Сума 661 652 1878,53

Страхувальник щоквартально складають у двох примірниках наростаючим підсумком з початку року звіт із зазначенням у ньому сум, нарахованих і сплачених страхових внесків та інших надходжень, а також сум, витрачених на виплату допомоги та здійснення інших заходів, фінансування яких проводиться за рахунок коштів Фонду.

Звіт страхувальника-роботодавця подається за підписами керівника та головного бухгалтера і завіряється печаткою страхувальника.

Один примірник звіту не пізніше 20 числа, наступного за звітним періодом місяця, подається до органу реєстрації, другий – залишається в бухгалтерії ТзОВ «ТРК «ХІТ Івано-Франківськ».

3.3 Облік розрахунків з органами соціального страхування на випадок безробіття


Страхуванню на випадок безробіття підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), включаючи тих, які працюють неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

Особа набирає статусу застрахованої особи з дня укладання трудового договору, з цього дня починається сплата страхових внесків, яка припиняється з дня розірвання трудового договору.

Особам, які підлягають страхуванню на випадок безробіття, видається свідоцтво про державне обов’язкове соціальне страхування, яке є єдиним для всіх видів страхування.

Страхуванню на випадок безробіття не підлягають пенсіонери та особи, в яких відповідно до законодавства України виникло право на пенсію. На загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття на ТзОВ «ТРК «ХІТ Івано-Франківськ» встановлені такі внески: 1,6 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України «Про оплату праці», та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб.

Нараховані суми страхових внесків підприємств (роботодавців) перераховуються на відповідний рахунок Фонду загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття.

На ТзОВ «ТРК «ХІТ Івано-Франківськ» зобов’язані вести облік сплачених внесків до Фонду, у тому числі сплачених застрахованими особами.

Нараховані та перераховані страхові внески обліковуються бухгалтером на субрахунку 653 «За страхуванням на випадок безробіття».

Нарахування страхових внесків до Фонду відображається ними за дебетом рахунків класу 8 «Витрати за елементами» та за кредитом субрахунка 653 «За страхуванням на випадок безробіття».

Утримання страхових внесків із застрахованих осіб відображається за дебетом субрахунка 661 «Розрахунки за заробітною платою» та за кредитом субрахунка 653 «За страхуванням на випадок безробіття».

При перерахуванні коштів до Фонду дебетується субрахунок 653 «За страхуванням на випадок безробіття» та кредитується відповідний рахунок класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи».

На ТзОВ «ТРК «ХІТ Івано-Франківськ» складається така кореспонденція рахунків:  1) Нараховані збори на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття Д-т К-т Сума 232 653 2645,12 2) Утримані збори на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття із заробітної плати працівників Д-т К-т Сума 661 653 1007,07

На ТзОВ «ТРК «ХІТ Івано-Франківськ»щокварталу складають у двох примірниках Розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, один примірник якої подається до центру зайнятості за місцем реєстрації платника в такі терміни: 10 квітня, 10 липня, 10 жовтня, 15 січня.

Усі примірники розрахункової відомості підписуються керівником і головним бухгалтером підприємства або організації, виконавцем та завіряються печаткою. Другий примірник звіту, завірений центром зайнятості, залишається у бухгалтерії платника страхових внесків. 

3.4 Розрахунки за зборами на обов’язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності


ТзОВ «ТРК «ХІТ Івано-Франківськ» платником страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за реєстраційним номером 7464 від та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за реєстраційним номером 408.

Базою для обкладання внесків на соціальне страхування є суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян та включають основу та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, в тому числі в натуральній формі, а також сума оплати праці кожного працівника. При розрахунку бази для нарахування страхових внесків, крім Закону України “Про оплату праці”, ТзОВ «ТРК «ХІТ –Франківськ» також керується Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженого Мінстатом України від 11 грудня №323 і зареєстрованого в Мін’юсті України 21 грудня №465/1001 (зі змінами та доповненнями), Декретом Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року №13-92 “Про прибутковий податок з громадян” (зі змінами та доповненнями), Інструкцією про прибутковий податок з громадян, затвердженого наказом ГДПІ України від 21 квітня 1993 року №12 (зі змінами та доповненнями).

Так, сума збору на випадок безробіття для підприємств - роботодавців збільшилась порівняно з 2000 роком, але загальний відсоток відрахування на соціальне страхування (з урахуванням збору на загальнообов’язкове соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і виплатою обумовленими народженням і похованням) зменшився.

База для обчислення страхових внесків на підприємстві не перевищує максимальної величини фактичних витрат страхувальника на оплату праці найманих працівників. Так, як середньомісячний внесок в середньому спадає: обчислення суми страхових внесків (зборів) та їх сплата здійснюється щомісяця згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2001 року №225.

 Загальна сума страхових внесків, що підлягає перерахуванню:

- до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (гр. 5 р. 19 + гр. 6 р. 19) = 11,08 + 46,70 = 57,78 гривні;

- до Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (гр. 7 р. 19 + гр. 8 р. 19) = 6,77 + 58,15 = 65,15 гривні;

- до Пенсійного фонду (гр. 9 р. 19 + гр. 10 р. 19) = 28,35 + 792 = 820,35 гривні.

 

3.5 Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з органами соціального страхування


На сьогоднішній день дуже широко використовуються засоби обчислювальної техніки - це призвело до появи нових прийомів та методів організації обліку. Відмінною їх особливістю є можливість складання в автоматичному режимі машинограм, узагальнюючих облікову інформацію в розрізах, необхідних для управління, контролю, аналізу та складання бухгалтерської звітності.

Нині відбувається швидке оснащення організацій комп'ютерами. Вони дозволяють накопичувати дані як безпосередньо в облікових реєстрах (карточках, вільних листах та ін) так і на машинних носіях інформації (наприклад, на жорсткому диску, дискетах).

Відносно просто можна засвоїти та експлуатувати комп'ютери в якості персональної техніки, оснащувати ними бухгалтерів і на їх основі створювати автоматизовані робочі місця (АРМ) бухгалтера. Одним з обов'язкових умов автоматизації та обліку є наявність програми реєстрації та обробки бухгалтерських даних. Вони включають розробку технологій автоматизованого отримання обробки інформації, в тому числі:

- первинні документи, пристосовані до їх автоматизованої обробки;

- документообіг, розрахований на обробку облікових даних на комп'ютерах;

- коди;

- звітні розробки, отримані автоматично;

- програми робіт обчислювальної техніки;

- технологічні та інструментальні карти, які формалізують порядок виконання робіт на всіх етапах технологічного процесу обробки інформації, зараховуючи використання отриманих машинограм.

При цьому програми обробки бухгалтерської інформації повинні бути адаптовані до правил ведення бухгалтерського обліку. Це відноситься до подання бухгалтерських реєстрів в зручному для читання вигляді, неможливість несанкціонованих виправлень в записах та ін.

Організація самостійно обирає форми та методи бухгалтерського обліку виходячи з об'єму облікових робіт, наявності обчислювальної техніки та інших умов. Вони можуть не тільки використовувати рекомендовані форми, але й розробляти свої, зараховуючи форми бухгалтерських реєстрів, програму реєстрації та обробки інформації. Разом з тим вони повинні дотримуватись загальних методологічних принципів, встановлених в централізованому порядку, а також технології обробки облікових даних.

З переходом до прогресивних форм обліку кардинально змінюється характер та зміст бухгалтерської роботи, скорочується питома вага технічних процесів, заснованих на ручній праці. Головним для облікового персоналу стають функції організаторів процесу обробки економічної інформації.

Спосіб обробки господарських операцій при ведені бухгалтерського обліку чинить істотний вплив на організаційну структуру фірми, а також на процедури та методи внутрішнього контролю. Комп'ютерна технологія характеризується рядом особливостей, які потрібно враховувати при оцінці умов та процедур контролю.

Програма «1С: Бухгалтерія» є універсальною бухгалтерською програмою і призначена для ведення синтетичного й аналітичного бухгалтерського обліку по різних розділах.

Аналітичний облік ведеться по об'єктах аналітичного обліку (субконто) у натуральному і вартісному вираженнях. Програма надає можливість ручного й автоматичного введення проводок. Усі проводки заносяться в журнал операцій. При перегляді проводок у журналі операцій їх можна обмежити довільним тимчасовим інтервалом, групувати і шукати по різних параметрах проводок. Крім журналу операцій програма підтримує кілька списків довідкової інформації (довідників):

·         план рахунків;

·         список видів об'єктів аналітичного обліку;

·         списки об'єктів аналітичного обліку (субконто);

·         констант і т.д.

На підставі введених проводок може бути виконаний розрахунок підсумків. Підсумки можуть виводитися за квартал, рік, місяць і за будь-який період, обмежені двома датами. Розрахунок підсумків може виконуватися по запиту й одночасно з введенням проводок (в останньому випадку не потрібно перерахування).

Після розрахунку підсумків програма формує різні відомості:

• зведені проводки;

• оборотно-сальдову відомість;

• оборотно-сальдову відомість по об'єктах аналітичного обліку;

• картка рахунку;

• картка рахунку по одному об'єкті аналітичного обліку;

• аналіз рахунку (аналог головної книги);

• аналіз рахунку по датах;

• аналіз рахунку по об'єктах аналітичного обліку;

• аналіз об'єкту аналітичного обліку по всіх рахунках;

• картка об'єкту аналітичного обліку по всіх рахунках;

• журнальний ордер.

У програмі існує режим формування довільних звітів, що дозволяє на деякій бухгалтерській мові описати форму і зміст звіту, включаючи в нього залишки й обороти по рахунках і по об'єктах аналітичного обліку. За допомогою даного режиму можуть бути реалізовані звіти, надані в податкові органи, крім того даний режим використовується для створення внутрішніх звітів для аналізу фінансової діяльності організації в довільній формі.

Крім того програма має функцію збереження резервної копії інформації і режим збереження в архіві текстових документів.

Головне призначення архівної копії - підстрахування від втрати інформації через поломку комп'ютера, перепадів напруги в електромережі, вірусів. Архівну копію рекомендується зберігати щодня (якщо Ви працювали в цей день із програмою) чи після введення даних у великих обсягах. Має сенс тримати два варіанти архівної копії: останній і передостанній. Наприклад, сьогодні Ви збережете копію на дискеті 1, завтра - на дискеті 2, а післязавтра - знову на дискеті 1 і т.д. Це захистить Вас від втрати інформації через неякісні дискети. Дискети рекомендується підписувати: номер дискети, дата створення копії.

Програма може бути цілком побудована бухгалтером на поточне законодавство і конкретні форми обліку.

Однією з переваг даного комплексу є те, що він цілком сумісний із програмою автоматизації обліку «1С: Бухгалтерія» (будь-яких версій). Можливості вище описаного індивідуального комплексу автоматизації обліку дозволяють дуже швидко і легко перенести в нього всі облікові дані з 1С бухгалтерії.


ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ


Загальнообов'язкове державне соціальне страхування - це система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом (далі - роботодавець), громадянами, а також бюджетних та інших джерел, передбачених законом.

Розглянувши економічні основи обліку розрахунків з органами соціального страхування, визначили види соціального страхування, види послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, визначили об’єктів та суб’єктів соціального страхування.

За результатами проведеного дослідження можна сказати, що ТзОВ "ТРК "ХІТ Івано-Франківськ" показує добрі економічні результати. Підприємство є прибутковим, отримує постійні прибутки та доходи.

Розглянувши облік розрахунків з органами соціального страхування, визначили синтетичний та аналітичний, первинний та зведений облік, визначили шляхи вдосконалення обліку розрахунків з органами соціального страхування.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1.       Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку Підручник / За редакцією проф. .Ф.Ф. Бутинця. -3-євид., доп. І перероб. - Житомир: ПП “Рута”, 2002. -592с.

2.       Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга М.Н., Чижевська Л.В. бухгалтерський управлінський облік.: Житомир: ПП "Рута", 2002. -480 с.

3.       Бухгалтерія в сільському господарстві №5,2002р.

4.       Бухгалтерський облік. Конспект лекцій / за ред. Проф.Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2001 – 288с.

5.       Горицкая Н.Г. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в Украине с 2000г.: Практическое пособие К.: ООО Редакция газеты "Бухгалтерия, бизнес, налоги", 2000. - 256 с.

6.       Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001: Навч. посібник/ Під ред. М.В. Кужельного. – 6-те вид. – К.: А.С.К., 2001. – 272с. – (Економіка. Фінанси. Право).

7.       Грабова Н.Н., Добровольский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000: Учеб. пособие для студентов вузов/ Под ред. Н.В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2001. – 624с. – (Экономика. Финансы. Право).

8.       Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996 від 16 липня 1999р.

9.       Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій. Затв. Наказом Міністерства Фінансів України№291 від 30.11.99

10.   Кружельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: КНЕУ, 2001 – 334с.
No Image
No Image No Image No Image


No Image
Все права защищены © 2010
No Image